9.sınıf Tarih dersi yazılı soruları

Soru1: Anadolu tarih çağına hangi toplumun faaliyetleri sonucunda girmiştir? Anadolu da yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlere nerede rastlanmıştır?

Soru2: Günümüzde kullandığımız Takvim en son hangi uygarlığın mirasıdır?

Soru3: Mezopotamya uygarlığını oluşturan toplumları yazınız.

Soru4: İlkçağ Mısır uygarlığını oluşturan toplumların ölümden sonraki hayata inanmaları hangi bilimin gelişmesinde etkili olmuştur?

Soru5: İskender’in başlatmış olduğu Asya seferi ile doğu kültürünün batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığa ne ad verilir?

Soru6: Yontma taş devrinin insanlık tarihi için en önemli buluşunun adını yazınız.

Soru7: Bir yerde yapılan kazı sonucunda toprağın en altında tarımsal aletlere ve yanmış tahıl ürünlerine rastlanmıştır. Bu bulgulara bakılarak burada ilk olarak hangi devrin yaşandığını söyleyebiliriz?

Soru8: 456 Batı roma ile ilgili vesikalar hangi çağa aittir?

Soru9: Sümerlerin konuştuğu Ural-Altay dil gurubuna girdiğini belirten bir tarihçi öncelikli olarak tarihin hangi yardımcı bilim dalından yararlanmıştır?

Soru10: Aşağıda verilen kavramları açıklayınız.
Tavananna:

Ziggurat:

Hattuşaş:

Hiyeroglif:

Kibele:

 

 

 

 

 

 

 

 
SORULAR
S.1-Tarih öncesi dönemler ile Tarihi dönemleri birbirinden ayıran en önemli fark nedir?
S.2-Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
S.3-Türklerin kullandıkları takvimler arasında yer alan Gregoryen takvimi de denilen takvim hangisidir?
S.4-Antalya Beldibi,Ankara Macunçay ve Samsun Tekkeköy Anadolu’nun hangi dönemlerinde yerleşim yeri olmuşlardır?
S.5-Tarihte ilk defa deniz ticaret kolonileri kuran medeniyet kimlerdir?
S.6-Tıp ilminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
S.7-Büyük İskender tahta çıktığı zaman ilk amacı neydi?
S.8-Büyük İskender öldüğü zaman devleti parçalanmıştır.Buna göre Makedonya’da hangi Krallık kurulmuştur?
S.9 En önemli şehirleri Sayda,Biblos ve Sur olan, deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden ve M.Ö.800 yılında Asur egemenliğine giren devlet hangisidir?
S.10-Yakut Türkleri ve Sakalar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz?
S.11-Bugünkü Askeri teşkilatın temellerini atan ilk Türk hükümdarı kimdir?
S.12-İlkçağın sonu ve Ortaçağın başlangıcı olan olay nedir?
S.13-Türk Devlet teşkilatında var olan İkili teşkilata bir örnek veriniz?
S.14-Uygurların Mani dinini kabul etmeleri onları nasıl etkilemiştir?
S.15-Kırgızların en meşhur destanı hangisidir?
S.16- Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?
S.17-Göktürk Devletini kimler yıkmıştır?
S.18-Orta Asya Türk Devletleri ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel nedeni nedir?
S.19-Yabgu ve Tigin nedir?
S.20-Mete, Bilge Kül Kağan, Bumin Kağan, Mukan Kağan ve Bögü Kağan Bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin Kağanlarıdır?

 

 

 
S.1-Kaynak nedir? Çeşitlerini yazınız.
S.2-Kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?
S.3-Türklerin kullandıkları takvimler içerisinde,yılbaşı Nevruz olan takvim hangisidir?
S.4-Prehistorik Devirler (Tarih Öncesi Çağlar) hangi kısımlara ayrılır?
S.5-Devirlerinin iki büyük medeniyeti olan Mısır ve Hititleri karşı karşıya getiren Kadeş Savaşı’nın sebebi nedir?
S.6-Tarih biliminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
S.7-Anadolu’da M.Ö.333’te Pers hakimiyetine son veren kimdir?
S.8-İskender’in ölümünden sonra devleti parçalanmıştır.Buna göre Mısır’da hangi Krallık kurulmuştur?
S.9-Kurucusu Hz.Davud olan ve bir süre sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye ayrılan devlet hangisidir?
S.10-Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk kavmine İranlılar hangi ismi vermişlerdir?
S.11-Tarihte ilk defa bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı kimdir?
S.12-Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasına sebep olan olay nedir?
S.13-İkili Teşkilat nedir?
S.14-Uygurlar Mani dinini hangi kağan zamanında kabul etmişlerdir?
S.15-Sakaların en meşhur destanı hangisidir?
S.16-Göktürk Abideleri kimler adına dikilmiştir?
S.17-Ötüken Uygur Devletini kimler yıkmıştır?
S.18-Türkmen kimlere denir?
S.19-Yuğ ve Balbal nedir?
S.20-Ki-ok, Moyançur Kağan,Kapkan Kağan,Teoman ve Kutluk Kağan,bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin kağanlarıdır?

 

 

 
SORULAR
S.1- Tarih biliminin konusu nedir?
S.2- Tarihin tasnifi kaç bölüme ayrılır yazınız?
S.3- Etnografya ve Toponimi bilimleri hangi alanlarda çalışma yaparlar?
S.4- Türklerin kullandıkları ilk takvim hangisidir, hangi yıla göre düzenlenmiştir?
S.5- Tunç Devrinin Türkiye için önemi hakkında bilgi veriniz?
S.6- M.Ö. VI.Yüzyıldan M.S. XI. Yüzyıla kadar Türkiye’ye hakim olan devletlerin isimlerini yazınız?
S.7- Kavimler göçünün sonuçları nelerdir?
S.8- Mısır Firavunu II. Ramses Döneminin En önemli olayı nedir?
S.9- Mezopotamya tanrılarının en önemlilerinin adlarını ve ne tanrısı olduklarını yazınız?
S.10- M.Ö. 700’lerde ilk madeni parayı kullanarak “ Kral Yolu” ile tarihe damgasını vuran devletin adını yazınız?
S.11- Lugal Kalma nedir yazınız?
S.12- Uygur Devletinin diğer Türk devletlerinden farklı olan özelliği nedir?
S.13- Peçeneklerin daima batıya doğru hareketlerinin sonucu ne olmuştur?
S.14- Cengiz Hana itaat eden ilk Türk topluluğunun adı nedir ?
S.15- Milleti meydana getiren alt birimleri küçükten büyüğe yazınız?
S.16- Orhun abidelerinin Türk tarihi bakımından önemini yazınız?
S.17- Orta Asya’da kurulan İlk Türk Devletlerinde uygulanan İkili Teşkilat modeli hakkında bilgi veriniz?
S.18-Yabgu nedir?
S.19-Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinin fazla mimari eserler bırakmamalarının sebebi nedir?
S.20-Kut anlayışı hakkında bilgi veriniz?

 

 

 
S.1-Tarih bilimini, diğer bilimlerden ayıran özellik nedir?
S.2- Zamana göre tasnife bir örnek veriniz?
S.3- Kronoloji ve Arkeoloji bilimleri hangi alanlarda çalışma yapar?
S.4- Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra hangi takvimi kullanmaya başlamışlardır, bu takvim hangi yıla göre düzenlenmiştir?
S.5- Kalkolitik (Taş-Bakır) Devrin özelliği hakkında bilgi veriniz?
S.6- M.Ö. II. Binden M.Ö. VI.Yüzyıla kadar Türkiye’de kurulan devletlerin isimlerini yazınız?
S.7- Kavimler göçünün sebebi nedir?
S.8- İbrani Devleti kim tarafından kurulmuştur , İkiye bölündükten sonra kurulan devletlerin adı nedir?
S.9- Mısırlıların önemli tanrılarını ve ne tanrısı olduklarını yazınız?
S.10- Tarihte bilinen ilk ticaret kolonilerini kim kurmuştur?
S.11- Patesi nedir yazınız?
S.12- Göktürk Devletinin diğer Türk devlerinden farklı olan özelli nedir?
S.13- Ötüken Uygur Devleti yıkılınca ,Uygurlar nerelere yerleşip devlet kurmuşlardır?
S.14- Cengiz Hana itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğunun adı nedir?
S.15- Devleti meydana getiren unsurları yazınız?
S.16- Orhun abideleri ne zaman ,kimler adına dikilmişlerdir?
S.17- Bodun nedir?
S.18-İlkçağın sona ermesine ve Ortaçağın başlamasına neden olan olay nedir?
S.19-Zamanımıza kadar gelen en önemli Türk Destanı hangisidir?
S.20-Orta Asya Türk Kültürü hangi çevre kültürlerle ilişki içerisine girmiştir?

 

 

 
1 ) Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların özelliklerden biri değildir?
A) Tarihin konusu insan topluluklarıdır
B) Geçmişte meydana gelen yaşanmış olaylardır
C) Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulur
D) Tarihi olaylar belgelere dayanır
E) Tarihi olaylar tekrardan ibarettir

2 ) Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
B) Birden fazla tanrıya inandıklarının
C) Hayatın ölümden sonra devam ettiğine inandıklarının
D) Mimarlıkta geliştiklerinin
E) Barış içinde yaşadıklarının

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?
A) Deney yapma
B) Kaynak taraması yapma
C) Buluntuları inceleme
D) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
E) Olaylar arasında ilişki kurma

4 ) Aşagıdaki tarihlerden hangisi 13.Yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreği içerisindedir?

A) 1927 B)1498 C) 1361 D)1272 E) 1345

5 ) İskender in başlatmış olduğu Asya seferi ile Doğu kültürünün Batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığın adı aşağıdakilerden hangisidir.

A) Manihaizm B) Zerdüştlük C) Helenizm D) Oryantalizm E) Hiçbiri

6 ) Mezopotamya Medeniyeti’nin temelleri ilk olarak aşağıdaki uygarlıklar dan hangisi tarafından meydana getirilmiştir?
A) Akadlar B) Elamlar C) Babiller
D) Asurlular E) Sümerler

7 ) Sümerlerin;
- Zigguratların en üst katını gözlemevi olarak kullanmaları
-Ay Yılı Takvimi’ni bulmaları
-Matematik ve Geometri alanlarında çalışmalar yapmaları
Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Bilimsel çalışmalar yapıldığının
B) Toplumsal sınıflaşmanın başladığının
C) Dini inançlarına bağlı olduklarının
D) Sanat anlayışının başladığını
E) İstilalardan korunmaya çalışıldığının

8 ) Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir.

A) İyonlar B) Urartular C) Asurlar
D) Hititler E) Lidyalılar

9 ) Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini ,uygarlıklarını yer ve zaman göstererek belgelere dayanarak inceleyen bir bilimdir.
Yukarıdaki tanımda tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Geçmişi konu edinmesi
B) Olayların yer ve zamanını belirtmesi
C) İnsan topluluklarının yaşayışlarını konu alması
D)Belgelere dayanması
E) Neden sonuç ilişkisi

10 ) Kral Yolu Aşağıdaki hangi uygarlıkla ilgilidir.

A) Lidyalılar B) Babiller C) Akadlar D) Hititler E) İyonlar

11. Anadolu`ya yazıyı ilk kez _________________ getirmiş ve Anadolu ` da tarihi devirler başlamıştır.

12. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması Hitit ve Mısırlılar arasında yapılan _____________ anlaşmasıdır.

13. Eski çağda tek tanrı inancı ilk kez __________________ ` de görülür.

Ateş ___________________ devrinde bulunmuştur.

14. Akadlar , Asurlular, Fenikeliler ve İbraniler ____________ asıllı kavimlerdir.

15. Mezopotamya,ilk çağlarda _____________ ve _____________ nehirleri arasında kalan bölgeye denir.

16. Tarihte parayı ilk _______________ kullanmışlardır.

17. Miladi takvim ________ yılı esasına göre düzenlenmiş bir takvimdir.

18. Ay yılı esasına dayalı takvimi ilk kez ________________ kullanmışlardır

19. Roma İmparatorluğu ________________ sonucunda 395 yılında ikiye yarıldı ve Batı Roma 476 yılında yıkıldı.

20. Özgür düşüncenin varlığı ____________`da felsefenin doğmasına sebep olmuştur.

21. Ateş ___________________ devrinde bulunmuştur.

22. _______________ devrinde insanlar ilk kez yerleşik hayata geçmiş ve tarım faaliyetleri başlamıştır.

23. Konya` da ki _________________ , insanlık tarihinin bilinen ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilir.

24. Güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk kez ________________ kullanmışlardır.

25. Doğu Roma İmparatorluğuna ____________ da denir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen kavramlar hangi uygarlığı aittir? Karşılarına yazınız.

KAVRAM UYGARLIK
26. PANKUŞ MECLİSİ
27. HEREDOT
28. TUŞPA
29. 12 LEVHA KANUNLARI
30. KONSTANTİNOPOLİS

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Tarih bilimini öğrenmenin faydalarından 2 tanesini yazınız.
2. a) Dünya üzerinde var olmuş dilleri, ve diller arasındaki kelime alışverişlerini inceleyen bilim hangisidir?
b) Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen bilim hangisidir?
3. Yeni çağ ve Yakın çağ nezaman başlar, ne zaman biter,yazınız.
4. Tarihte resim yazısını (hiyeroğlif) bulan ilk medeniyet hangisidir,yazınız.
5. İslamiyetin kabulünden sonra Türkler hangi takvimi kullandılar,yazınız.
6. İlk aile hukuku hangi medeniyet tarafından ortaya çıkarılmıştır,yazınız.
7. Hz.Musa’nın peygamberliğiyle Museviler olarak bilinen topluluğa ait medeniyetin adını yazınız.
8. Hint medeniyetinde görülen en katı sınıf farklılığı sistemine …………………….. denir.
9. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar hangi medeniyete aittir, yazınız.
10. Türk akınlarını önlemek amacıyla Çinliler ne yapmışlardır.
11. Ege medeniyetlerinin temelini oluşturan ve ilk denizci medeniyet hangisidir,yazınız.
12. Tarihte ilk kez parayı bulan medeniyet hangisidir, yazınız.
13. Helenizm nedir,açıklayınız.
14. Tarih öncesini aydınlatan merkezlerden iki tanesini yazınız.
15. Aşağıdaki kelimeleri açıklayınız:
Pankuş :

Olimpios :

 

 

 

 
1- Tarih nedir? yazınız.
2- Tarih’in kaynakları nelerdir? yazınız.
3- Tarih biliminin özellikleri nelerdir? yazınız.
4- Tarih’e yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazınız ve açıklayınız.
5- Tarih yazıcılığının geçirdiği aşamaları yazınız.
6- Tarih hangi sınıflara ayrılır? Yazınız.
7- Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız.
8- Tarih çağlarından “Ortaçağ” ı başlatan ve bitiren olaylar nelerdir? yazınız.
9- Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında sırasıyla hangi maddelerden yararlanmaya başlamışlardır?
10- Hititler yazıyı kimlerden öğrendiler? Yazınız.
11- Tarih yazıcılığı ilk defa hangi medeniyetle başlamıştır? Yazınız.
12- Hititlerde kralın yetkilerini kısıtlayan meclise ne ad verilir? Yazınız.
13- Tarımı korumak için sert kanunlar koyan medeniyet hangisidir? Yazınız.
14- Başkenti “Sard” olan ve “Kral Yolu” nu yapan ilkçağ Anadolu medeniyeti hangisidir? Yazınız.
15- İlk yazılı anlaşma hangisidir ve hangi devletler arasında yapılmıştır? Yazınız.
16- TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlü olan dokumacılıkta ileri giden medeniyet hangisidir? Yazınız.
17- Bilim ve sanatta oldukça ileri giden Tales, Pisagor, Heredot, Hipokrat, Diojen gibi bilim adamlarını yetiştiren medeniyet hangisidir? Yazınız.
18- Deniz ticaretinde gelişmiş olan ilkçağ Anadolu medeniyeti hangisidir? Yazınız.
19- Helenistik medeniyet nedir? Yazınız.
20- PARŞÜMEN kağıdını icad eden devlet hangisidir? Yazınız.
21- Hıristiyanlığı ilk defa resmi devlet dini olarak kabul eden devlet hangisidir? yazınız.
22- Günümüz Avrupa hukukunuzda temelini oluşturan 12 levha kanunları hangi devlete aittir? Yazınız.
23- Mezopotamya neresidir? Yazınız.
24- “Ensi”, “Ziggurat”, “Patesi” terimleri hangi medeniyete aittir?
25- “Çivi yazısını” bulan medeniyet hangisidir? Yazınız.
26- Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikâyesi hangi medeniyete aittir? Yazınız.
27- “Hammurabi Kanunları” ve “Asma bahçeleri” ile ünlü medeniyete hangisidir? Yazınız.
28- İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmi hangisidir? Yazınız.

 

 

 

 
1- Tarih nedir? yazınız.
2- “Hatay tarihi” ve “Anadolu tarihi” Tarih’in hangi sınıflandırma grubuna girer? Yazınız.
3- Tarih bilimi hangi sınıflara ayrılır? Yazınız
4- Tarih’e yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazınız.
5- Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız.
6- Hititler, yazıyı hangi medeniyetten almıştır (Öğrenmiştir)? Yazınız.
7- “Tavananna”, “Kibele”, “Mezopotamya”, “Tapetes”, “Tuşba” terimlerini kısaca açıklayınız
8- Roma Devletinin ikiye ayrılmasına neden olan olay nedir? Yazınız.
9- “Gılgamış Destanı”, “Yaradılış Destanı” ve “Tufan Hikâyesi” hangi medeniyete ait eserlerdir yazınız.
10- Tarihte “Cam” ı icat eden, deniz ticaret kolonileri kuran, ve 22 harften oluşan alfabeleri ile bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturan medeniyet hangisidir? Yazınız.

CEVAPLARI

1- Tarih nedir? Yazınız.
 Toplumların geçmişteki yaşayışlarını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak inceleyen ve anlatan bilimdir.
2- “Hatay tarihi” ve “Anadolu tarihi” Tarih’in hangi sınıflandırma grubuna girer? Yazınız.
 Mekâna göre tarih
3- Tarih bilimi hangi sınıflara ayrılır? Yazınız.
 Mekâna Göre, Zamana Göre, Konuya Göre
4- Tarih’e yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazınız.
1)COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER’in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
2)- ARKEOLOJİ(Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
3)- KRONOLOJİ(Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler
4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
5)- EPİGRAFYA(Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.
7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.
8)- FİLOLOJİDil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.
10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi): Eski Paraları inceler.
5- Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız.
 On İki Hayvanlı Türk Takvimi.
 Hicri Takvim.
 Celali Takvim(Selçuklu sultanı Celalettin Melikşah’a sunuldu).
 Rumi Takvim (XVIII. ve XIX. yy’da Osmanlı).
 Takvim-i Garbi (XX.yy başlarında Osmanlıda).
 Miladi Takvim (T.C. dönemi)
6- Hititler, yazıyı hangi medeniyetten almıştır (Öğrenmiştir)? Yazınız.
 Asurlar
7- “Tavananna”, “Kibele”, “Mezopotamya”, “Tapetes”, “Tuşba” terimlerini kısaca açıklayınız.
Tavananna: Hititlerde Kraliçe. – Kibele:Friglerin bereket Tanrısı. – Mezopotamya: Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölge. Tapetes: Frigyalıların halı ve kilimleri Tuşba: Urartuların Merkezi.
8- Roma Devletinin ikiye ayrılmasına neden olan olay nedir? Yazınız.
 Kavimler Göçü
9- “Gılgamış Destanı”, “Yaradılış Destanı” ve “Tufan Hikâyesi” hangi medeniyete ait eserlerdir yazınız.
 Sümerler
10- Tarihte “Cam” ı icat eden, deniz ticaret kolonileri kuran, ve 22 harften oluşan alfabeleri ile bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturan medeniyet hangisidir? Yazınız.
 Fenikeliler

 

 

 

 

 
- Gordion ……………… medeniyetinin merkezidir.
2- İlyada ve Odesa ……………………. Medeniyetine ait destanlardır
3- ………………….. Urartu medeniyetinin merkezidir.
4- Uygur Türkleri ………………dinini benimsemişlerdir.
5- Ordu-Balık şehri ………………………. Devletinin merkezidir

Aşağıdaki Sorularda Parantezle Açılan Yerlere Doğru (D) Veya Yanlış (Y) Yazınız

6- Gordion , Hititlerin merkezidir. ( )
7- Alper Tunga Destanı İskitlere ( Sakalara) aittir. ( )
8- Bilinen ilk Türk Devleti Göktürk Devleti’dir. ( )
9- Kadeş Antlaşması, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılmıştır. ( )
10- Tarihte ilk yazıyı kullanan medeniyet Lidyalılar olmuştur. ( )

11- Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir.

A) İyonlar B) Urartular C) Asurlar D) Hititler E) Frigler

12- Hititler de görülen bir nevi kralların tanrıya hesap vermeleri şeklinde olan ve bir anlamda tarih yazıcılığının ilki olarak ta kabul edilen yıllıklara ne ad verilir

A) Şam B) Pankuş C) Patesi D) Anal E) Balbal

13-Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin kurucusudur

A) Alper Tunga B) Mete Han C) Kül Bilge Kutluğ Kağan

D) Bumin Kağan E) İlteriş Kağan

14- İskenderin başlatmış olduğu Asya seferi ile Doğu kültürünün Batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığın adı aşağıdakilerden hangisidir.

A) Manihaizm B) Zerdüştlük C) Helenizm D) Oryantalizm E) Hiçbiri

15- Kral Yolu Aşağıdaki hangi uygarlıkla ilgilidir

A) Lidyalılar B) Babiller C) Akadlar D) Hititler E) İyonlar

16- 13.Yüz yılın ikinci yarısının ilk çeyreği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1927 B)1498 C) 1361 D)1272 E) 1345

17- Anadolu’da yazıyı kullanan ilk medeniyet hangisidir.

A) Sümerler B) Fenikeliler C) Babiller D) Akadlar E) Hititler

18- Dünyanın ilk kütüphanesini aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kurmuştur?

A) İbraniler B) Lidyalılar C)Asurlular D)Urartular E) Frigler

19- Tufan, Yaradılış ve Gılgamış destanları hangi medeniyete aittir.?

A) Hititler B) Mısır C) İyonlar D) Sümerler E) Frigler

20- Aşağıdaki Tabloda Yazılan Kavramların Karşısına Hangi Medeniyete Ait Olduğunu Yazınız

KAVRAM UYGARLIK
Heredot
Ninova
Hammurabi Kanunları
Kral Yolu
Tavananna

 

 

 
SORU 1- …………………………………..olayları …………………………………. bildirerek ………………………………….ilşkisi içerisinde …………………….dayanarak ………………………..olarak anlatan bilimdir. .(10 PUAN)

SORU 2- Bir tarihi bilgi değişebilir mi? Örneklerle açıklayınız. .(10 PUAN)

SORU 3- Miladi ve Hicri takvimi kaşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız. .(10 PUAN)

SORU 4- Aşağıdaki merkezleri verilen devletlere göre eşleştiriniz. .(10 PUAN)
Merkezler: Sardes, Tuşpa, Gordion, Hattuşaş

DEVLETLER MERKEZLER
______________________________ ____________________ ______________________

HİTİTLER
URARTULAR
LİDYALILAR
FİRİGYALILAR

SORU 5- Aşağıdaki terimler hakkında bilgi veriniz. .(10 PUAN)
Hiyoroglif:

Anal:

Nom.

Milet:

Kast sistemi:

SORU 6- Olay ve olgu kavramlarını açıklayarak 2’şer örnek veriniz. .(10 PUAN)

SORU 7- Tarihe yardımcı bilimlerden 4 tanesini yazarak ETNOGRAFYA biliminin nasıl yardımcı olduğunu açıklayınız. .(10 PUAN)

SORU 8- Aşağıdaki cümlelerin karşısına D (doğru) ya da Y (yanlış) yazınız.(10 PUAN)

A) Kral yolunu Frigyalılar yapmıştır. (…..)
B) Tarihte parayı ilk kez kullanan medeniyet Lidyalılardır. (…..)
C) Güneş yılı esaslı takvimi ilk kullanan medeniyet Sümerlerdir. (….)
D) Tarih incelemelerinde gözlem metodu mutlaka kullanılmalıdır. (….)
E) Anadolu tarihi devirlere Hititler döneminde geçmiştir. (…..)

SORU 9- Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? (10 PUAN)
A) Türkiye Şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir.
B) Atatürk XIX. Ve XX. Yüzyıllarda yaşamıştır.
C) Kars antlaşması Ekim ayının 1. yarısında imzalanmıştır.
D) Yazı günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce bulunmuştur.
E) M.S XVIII. Yüzyılın son çeyreğinde Fransız ihtilali olmuştur.

SORU 10- Çin medeniyeti hakkında bilgi veriniz. 2 madde (5 PUAN)

-

-

SORU 11- aşağıda verilen tarihleri en eski tarihten günümüze en yakın tarihe doğru sıralayınız.( 5 PUAN)

M.S X. Yüzyılın ilk yarısı
M.S XIX. Yüzyılın son çeyreği
M.Ö 1280
M.S 1870
M.Ö 751

 

 

 

 
1-Tarih: Geçmişte yaşayan insan topluluklarının yaşayışlarını, faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini sebep sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayandırarak objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır.
Yukarıda yapılan Tarih tanımında eksik olan öğeyi bularak yazınız.(5 PUAN)

2- Tarihçiler araştırmalarında duygularıyla, ulusal ve dini kimlikleriyle hareket etmemelidirler. Neden?

3-Tarih bilimi; Kronoloji, Paleografya ve Nümizmatik bilim dallarından nasıl yararlanır? (10PUAN)

4-Türkiye’nin Eski çağlarda (Tarih öncesi) çevresindeki kültür ve medeniyetleri inceleyen bir bilim adamı Tarihe yardımcı bilimlerden en çok hangisinden faydalanır?(5 PUAN)

5- Türklerin Tarih boyunca kullandıkları takvimleri yazınız.(5 PUAN)

6-Bugün kullandığımız Latin alfabesinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi hakkında bilgi veriniz.(10 PUAN)

7-Yazının kullanılmasından günümüze kadar geçen döneme “Tarih Çağları” denir. Tarihin çağlara ayrılmasında Kavimler göçü, İstanbul’un fethi gibi olaylar esas alınmıştır. .Tarihi çağlara ayıran bu olayların ortak özelliği nedir?(5 PUAN)

8-Anadolu’da kurulan ilk devlet hangisidir? Bu devletin önemli özelliklerini yazınız.(5tane) (10 PUAN)

İlk kez parayı kullanmışlardır. …………………………………………….
Bereket tanrıçası olan Kibeleye önem vermişlerdir. …………………………………
Başkentleri Gordion’dur. ………………………………
Ticareti geliştirmek için Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan ünlü Kral yolunu yapmışlardır. ……………………………..
Her yılın önemli olaylarını “Anal” adını verdikleri yıllıklara yazmışlardır. Böylece ilk Tarih yazıcılığını başlatmışlardır. …………………………………….
Efes, Milet, Foça, İzmir gibi şehir devletleri kurmuşlardır. ………………………..
Başkenti Tuşpa’dır. ………………………………
On iki levha kanunlarını yaparak birçok devletin hukukunun temellerini atmışlardır. ……………………….
İlk kez pi sayısını hesaplamışlardır.
Anadolu’yla yaptıkları ticaret sırasında yazıyı Anadolu’ya taşımışlardır.

9- Yukarıda Anadolu da kurulan bazı devletlerin özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi devletlere ait olduğunu karşılarına yazınız.(10)

10-Helenistik Medeniyet nedir? Kim tarafından gerçekleştirilmiştir?(5 PUAN)

11- Mezopotamya neresidir? Bu bölgede kurulan uygarlıkları yazınız.(5 PUAN)

12-Sümerlilerin Uygarlık Tarihine Yaptıkları önemli katkıları yazınız.(10 PUAN)

13-Mısır tarih boyunca göç ve istila hareketlerinden fazla etkilenmeyerek kendine has bir kültür oluşturmuştur. Bu durumun nedeni nedir?(5 PUAN)

14-Doğu Akdeniz medeniyetlerinden biri olan Fenikelilerinin dünya medeniyetine olan en önemli katkısını yazınız.(5 PUAN)

15-İlk tek tanrı inancı ilk kez hangi toplulukta görülmüştür?(5 puan)

 

 

 

 

 

 

 
Soru1: Anadolu’da kurulan uygarlıklar hangileridir?
Soru2: Tarihi devirleri sırasıyla yaşadığı bilinen bir çevrede yapılan Arkeolojik kazıda ele geçen ilk kalıntıların hangi döneme ait olması gerekir?
Soru3: Yere batan sarayı günümüze hangi uygarlıktan kalmıştır?
Soru4: Helenistik medeniyeti açıklayınız. Helenistik dönemi başlatan Makedonya kralının adı nedir?
Soru5: M.Ö.l280 yılına ait Kadeş Antlaşması ile ilgili belge müzenin hangi çağa ait bölümünde sergilenmesi gerekir?
Soru6: Mısırda cesetlerin mumyalanıp korunmasına çalışılması dini inançlardaki hangi özelliği gösterir?
Soru7: Dünya tarih çağına ilk olarak hangi bölgede girmiştir?
Soru8: Hayvanların evcilleştirilmesi hangi dönemden itibaren başlar?
Soru9: Bir mezarda yapılan kazı sonucunda bulunan bir iskeletin kültürel kimlik tespiti yapılırken Tarihe yardımcı hangi bilim dalından daha çok yararlanılır?
Soru10: Aşağıda verilen kavramları açıklayınız.
Pankuş:

Hammurabi:

Gordion:

Anal:

Tapates:

 

 

 

 

 


Tarih1.I.Dönem I.Yazılı Yoklama Soru ve Cevapları 

1. Tarihte yer ve zaman kavramını bir örnekle açıklayınız.
Bir olayın tarihi kıymeti olması için yer ve zamanının bilinmesi gerekir. Yer ve zaman tarihe bilim olma özelliği kazandırır. Örneğin Malazgirt Meydan Savaşı 1071 yılında Malazgirt ovasında yapılmıştır.
2. Tarihin yazılı kaynakları nelerdir? Yazınız.
Kitabeler, paralar, hatıralar, seyahatnameler, kanunnameler fermanlar, beratler, şecereler, yıllıklar vb. tarihin yazılı kaynaklarıdır.
3. Tarihte mekâna göre sınıflandırmayı bir örnekle açıklayınız.
Tarih geniş bir bilim dalı olmasından dolayı sınırlandırma yaparak tarihi araştırmak daha fazla bilgi ve ayrıntı açısından önemlidir. Mekana göre, Orta Asya Türk Tarihi, Kırşehir’de Ahilik, Rumeli’de İskan Siyaseti gibi sınırlandırma yapmak mümkündür.
4. Hicri takvimin özellikleri nelerdir? Kısaca yazınız.
Ay yılına göre düzenlenmiştir. Bir senesi 354 gündür. Miladi takvimden 11 gün kısadır. Takvim başlangıcı hicret sene başlangıcı 1 Muharremdir. Hz Ömer döneminde ilk kez kullanılmaya başlanmış ve Türkler ise İslamı kabul edince bu takvimi kullanmışlardır.
5. Hititler hakkında bilgi veriniz.
Kafkaslardan Anadolu’ya geldikleri düşünülmektedir. Kızılırmak yayı içerisinde Hattuşaş merkezli devlet kurmuşlardır. Devletin kurucusu Labarnadır. Anadolu’daki ilk merkezi krallık Hititlerdir. Mısırlar ile 16 yıl süren savaşlar sonunda Kadeş anlaşmasını imzalamışlardır. Asurlar tarafından yıkılmışlardır.
6. Helenistlik dönem ve medeniyeti ne demektir? Tanımlayınız.
İskenderin doğu serleri sonucunda batı kültürü ile doğu kültürünün sentezinden ortaya çıkan yeni medeniyete hellenistlik medeniyeti, 300 yıl süren dönemede hellenistlih dönemi denir.
7. Mezopotamya’da yazı ve bilim alanındaki gelişmeler hakkında bilgi veriniz.
İlk yası Sümerler tarafından kullanılan çivi yazısıdır. Matematik ve astronomi biliminin temeli Mezopotamya da atılmış, takvim hesapları yapılmış, ağırlık ve uzunluk hesapları yapılmış tıp alanında çalışmalar yapılmıştır.
8. Eski çağlarda Anadolu’da kullanılan yazılar hangileridir? Yazınız.
Anadolu’da çivi, hiyeroglif ve Fenike alfabeleri kullanılmıştır.
9. Orta çağ hangi tarih ve olayla başlar ve hangi tarih ve olayla biter? Yazınız.
375 kavimler göçü ile başlar, 1453 İstanbul’un fethi ile sona erer.
10. Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız.
Filoloji: dil bilimi
Pankuş meclisi: Hititlerdeki danışma meclisi
Firavun: mısır’ın tanrı kralları
Namra: Hititlerde sosyal hürler ile köleler arası sınıf
Paleografi: eski yazılar bilimi

 

 

 


Tarih1.I.Dönem I.Yazılı Yoklama Soru ve Cevapları 
1. Tarih biliminin özelikleri nelerdir? Yazınız? (3madde)
a) Tarihi bilgiler yeni belgelerle değişebilir
b) Tarih biliminde deney ve gözlem yoktur.
c) Tarihi olaylar sebep ve sonuçlarla birbirine bağlıdır.
2. Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.
Anadolu’daki ilk merkezi devlet …Hititlerdir…… dir.
Kral yolu …Lidyalılar…… tarafından yapılmıştır.
Anadolu’daki ilk şehir yerleşimi …Çatalhöyük…… dir.
Dünyada ilk siyasi birlik ……Mısır.….. da sağlanmıştır.
3. Tarihte mekâna, konuya ve zamana göre sınıflandırma yapmak mümkündür. Bunlara ikişer örnek veriniz.
Mekâna : Orta Asya Türk tarihi, Kırşehirde Ahilik gibi,
Konuya : Enderun mektebi, tıp tarihi gibi
Zamana : 7. yüzyılda İslamın yayılışı, Lale dönemi Islahatları gibi.
4. Hicri ve miladi takvimin özelliklerini karşılaştırınız?
Hicri Miladi
a) Ay yıla göredir Güneş yılına gçöredir
b) Bir senesi 354 gündür Bir senesi 365 gün 6 saattir
c) Takvim başlangıcı hicrettir Takvim başlangıcı Hz İsanın doğumunda bir hafta sonrasıdır
d) sene başlangıcı 1 muharremdir Sene başlangıcı 1 ocaktır
e) 11 gün kısadır.
5. Kadeş anlaşması ne zaman, kimler arasında yapılmıştır? Önemi nedir? Yazınız.
MÖ. 1280 yılında Hititler ile Mısırla arasında yapılmıştır. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasıdır.
6. Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.
Tarihte ilk düzenli ordu …Akadlar…. tarafından oluşturulmuştur.
Bilinen ilk yazılı kanunlar ……Sümerler……. tarafından yapılmıştır.
Tarihte su kanallarını ilk ……Sümerler…… yapmıştır.
Pi sayısını ……Mısırlılar….. bulmuştur.
Persler Anadolu’ya geldiklerinde ……Lidyalılar…. ile savaşmışlardır.
7. Hititlerde oluşturulan analların (yıllıklar) yazılış gerekçesi ve tarih bilimi bakımından önemi nedir? Yazınız.
Hitit kralları tanrılarına hesap vermek amacıyla yazmışlar ve bu tarih yazıcılığının temeli olmuştur.
8. Yazı Anadolu’ya ne zaman, kimler vasıtasıyla, nasıl gelmiştir? Anadolu’daki en eski yazılı belgelere nerede rastlanmıştır?

MÖ. 200-1800 yıları arasında Asurlular vasıtasıyla gelmiştir. Asurlular ticaret kolonileri aracılığıyla yazıyı Anadolu’ya getirmişler ve Anadolu’daki ilk yazılı belgelere Kayseri Kültepede rastlanmıştır.

9. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız?
İssos savaşı kimler arasında yapılmıştır? Persler ile İskender arasında yapılmıştır.

12 levha kanunları hangi devlet tarafından yapılmıştır? Önemi nedir.
12 levha kanunları Roma devletine aittir. Günümüz hukukunun temelini oluşturur.
10. Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız.
Heraldik : Armalar bilimi.
Tapates : Firiglerin ünlü halı ve kilimleri
Firavun : Mısır tanrı krallarına denir
Namra : Hititlerde soylular ile köleler arasında ki sınıf.
Peleografi : Yazı bilimi

 

 
1. Tarihin tanımını yapınız?
2. Tarihe yardımcı bilim dallarından coğrafya ve kronolojinin ilgi alanlarını yazınız.
3. Türkler tarihte hangi nedenlerden dolayı takvim değiştirme ihtiyacı duymuşlardır?yazınız
4. Hititlerde merkezi yönetimi oluşturan unsurlar nelerdir?Yazınız.
5. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi Anadolu’da nerede ortaya çıkmıştır?
6. İlkçağ Anadolu uygarlıklarından olan Urartuların geçim kaynakları daha çok tarım ve hayvancılıktır. Bunun temel nedenleri nelerdir?
7. Yontma Taş Devri’nde insanlık tarihi için yaşanan en önemli gelişmeyi yazınız.
8. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? Kimler arasında yapılmıştır?
9. Tarihin konusu nedir?Yazınız.
10. Tarihe yardımcı bilim dallarından eski dönemlere ait paraları inceleyen, toplumların kullandıkları dilleri inceleyen bilim dallarının isimlerini yazınız.
11. M.Kemal Atatürk döneminde 1 Ocak 1926 ‘da Miladi Takvime geçilmiştir.Bunun sebebini yazınız
12. Anadolu’da ilk siyasi birlik hangi devlet tarafından kurulmuştur?Yazınız.
13. Hititlerin Anallar (yıllık) hazırlamalarının sebebi nedir ?Yazınız.
14. İlk insan toplulukları ve köyler hangi devirde ortaya çıkmıştır? Yazınız.
15. Lidya’nın, döneminin en zengin ülkesi olmasının nedenleri nelerdir?Yazınız
16. İyonyalıların temel geçim kaynağı nedir?
17. Tarih biliminin diğer bilim dallarından farkı nedir?Yazınız.
18. Tarihe yardımcı bilim dallarından epigrafi ve nümizmatik’in ilgi alanlarını yazınız
19. Türkler İslamiyet’ten sonra hangi takvimleri kullanmışlardır?Yazınız.
20. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangi devletler arasında olmuştur?Yazınız.
21. Friglerde saban kırmak, öküz öldürmek ölümle cezalandırılırdı.Friglerdeki bu uygulamanın sebebini yazınız.
22. İyonya’nın bilim ve sanatta diğer Anadolu medeniyetlerinden daha fazla gelişmesinin nedeni nedir? Yazınız
23. Urartuların kuruldukları coğrafya, onların hayatını (Geçim kaynakları) nasıl etkilemiştir?
24. Tarihin tanımındaki temel unsurları yazınız.
25. Tarihi olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelirler.Bu durumda tarihe yardımcı olan bilim dalları hangileridir?Yazınız.
26. Türkler İslamiyet’ten önce hangi takvimi kullanmışlardır?Yazınız.
27. M.Ö 1280 tarihli Kadeş Antlaşması’nın tarihteki önemi nedir?Yazınız
28. İlk tarih yazıcılığının Hititlerdeki Anallar ile başladığı kabul edilir.Bunun sebebini yazınız.
29. İnsanlık tarihinde ilk üretim(tarım) Anadolu’da nerede ortaya çıkmıştır?
30. Frigler için tarım çok önemlidir. Bu nedenle tarımı geliştirmek için nasıl tedbirler almışlardır?
31. Lidyalıların parayı bulmalarına ortam hazırlayan neden nedir? Yazınız
32. Anadoluya yazıyı getirip Anadoluda tarihi dönemi başlatan kimlerdir?
33. Tarih boyunca Anadolu’da birçok medeniyet kurulmasının sebeplerini yazınız.

 

 

 

 
1- Tarih nedir? Tanımlayınız.

2- Cilalı Taş Çağı’nı kısaca açıklayınız.

3- Türkler bugüne kadar hangi takvimleri kullanmışlardır?

4- Eski çağda Mezopotamya’da kurulan devletleri yazınız.

5- Türklerin Orta Asya’dan göç nedenlerini yazınız.

6-10. sorularda bazı yargılar verilmiştir. Bunlardan doğru olanı karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

* * * 6- * Tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. ( * * )
* * * 7- * Türklerin ilk anayurdu Anadolu’dur. ( * * )
* * * 8- * Ege Uygarlığı Helen ve Rum Uygarlıkları’nın temelini oluşturur. ( * * )
* * * 9- * Fenikeliler gemicilik ve denizcilikte ileri gitmişlerdir. ( * * )
* * * 10- Kadeş Savaşı Mısırlılarla Lidyalılar arasında olmuştur. ( * * )
* * *

* * *11- * * * * * *- Doğu Anadolu’da kurulmuştur.
- Başkenti Tuşpa’dır.
- Maden sanatı ve taş işlemeciliği çok gelişmiştir.
* * * * * * *Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
* * * * * * *a) Lidya * * * * * * b) Frig * * * * * * c) Urartu * * * * * * d) Hitit * * * * * * *e) Akad

* * *12- Tarihte ilk yazılı kanunları *aşağıdakilerden hangisi hazırlamıştır?
* * * * * * a) Sümerliler * * * * *b) Babilliler * * * * c) Akkadlar * * * *d) Asurlular * * * *e) İbraniler

13- * Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih öncesi dönemlerin sona ermesine ve tarih * * * çağlarının başlamasına neden olmuştur?

a) Tarım faaliyetlerinin başlaması
b) Yazının bulunması
c) Alfabenin bulunması
d) Şehir devletlerinin kurulması
e) İlk yazılı antlaşmanın yapılması

14- Aşağıdakilerden hangisi Sümerler için söylenemez ?

a) Çivi yazısını icat ettikleri
b) Çok tanrılı bir inanca sahip oldukları
c) Rahip-krallar tarafından yönetildikleri
d) Yazılı hukuk kurallarını yaptıklarını
e) Laik bir yönetim kurdukları

15- Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a) Ticarette değiş-tokuş usülünü uyguladıklarının.
b) Mimarlıkta geliştiklerinin.
c) Birden fazla tanrıya inandıklarının.
d) Barış içinde yaşadıklarının.
e) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının.

16- Bilimsel alanda en fazla gelişme gösteren Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) İyonyalılar
b) Urartular
c) Hititler
d) Lidyalılar
e) Frigyalılar

 

 

 

 
1- Tarih öğrenmenin yararlarını açıklayınız.

2- *Tarihe yardımcı olan bilim dallarından 5 tanesini yazınız.

3- *Kadeş Antlaşması’nın tarihteki önemini belirtiniz.

* * * * * * *
4- *Mezopotamya neresidir? Belirtiniz.

5- *MÖ. 6 yüzyıldan MS. 11. yüzyıla kadar Türkiye’ye hangi devletler egemen olmuşlardır?

6-10. sorularda bazı yargılar verilmiştir. Bunlardan doğru olanı karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

6- *Tarih biliminde deney ve gözlem yapılamaz. ( * * ) * * * * * * *
7- *Türklerin kullandığı ilk takvim ‘’Hicri Takvim’’dir. ( * * )
8- *Anadolu’ya yazı Asurlu tüccarlar aracılığıyla gelmiştir. ( * * )
9- *Mısırlılar Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. ( * * )
10- Urartu Devleti Batı Anadolu’da kurulmuştur. ( * * )

11- Yazıyı hangi uygarlık bulmuştur?

a) Akkadlar * * * * * *b) Sümerliler * * * * * *c) *Babilliler * * * * * d) *Asurlular * * * * * e) Elanlılar

12- * * * * * * * * * * * * * *- *Batı Anadolu’da kurulmuştur.
* * * * * * * * *- *Başkenti Sard şehridir.
* * * * * * * * * * *- *İlk madeni parayı basmışlardır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

a) *Urartular * * *b) *Frigyalılar * * c) *Hititler * * * * * *d) *Lidyalılar * * * * * e) İyonyalılar
* *13- *Aşağıdakilerden hangisi Frigyalılara ait bir özelliktir?

a) En ağır cezalar tarımla ilgili suçlara verilirdi.
b) Aile hukuku, kanunlarında yer alırdı.
c) Anal denilen yıllıklar tuttular.
d) Pankuş denilen meclisleri vardı.
e) İlk madeni parayı kullandılar.

* * 14- * * * * * * * * * * * I. * * *Ankara Tarihi
II. * * İktisat Tarihi
III. * *XV. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

*Yukarıdakilerden hangisi zamana göre yapılmış bir sınıflandırmadır?

* a) Yalnız I * * * b) Yalnız II * * * * * * c) Yalnız III * * * * * * * * *d) I ve II * e) I ve III

15- Aşağıdakilerden hangisi Fenikelilerle ilgili değildir ?

a) Denizcilikte ilerlemeleri
b) Ekonomilerinin tarıma dayalı olması
c) İlk defa alfabeyi kullanmaları
d) Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurmaları
e) Doğu-batı arasında ticaret ve kültür etkileşimini sağlamaları

16- İlkçağda Anadolu’da görülen bazı gelişmeler şunlardır:

I. İyonyalıların ticarette değiş-tokuş usülü yerine para kullanmaları
II. Hititlerin Anal adı verilen yıllıkları yazmaları
III. Lidyalıların işlek ticaret yolu olan Kral Yolu’nu inşa etmeleri
IV. Frigyalıların tarımı koruyan sert kanunlar yapmaları
V. Urartuların sulama kanalları yapmaları

* * * *Bu *gelişmelerden hangilerinin ticaretin ilerlemesinde etkili olduğu ileri sürülebilir?

* * *a) I ve II b) III ve IV * * * * * * *c) I ve III * * * * * * *d) II ve V * * * * * * *e) IV ve V

 

 

 

 

 
1-………………, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının sosyal, iktisadi,siyasi, kültürel ve dini faaliyetlerini, birbirleriyle ilişkilerini, neden ve sonuçlarını yer ve zaman gösterip bilimsel metotlara dayalı olarak inceleyen bir bilimdir.

2-Geçim kaynakları toplayıcılık ve avcılıktı. Devrin sonlarına doğru ateş bulunmuştur. Bu dönemdeki insanlar büyük bir ustalıkla mağara duvarlarını avladıkları hayvanların resimleriyle süslemişlerdir. Mağara duvarlarına çizdikleri resimler, dünyanın ilk bilinen sanat eserleri olmuştur. Antalya çevresindeki Beldibi ve Karain Mağaralarında bu döneme ait kalıntılar bulunmuştur. Bu bilgiler………………………….devrine aittir.

3-…………………, eski yazıları okuma bilimidir.

4-………………….., insan ırklarını,fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır.

5-Türklerin, kullandıkları ilk takvim ……………………………………………………….dir .

6-830 yılı : ………………………..yy.dır.
* 2005yılı :…………………………yy.dır
7-Türkiye’ye Romalılar ………………..(……………………………………………..)a dını vermişlerdir.

8- Diyarbakır Ergani ilçesi yakınında bulunan …………………….,:Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da cilalı taş devrinde kurulan ilk köy yerleşim yeridir. Burada bulunanlar Türkiye’nin ilk çiftçileridir.

9-……………………..:Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında olup, çok sayıdaki konutu ile Cilalı Taş Devri yerleşim yerlerinin en başlarından gelir. Burası insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabuk edilir.

10-Yapılan kazılar, Anadolu’nun M.Ö III. Binde gelişmiş bir kültüre *ve ileri bir uygarlığa ulaştığını göstermiştir.Asurlu tütcarlar aracılığı ile M.Ö II bin yıllarında getirilen yazının Kültepe(Kayseri)’de kullanılmasıyla Türkiye’de ……………………Devirlerine geçilmiştir.

11-Hititler M.Ö. 1700 yıllarında başkentleri ………………………(………………….) olmak üzere bir devlet haline geldiler.

12-Hititliler, güneşi adalet sembolü olarak kabul etmişler, aile ve ceza hukukuna önem vermişlerdi. Kadınlara mülkiyet hakkı tanıyıp resmi evlenme geleneğini başlattılar. Hititlerde cezaların Babil ve Asur kanunlarındaki cezalara göre daha hafif ve insancıl olduğu görülür. Ölüm cezası, birkaç büyük suça verilirdi. Hititlerde cezalar kısastan çok ……………………..
………………… biçimindeydi.

13-Firiglerde saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası verilirdi.Neden?………….. ……………….
……………………………………………………………………………… ……………………

14-Hitit kabartma sanatının en önemli eserler ………………… ve……………kabartmalarıdır.

15-M.Ö. 550 yılında Med Devleti’ni yıkan Persler, …………………………..da güçlü bir imparatorluk kurdular.

16-…………………., Büyük İskenderin yeni ülkeler ele geçirmesi sonucunda Hindistan’a kadar yayılan Yunan kültürünün Doğu kültürleri ile sentezinden ortaya çıkan kültüre verilen isimdir.
17-Lidyalılar …………………. ticareti, iyon yalılar ise ……………………… ticareti yapmışlardır.
18-Anadolu’da ilk siyasi kuruluşlar,kent devletleri biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu kent devletlerinin her birinin başında *bir kral bulunurdu. Krallar, ……………………dan.aldıkları yetkilerle kendi kentlerini idare etmekteydi.
19- Tarih, insanların aralarındaki anlaşmazlıkları, ………………… yolu ile çözümlemelerine katkıda bulunur.
20-Hititliler Asurlulardan öğrendikleri ………………………. Ve kendilerine ait ……………
yazısını kullanmışlardır.

CEVAPLARI
1-Tarih…, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının sosyal, iktisadi,siyasi, kültürel ve dini faaliyetlerini, birbirleriyle ilişkilerini, neden ve sonuçlarını yer ve zaman gösterip bilimsel metotlara dayalı olarak inceleyen bir bilimdir.

2-Geçim kaynakları toplayıcılık ve avcılıktı. Devrin sonlarına doğru ateş bulunmuştur. Bu dönemdeki insanlar büyük bir ustalıkla mağara duvarlarını avladıkları hayvanların resimleriyle süslemişlerdir. Mağara duvarlarına çizdikleri resimler, dünyanın ilk bilinen sanat eserleri olmuştur. Antalya çevresindeki Beldibi ve Karain Mağaralarında bu döneme ait kalıntılar bulunmuştur. Bu bilgiler Yontma Taş….devrine aittir.

3-…Paleografya…, eski yazıları okuma bilimidir.

4-Antropoloji., insan ırklarını,fiziksel açıdan inceleyerek bilim dalıdır.

5-Türklerin, kullandıkları ilk takvim 12 Hayvanlı Türk Takvimi .dir.

6-830 yılı : 9..yy.dır.
* 2005yılı :21 yy.dır
7-Türkiye’ye Romalılar Anatolia.(güneşin doğduğu yer.)adını vermişlerdir.

8- Diyarbakır Ergani ilçesi yakınında bulunan Çayönü.,:Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da cilalı taş devrinde kurulan ilk köy yerleşim yeridir. Burada bulunanlar Türkiye’nin ilk çiftçileridir.

9-…Çatalhöyük:Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında olup, çok sayıdaki konutu ile Cilalı Taş Devri yerleşim yerlerinin en başlarından gelir. Burası insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabuk edilir.

10-Yapılan kazıkar, Anadolu’nun M.Ö III. Binde gelişmiş bir kültüre *ve ileri bir uygarlığa ulaştığını göstermiştir.Asurlu tütcarlar aracılığı ile M.Ö II bin yıllarında Getirilen yazının Kültepe(Kayseri)’de kullanılmasıyla Türkiye’de Tarih Devirlerine geçilmiştir.

11-Hititler M.Ö. 1700 yıllarında başkentleri …Hattuşaş…(Boğazköy.) olmak üzere bir devlet haline geldiler.

12-Hititliler, güneşi adalet sembolü olarak kabul etmişler, aile ve ceza hukukuna önem vermişlerdi. Kadınlara mülkiyet hakkı tanıyıp resmi evlenme geleneğini başlattılar. Hititlerde cezaların Babil ve Asur kanunlarındaki cezalara göre daha hafif ve insancıl olduğu görülür. Ölüm cezası, birkaç büyük suça verilirdi. Hititlerde cezalar kısastan çok *bedel ödetmek *biçimindeydi.

13-Firiglerde saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası verilirdi.Neden?.Ekonomileri tarıma dayandığı için

14-Hitit kabartma sanatının en önemli eserler Yazılıkaya *ve İvriz kabartmalarıdır.

15-M.Ö. 550 yılında Med Devleti’ni yıkan Persler, …İran’.da güçlü bir imparatorluk kurdular.

16-Hellenizm , Büyük İskenderin yeni ülkeler ele geçirmesi sonucunda Hindistan’a kadar yayılan Yunan kültürünün Doğu kültürleri ile sentezinden ortaya çıkan kültüre verilen isimdir.
17-Lidyalılar kara. ticareti, iyon yalılar ise *deniz *ticareti yapmışlardır.
18-Anadolu’da ilk siyasi kuruluşlar,kent devletleri biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu kent devletlerinin her birinin başında *bir kral bulunurdu. Krallar, …tanrı dan.aldıkları yetkilerle kendi kentlerini idare etmekteydi.
19- Tarih, insanların aralarındaki anlaşmazlıkları, barış *yolu ile çözümlemelerine katkıda bulunur.
20-Hititliler Asurlulardan öğrendikleri *çivi ve kendilerine ait hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

 

 

 

 
Tarihin tanımını yazınız .( 10 puan )

2-Türklerin kullandığı takvimleri yazınız. ( 10 puan )

3-Tarihin faydalandığı bilim dallarından beş tanesini yazınız. ( 10 puan )

4-Tarih biliminin araştırma yöntemlerini sırasıyla yazınız . ( 10 puan )

5-Tarihin tasnifi (sınıflandırılması) nelerdir? Niçin böyle bir uygulama yapılmıştır. ( 15 puan )

6-Anlatılanlara göre, Ma*kedonya Kralı Büyük İskender, Asya Seferi sırasında Siirt’ten Van’a geçerken komutanların*dan Lis’e, burada kendisinin bile alamayacağı bir kale yapmasını emretmiş. Dönüşünde kaleyi almak için çok uğraşmış fakat başaramayıp çok sayıda askerini yitirin*ce komutanı Lis’e çok kızmış. Daha sonra gelerek kalenin anahtarlarını Büyük İsken*der’e teslim eden komutan, kendisinin bile alamayacağı bir kale yaptırmasını buyurduğu*nu krala anımsatınca bağışlanmış. Komutanı*nı onurlandırmak isteyen Büyük İskender de kaleye “Bad Lis” (Bitlis) adını vermiş

Yukardaki metin hangi tarih yazıcılığı türüne göre yazılmıştır ?……………………….. ……………….. ……..( 5 puan )
7-Aşağıdaki cümleler tarihi bir olay ise karşısındaki boşluğa olay tarihi bir olgu ise karşısındaki boşluğa olguyazınız.(20 puan)

Fransız İhtilali ……………
Anadolu’nun Türklerin vatanı olması………………
Malazgirt Savaşı………………
İstanbul’un fethi……………..
Türkiye’nin çağdaşlaşması………………
Tanzimat Fermanı’nın İlanı………………
Milliyetçilik düşüncesinin yayılması ……………….
Saltanatın kaldırılması ……………
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ……………….
Avrupada Sömürgeciliğin yaygınlaşması ………………

8- Aşağıdaki Cümlelerde verilen boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. ( 10 puan )
-Türklerin kullandığı takvimlerden ay yılına göre düzenlenmiş olan tek takvim ………………………………..dir.
-Osmanlılarda ilk vakanüvis ……………………………………………….. dir
- Dinler tarihi , hukuk tarihi , tıp tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya …………………….. göre sınıflandırma denir.
-Müslümanlar, Hz Muhammed’in ………………………………………………..olayı nı (622) tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.
-Güneş yılı esasına dayanan takvimi ilk defa ………………………. Kullandılar.
9- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına ( Y) yazınız. ( 10 puan )
( ) Tarihi olayların en büyük özelliği tekrarlanamamaları ve deneylerinin yapılamamasıdır.
( )Ruslar tarafından yazılan kronikler tarih yazıcılığına örnek gösterilebilir.
( )Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi Ahmet Cevdet Paşa’dır
( )Destan hikaye gibi kaynaklar yazılı kaynaklardır.
( )Firdevsi İslam tarih yazıcılığında araştırıcı tarih yazıcılığı dönemini başlatmıştır.

 

 

 

 
Tarihin tanımını yazınız .( 10 puan )
İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları, yer ve zaman göstererek inceleyen, olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini belgelere dayanarak, objektif biçimde ortaya koyan sosyal bir bilimdir.

2-Türklerin kullandığı takvimleri yazınız. ( 10 puan )
a)12 Hayvanlı Türk Takvimi: b)Hicri Takvim: c)Celali Takvim: d)Rumi Takvim: e)Miladi Takvim

3-Tarihin faydalandığı bilim dallarından beş tanesini yazınız. ( 10 puan )
1)Coğrafya (Yer ve İklim bilimi) 2)Arkeoloji (Kazı Bilimi) 3)Kronoloji (Takvim ve Zaman bilimi) 4)Antropoloji (Irk bilimi) 5)Nümizmatik (Meskukat) 6)Etnografya (Kültür bilimi 7)Epigrafya (Kitabe bilimi) 8)Filoloji (Dil bilimi): 9)Paleografya (Eski yazı bilimi) 10)Sosyoloji (Toplum bilimi) 11)Diplomatik 12) Hukuk 13- Felsefe 14)Kimya 15 –Heraldik16-Ekoloji

4-Tarih biliminin araştırma yöntemlerini sırasıyla yazınız . ( 10 puan )
Tarama: Kaynak arama Tasnif :Sınıflandırma Tahlil: İçerik hakkında bilgi sahibi olma Tenkit : Eleştirme Terkip: Bilgileri birleştirerek sentez yapma.

5-Tarihin tasnifi (sınıflandırılması) nelerdir? Niçin böyle bir uygulama yapılmıştır. ( 15 puan )
Zamana göre tasnif, Konuya göre tasnif , mekana göre tasnif
Tarihi olayları iyi bir şekilde incelemek ve öğrenmek için bu uygulama yapılmıştır.

6-Anlatılanlara göre, Ma*kedonya Kralı Büyük İskender, Asya Seferi sırasında Siirt’ten Van’a geçerken komutanların*dan Lis’e, burada kendisinin bile alamayacağı bir kale yapmasını emretmiş. Dönüşünde kaleyi almak için çok bunu başaramayıp çok sayıda askerini yitirin*ce komutanı Lis’e çok kızmış. Daha sonra gelerek kalenin anahtarlarını Büyük İsken*der’e teslim eden komutan, kendisinin bile alamayacağı bir kale yaptırmasını buyurduğu*nu krala anımsatınca bağışlanmış. Komutanı*nı onurlandırmak isteyen Büyük İskender de kaleye “Bad Lis” (Bitlis) adını vermiş
Yukardaki metin hangi tarih yazıcılığı türüne göre yazılmıştır ?.HİKAYECİ TARİH YAZICILIĞI.(5 puan )
7-Aşağıdaki cümleler tarihi bir olay ise karşısındaki boşluğa olay tarihi bir olgu ise karşısındaki boşluğa olgu yazınız.(20 puan)

Fransız İhtilali …OLAY…
Anadolu’nun Türklerin vatanı olması..OLGU…
Malazgirt Savaşı… OLAY …
İstanbul’un fethi… OLAY …..
Türkiye’nin çağdaşlaşması… OLGU …
Tanzimat Fermanı’nın İlanı… OLAY ……
Milliyetçilik düşüncesinin yayılması … OLGU ….
Saltanatın kaldırılması … OLAY …
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali … OLAY ….
Avrupada Sömürgeciliğin yaygınlaşması … OLGU

8- Aşağıdaki Cümlelerde verilen boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. ( 10 puan )
-Türklerin kullandığı takvimlerden ay yılına göre düzenlenmiş olan tek takvim …HİCRİ TAKVİMDİR .dir.
-Osmanlılarda ilk vakanüvis ……MUSTAFA NAİMA EFENDİ….. dir
- Dinler tarihi , hukuk tarihi , tıp tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya …KONUYA….. göre sınıflandırma denir.
-Müslümanlar, Hz Muhammed’in …MEKKE’DEN MEDİNE’YE HİCRET…..olayını (622) tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.
-Güneş yılı esasına dayanan takvimi ilk defa …MISIRLILAR…. Kullandılar.
9- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına ( Y) yazınız. ( 10 puan )
( D ) Tarihi olayların en büyük özelliği tekrarlanamamaları ve deneylerinin yapılamamasıdır.
( D )Ruslar tarafından yazılan kronikler tarih yazıcılığına örnek gösterilebilir.
( Y )Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi Ahmet Cevdet Paşa’dır
( Y )Destan hikaye gibi kaynaklar yazılı kaynaklardır.
( Y )Firdevsi İslam tarih yazıcılığında araştırıcı tarih yazıcılığı dönemini başlatmıştır.

 

 

 

 

 


CEVAPLI SORULAR 

Bir bölgede yapılan kazı çalışmasında aşağıdaki belgeler bulunmuştur:
- Hayvan kalıntıları (koyun, keçi, köpek, sığır…)
- Evlerin duvarları, tabanları
- Sulama kanalları
- Altından yapılmış küpe, kolye gibi süs eşyaları
- Bakırdan yapılmış paralar
Aşağıdaki soruları yukarıda verilen bilgilere dayanarak cevaplayınız. (5X6=30 Puan)
S–1) Sulama kanallarının bulunmuş olması buradaki toplumun yaşam şekilleri hakkında nasıl bilgi verir?
Tarımla uğraştıklarını , üretim yaptıklarını ve yerleşik yaşam sürdürdüklerini göstermektedir.
S–2) Bu belgelerin gün yüzüne çıkarılmasında hangi bilim tarihe yardımcı olmuştur?
Arkeoloji bilimi
S–3) Koyun, keçi, köpek… gibi evcil hayvan kalıntılarının bulunması nasıl yorumlanabilir?
Hayvanı evcilleştirdikleri, hayvancılık yaptıkları üretim yaptıklarını gösterir.
S–4) Buradaki toplumun yerleşik hayata geçtiğini gösteren kalıntılar hangileridir?
Evlerin duvarları ,tabanları, sulama kanalları
S–5) Bu toplumun bakır parayı kullanması nasıl bir yorumlanabilir?
Üretim yaptıklarını, ticaretin geliştiğini , uygarlık düzeyinin geliştiğini gösterir

BÖLÜM-II
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun/doğru kelimeleri yazınız. (Her sorunun doğru cevabı 2(iki) puandır)
• Ay yılı esaslı ilk takvimi SÜMERLER , güneş yılı esaslı ilk takvimi ise MISIRLILAR kullanmışlardır.
• İtalya’da kurulmuş olan ve Akdeniz havzasına egemen olan devlet ROMA İMP.’dir.
• Hititlerde kral başkentte olmadığı zamanlarda devleti kralın eşi olan TAVANANNA yönetirdi.
• İlk alfabetik yazıyı bulanlar FENİKELİLER ’dir.
• İran’da kurulan ve Lidyalılara son vererek Anadolu’ya egemen olan devlet PERSLER ’dir.

Aşağıdaki bilgileri doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ şeklinde belirtiniz. (Her sorunun doğru cevabı 2(iki) puandır)
( D ) Burdur yakınlarındaki erken kalkolitik dönem yerleşim yeri Hacılar’dır.
( Y ) Eski Mısır’da anıtsal mezar yapılarına Höyük denir.
( D ) Başkenti Hattuşaş olan; diğer önemli yerleşim yerleri Alişar, Alacahöyük, Eskiyapar, Kültepe olan devlet Hititlerdir.
( Y ) Lidyalıların ücretli asker kullanmaları devletin uzun süre yaşamasını sağlamıştır
( D ) Nil Nehri’nin taşması ve alçalması Mısır’da geometri, matematik gibi bilimlerin gelişmesini sağlamıştır

BÖLÜM-III
.S–1) Tarihi, tarih öncesi devirler ve tarihi devirler şeklinde ikiye ayırmamıza sebep olan gelişme nedir?
YAZININ KULLANILMASI

S–2) * “MÖ 1154 yılı” hangi yüzyıl içerisindedir? M.Ö.12.YY.
* “Hukuk Tarihi” şeklindeki bir tasnif tarih biliminde neye göre sınıflandırmadır?
KONUYA GÖRE SINIFLANDIRMA

S–3) Hitit kralları tanrıya hesap vermek amacıyla her yıl anal dediğimiz yıllıkları yazıyorlardı. Bu tür bir gelişme tarih yazıcılığını nasıl etkilemiştir?
HİTİTLER KRALLARININ HAYATLARINI ANLATAN ANAL ADINI VERDİKLERİ YILLIKLARI HAZIRLAYARAK, TARAFSIZ TARİH YAZICILIĞI’NI BAŞLATMIŞLARDIR.

S–4) İyonya ve Lidya gibi devletlerin kültürel ve ekonomik alanda gelişmesinin ve zenginleşmesinin en önemli sebebi nedir?
YAŞADIKLARI YERİN COĞRAFİ KONUMU VE ÖNEMLİ TİCARET YOLLARI ÜZERİNDE BULUNMALARI

S–5) Doğu Anadolu bölgesinde kurulan ve başkenti Tuşpa olan devlet hangisidir?
URARTULAR

S–6) Helen Uygarlığı hangi bölgede, kimler tarafından, nasıl oluşturulmuştur?
ÖN ASYA’DA ,BÜYÜK İSKENDER TARAFINDAN ASYA SEFERİ SIRASINDA DOĞU VE BATI MEDENİYETİNİN BİRBİRİNİ ETKİLEMESİ SONUCUNDA OLUŞMUŞTUR.

S–7) Sümerlerde Ziggurat adı verilen tapınaklar depo, okul ve rasathane amaçlı kullanılmıştır. Zigguratların rasathane olarak kullanılması Sümerlerde hangi bilimin gelişmesini sağlamıştır?
ASTRONOMİ

S–8) İbrani devletinin inandığı Musevilik; İslamiyet ve Hıristiyanlık dinleri kadar yayılmamıştır. Bunun sebebini belirtiniz?
BU DİNİN SADECE YAHUDİLERE GELDİĞİNE İNANDIKLARI İÇİN

S–9) Girit adasında yapılan kazı çalışmalarında en eski kalıntı olarak köy yerleşmeleri bulunmuştur. Bu buluntulara bakarak Girit Uygarlığı’nın hangi devirde başladığını yazınız?
NEOLİTİK DÖNEM

S–10) Merkezi otoritenin güçlü olduğu ve yönetimin tek kişi tarafından gerçekleştiği yönetim biçimine ne ad verilir?
MUTLAK KRALLIK

 

 

 

 

 
Adı : Soyadı:
No : sınıfı: A(Grubu)
(9-b)
200-200 Öğretim yılı 1Dönem Tarih dersi 1 Yazılı Sınav soruları:
1Tarih Biliminin Konusunu Belirtiniz?

2Tarihte Yer-Zaman,Sebep-Sonuç İlişkisinin Önemini Belirtiniz?

3Tarihi dönemler ne demektir Anadolu’da tarihi dönemler ne zaman nasıl başlamıştır?

4 Persler Anadolu’yu nasıl yönetmişlerdir?

5 Fenike kent devletleri hangileridirBelirtiniz?

6 Sümer krallarının görevleri nelerdir?

7 Kutluk devletini hangi Türk boyları yıkmıştır belirtiniz?

NOT:1 Soru 10 diğerleri 15’er puandır Sınav bir ders saatidir BAŞARILAR

 

 

 

 

 

 

 


TARİH ve ÇAĞLAR

1-Tarih biliminin başlangıcı hangi tarih bilimidir?
1.Cevap: Hikâyeci Tarih
2-İlk tarihi eserler hangi tarih ile yazılmıştır?
2.Cevap: Hikâyeci Tarih
3-Hikâyeci Tarih biliminin ilk örneğini kim yazmıştır?
3.Cevap:5. yy da Heredot’un yazdığı Historia eseridir.
4-Olayları meydana geliş sırasına göre inceleyen tarih hangisidir?
4.Cevap: Kronik Tarih
5-Tarih olaylarından ders alınmasını ve toplum ahlakını geliştirmek için yazılan tarih hangisidir?
5.Cevap: Öğretici Tarih denir
6-Toplumların her faaliyetlerini inceleyen tarih hangisidir?
6.Cevap: Sosyal Tarih
7-Olayları yer-zaman ve neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen tarih hangisidir?
7.Cevap: Araştırmacı Tarih
8-Yer ve iklim bilimi nedir?
8.Cevap: Coğrafya
9-İnsan iskelet ve kafatasını inceleyen ırk bilimi nedir?
9.Cevap: Antropoloji
10-Tarih öncesi araç-gereçleri inceleyen kazı bilimi nedir?
10.Cevap: Arkeoloji
11-Toplumun örf ve adetlerini inceleyen kültür bilimi nedir?
11.Cevap: Etnografya
12-Olayların meydana geliş sırasını belirleyen takvim ve zaman bilimi nedir?
12.Cevap: Kronoloji
13-Anıtlar ve taşlar üzerindeki yazıları inceleyen kitabeler bilimi nedir?
13.Cevap: Epigrafya
14-Eski yazıları inceleyen yazı bilimi nedir?
14.Cevap: Paleografya
15-Geçmişteki dilleri ve ilişkilerini inceleyen dil bilimi nedir?
15.Cevap: Filoloji
16-Devletlerin iç ve dış yazışmalarını inceleyen bilim nedir?
16.Cevap: Diplomatik
17-Geçmişteki paraları inceleyen (meskûkât), para bilimi nedir?
17.Cevap: Nümizmatik
18-Karbon 14 metodu ile fosillerin yaşlarını belirleyen bilim nedir?
18.Cevap: Kimya
19-Tarih öncesinde en uzun devir hangisidir?
19.Cevap: Eski (Kaba) Taş Devri
20-Ateş hangi devirde bulunmuştur?
20.Cevap: Eski (Kaba) Taş Devri
21-İlk yerleşik hayata hangi devirde geçilmiştir?
21.Cevap: Cilalı Taş Devri
22-İlk Köy kültürü ve iş bölümü hangi devirde ortaya çıkmıştır?
22.Cevap: Cilalı Taş Devri
23-Ticaret hangi devirde başlamıştır?
23.Cevap: Cilalı Taş Devri
24-Hayvanların evcilleştirilmesi ilk hangi devirde olmuştur?
24.Cevap: Cilalı Taş Devri
25-İlk şehir devletleri hangi devride kurulmuştur?
25.Cevap: Tunç Devri
26-Sanayinin temelleri hangi devirde atılmıştır?
26.Cevap: Demir Devri
27-Yazı hangi devrin sonunda bulunmuştur?
27.Cevap: Demir Devri
28-Maden Devri ne zaman sona ermiştir?
28.Cevap: Yazının bulunmasıyla
29-Tarih öncesi dönem ne zaman sona ermiştir?
29.Cevap: Yazının bulunmasıyla
30-Tarih öncesi denemin uzun olmasının en önemli nedeni nedir?
30.Cevap: Bilgi kışı ve iletişimin yetersizliği
31-Çağlar neye göre ayrılmıştır?
31.Cevap: Toplumsal ve siyasi olaylara göre
32-İlkçağ hangi zaman dilimindedir?
32.Cevap: M.Ö 3500 Yazının Bulunması-M.S 375 Kavimler Göçü
33-Şehir Devletleri hangi çağda ortaya çıkmıştır?
33.Cevap: İlkçağ
34-Musevilik ve Hıristiyanlık hangi çağda ortaya çıkmıştır?
34.Cevap: İlkçağ
35-İlkçağ hangi olayla sona ermiştir?
35.Cevap: 375 Kavimler Göçü ile
36-Ortaçağ hangi zaman dilimindedir?
36.Cevap: 375 Kavimler Göçü–1453 İstanbul’un Fethi
37-Feodalite Rejimi ne zaman ortaya çıkmıştır?
37.Cevap: Ortaçağ
38-Haçlı Seferleri hangi çağda başlamıştır?
38. Cevap: Ortaçağ
39-Ortaçağ hangi olayla sona ermiştir?
39.Cevap: Fatih Sultan Mehmet’in 1453 İstanbul’un Fethi ile
40-Yeniçağ hangi zaman dilimindedir?
40.Cevap: 1453 İstanbul’un Fethi–1789 Fransız İhtilali
41-Merkeziyetçi krallıklar hangi çağda güçlenmiştir?
41.Cevap: Yeniçağ
42-Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemini hangi çağda yaşamıştır?
42. Cevap: Yeniçağ
43-Coğrafi Keşifler hangi çağda yapılmıştır?
43.Cevap: Yeniçağ
44-Sömürgecilik hangi çağda ortaya çıkmıştır?
44.Cevap: Yeniçağ
45-Avrupa’da Rönesans ve Reform hangi çağdaki gelişmelerdir?
45.Cevap: Yeniçağ
46-Yeniçağ ne zaman sona ermiştir?
46. Cevap: 1789 Fransız İhtilali ile
47-Yakınçağ hangi zaman dilimindedir?
47.Cevap: 1789 Fransız İhtilali-????
48-Milli Devletler hangi çağda kurulmuştur?
48.Cevap: Yakınçağ ( Fransız İhtilali ile )
49-Osmanlı Devleti Dağılma sürecine hangi çağda girmiştir?
49.Cevap: Yakınçağ
50-Dünya savaşları hangi çağda olmuştur?
50.Cevap: Yakınçağ
51-Sanayi İnkılâbı hangi çağda olmuştur?
51.Cevap: Yakınçağ
52-Kapitalizm, Liberalizm ve Sosyalizm hangi çağda görülmüştür?
52.Cevap: Yakınçağ
53-Avrupa’da Laik düşünce hangi çağda görülmüştür?
53.Cevap: Yakınçağ
54-Batı Kültürü Doğu kültürüne hangi çağda üstün gelmiştir?
54.Cevap: Yakınçağ

 

 

 

 

 

 


SINAVDA ÇIKABİLECEK SORULAR

1)Tarih nedir?
2)Tarih biliminin özellikleri nelerdir?
3)Tarih Biliminin yöntemini maddeler halinde yazınız?
4)Ayı yılı nedir? Güneş yılı nedir? İlk örneklerini kim yapmıştır?
5)Tarihe yardımcı bilim dalları nelerdir?
6)Türklerin kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız.
7)Prehistorik dönem nedir , kaç bölümde incelenir?
8)Yontma Taş, Orta taş ve Cilalı Taş dönemlerinin özellikleri nelerdir?
9)İnsanların ilk işledikleri maden hangisidir?
10)Yazıyı Anadolu’ya hangi dönemde,ne şekilde ve kimler getirdi?
11)Anadolu’da tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin kurulmasının nedenleri nelerdir?
12)Anadolu’da yaşayan ilk uygarlıkların isimleri nelerdir?
13)Kadeş Barış Anlaşması kaç tarihinde,kimler arasında imzalanmıştır?Önemi nedir?
14)İskender İmp.yıkıldıktan sonra toprakları üzerinde kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
15)Roma kaç yılında ikiye ayrılmıştır? Neden?
16)Mezopotomya’da kurulan uygarlıkların isimleri nelerdir?
17)Yazı ilk defa kaç yılında ,kim tarafından ,ne amaçla icat edilmiştir?
18)Hammurabi kanunlarının özellikleri nelerdir?
19)Fenike Medeniyetinin en önemli özelliği nedir?
20)İbranilerin tarihteki önemi nedir?
21)Ege ve Yunan Medeniyetinin önemini maddeler halinde yazınız.
22)Türklerin ilk ana yurdu neresidir ve sınırlarını belirtiniz.
23)Orta Asya’da yapılan göçlerin nedenleri nelerdir?
24)Orta Asya’da yapılan göçlerin sonuçları nelerdir?
25)Mete Hanın icraatlarını yazınız.
26)Kavimler göçü neye denir?
27)Kavimler göçünün sonuçları nelerdir?
28)Tarihi çağlar kaça ayrılır,isimlerini,tarihlerini ve birbirlerinden ayıran olayları yazınız.
29)M.Ö 214 , M.Ö.318 , Çin Seddi , Hiyeroğlif, Şampolyon , Satraplık , Helenizm , Alp Er
Tunga,Tomris,Urugakina hakkında bildiklerinizi yazınız.

 

 

 

 

 

1.Diğer Türk devletlerinin adları nelerdir?

2.Emevilere karşı hangi Türk boyları ve devletleri mücadele etmiştir?

3.İlk Türk parasını hangi Türk Devleti bastırmıştır?

4.Tarihteki ilk Türk-İslam devletinin adını yazınız.

5.Anadolu’ya yerleşmek amacıyla gelen Türk boyunun adı nedir?

6.Oğuş,Urug,Kut,Kurultay, Hatun nedir?

7.On’lu sistemi ilk defa kim bulmuştur?

8.Sözlü Türk hukukuna ne denir?

9.Orhun Anıtları hakkında bilgi veriniz.

10.Kürk, ipek yolu, Zerdüşlük ,Kast sistemi, Endüljans,Afaroz, Enterdi,Medeni, Bedevi,Hanifi ne

demektir?

11.İslamiyetin doğuşu sırasında Asya ve Avrupa’da hangi devletler vardı?

12.İslamiyet öncesinde Arap yarımadasında hangi devletler vardı?

13.İlk inananların adları nelerdir?

14.Hicret kaç yılında, nereden ,nereye yapılmıştır?Sonuçlarını yazınız.

15.Hz. Muhammed’in Mekkeli Müüşriklerle yaptığı 3 savaşın adlarını, sonuçlarını ve tarihlerini yazınız?

16.Hudeybiye antlaşması kaç yılında olmuştur?Tarihini ve sonuçlarını yazınız.

17.Hz. Muhammed kimlerin üzerine ,kaç yıllarında sefer yapmıştır?

18.4 halife dönemi isimleri,özellikleri tarihleri nelerdir?

19.Kuran-ı kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiş ve hangi halife döneminde çoğaltılıp dağıtılmıştır

20.İlk İslam ordusunu kuran ve İkta uygulamasını başlatan kimdir?

21.Cemel olayı ,Sıffin savaşı,Kerbela olayı hakkında bilgi veriniz.

22.Kadisiye ve Puvatya Savaşları kimler arasında yapılmıştır?

23.Endülüs Emevi ve Beni AhmerDevletlerinin benzerlik ve farklılıklarını yazınız?

24.Emevilerin yıkılma nedenlerini yazınız.

25.Abbasilerin genel özellikleri nelerdir?

26.İslam Devletlerinin başkentlerini yazınız.

27.Avasım ,Dar’ül Hikme ne demektir?

28.Samarra şehri nerede,ne amaçla kurulmuştur?

29.Abbasilerin yıkılmasından sonra kurulan Tevaif’ül Mülüklerin adlarını yazınız.

30.Abbasilerin yıkılma nedenlerini yazınız.

31.Türkler İslamiyeti kaç yılında ve hangi savaşın ardından kabul etmeye başlamışlardır?

32.Talas savaşının önemini yazınız?

33.Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenlerini yazınız.

34.Karahanlılar devletinin özellikleri nelerdir?

35.Saman oğulları ,Satuk Buğra Han hakkında bilgi veriniz. 

 

 

 

 

 

 


TARİH I DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI (A)
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
1.Lidyalıların parayı icat etmesiyle nümizmatik biliminin inceleme alanı ortaya çıkmıştır. ( ) (2)
2.Yazının Sümerler tarafından icadıyla Tarih öncesi devirler sona erer. ( ) (2)
3.Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. ( ) (2)
4.Mezopotamya’da kurulan ilk devlet Hititlerdir. ( ) (2)
5.Afenesyovo Kültürü Orta Asya’da en geniş yayılma alanına sahip kültürdür. ( ) (2)
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
6. Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup
olmadığı…………………. ..aşamasında kontrol edilir. (2)
7.Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulguya………………….. …………kaynaklar,olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlere…………………. ………….kaynaklar denir. (2)
8.İlk “Güneş takvimi”ni……………….. …….ilk”Ay takvimi”ni ise……………………… ……..oluşturmuştur. (2)
9.Diyarbakır yakınlarında bulunan………………….. …………..Türkiye’de ilk köy yerleşimidir. (2)
10.Tarihte ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı ………………………… ..tarafından hazırlanmıştır. (2)
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
11.Mezopotamya’da kullanılan Çivi yazısını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’da da tarih çağlarının başlamasını sağlayan
devlet hangisidir? (5)
CEVAP:
12. Anadolu’da kurulan ilk merkezi devlet hangisidir? (5)
CEVAP:
13. Anadolu da kurulan ilkçağ uygarlıklarından hangisi demokrasi fikrinin gelişmesinde öncülük etmiştir. (5)
CEVAP:
14. Satraplık adı verilen yönetim biçimi hangi uygarlığa aittir ? (5)
CEVAP:
15. Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkısı ne olmuştur? (5)
CEVAP:
16.Mısır uygarlığında ahiret inancının olması hangi bilimlerin gelişmesinde etkili olmuştur. (5)
CEVAP:
17. Lidyalıların komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için oluşturdukları ticaret yoluna ne isim verilmektedir? (5)
CEVAP:
18. Hititlerde kralların tanrıya hesap vermek amacıyla oluşturdukları anal adı verilen yıllıklar neden objektif tarihçiliğin ilk örnekleri olarak kabul görmektedir? (5)
CEVAP:
19. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı hangisidir? (5)
CEVAP:
20. İlkçağda Anadolu uygarlıklarından hangisi maden işleme sanatında çok gelişmiştir? (5)
CEVAP:
AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ

21.Eski bir yerleşim merkezinde sadece Yontma taş ve Cilalı Taş çağlarının yaşandığını ileri süren bir araştırmacı,aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? (5)
A)Tunçtan yapılmış heykelcikleri
B)Topraktan yapılmış kap ve kacakları
C)Mağara resimlerini
D)Tarım araç ve gereçlerini
E)Tahıl öğütme taşlarını
22.Aşağıda belirtilen devletlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır? (5)
A)Frigyalılar B)Elamlılar C)Urartular D)İyonyalılar E)Lidyalılar
23.Tarihte tek tanrı inancının ilk defa görüldüğü uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (5)
A)Mısırlılar B)Sümerler C)İbraniler
D)Asurlular E)Romalılar
24.Aşağıdakilerden hangisinin konuya göre yapılan tarih tasnifine örnek oluşturduğu söylenebilir? (5)
A)Asya tarihi B)Türkiye tarihi C)İlk Çağ tarihi D)Sanat tarihi E)İstanbul tarihi
25.MÖ.1280 yılı için aşağıdaki ifadelrden hangisi doğrudur? (5)
A)MÖ.12. yüzyılın son yarısıdır
B)MÖ.13.yüzyılın ilk çeyreğidir
C)MÖ.13.yüzyılın son çeyreğidir
D)MÖ.12.yüzyılın son çeyreğidir
E)MÖ.13.yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreğidir
26.Frigyalılar Anadolu uygarlığına aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır? (5)
A)Çivi yazısını
B)Altın ve gümüş parayı
C)Tapates adıyla bilinen halı ve kilimleri
D)Silindir şeklinde damga mühürleri
E)Hiyeroglif yazısını

NOT: Soruların puan değeri üzerinde yazmaktadır. Cevapları okunaklı ve dilimizin imla kurallarına uygun biçimde yazınız. Aksi halde puan kaybedersiniz. Süre 45 dakikadır. Başarılar.
Beklentiniz ………. puan Orhan Aydın
Tarih Öğretmeni
AYDIN İMAM-HATİP VE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
TARİH I DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI (A)

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
1.Lidyalıların parayı icat etmesiyle nümizmatik biliminin inceleme alanı ortaya çıkmıştır. (D) (2)
2.Yazının Sümerler tarafından icadıyla Tarih öncesi devirler sona erer. (D) (2)
3.Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. (D) (2)
4.Mezopotamya’da kurulan ilk devlet Hititlerdir. (Y) (2)
5.Afenesyovo Kültürü Orta Asya’da en geniş yayılma alanına sahip kültürdür. (Y) (2)
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
6. Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup
olmadığı.Tahlil aşamasında kontrol edilir. (2)
7.Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulguya.birinci elden kaynaklar,olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlere ikinci elden kaynaklar denir. (2)
8.İlk “Güneş takvimi”ni Mısırlılar ilk”Ay takvimi”ni ise Sümerler oluşturmuştur. (2)
9.Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü Türkiye’de ilk köy yerleşimidir. (2)
10.Tarihte ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urukagina tarafından hazırlanmıştır. (2)
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
11.Mezopotamya’da kullanılan Çivi yazısını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’da da tarih çağlarının başlamasını sağlayan
devlet hangisidir? (5)
CEVAP:Asurlular
12. Anadolu’da kurulan ilk merkezi devlet hangisidir? (5)
CEVAP:Hititler
13. Anadolu da kurulan ilkçağ uygarlıklarından hangisi demokrasi fikrinin gelişmesinde öncülük etmiştir. (5)
CEVAP:İyonyalılar
14. Satraplık adı verilen yönetim biçimi hangi uygarlığa aittir ? (5)
CEVAP:Persler
15. Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkısı ne olmuştur? (5)
CEVAP:Fenike alfabesi
16.Mısır uygarlığında ahiret inancının olması hangi bilimlerin gelişmesinde etkili olmuştur. (5)
CEVAP:Tıp ve Eczacılık
17. Lidyalıların komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için oluşturdukları ticaret yoluna ne isim verilmektedir? (5)
CEVAP:Kral Yolu
18. Hititlerde kralların tanrıya hesap vermek amacıyla oluşturdukları anal adı verilen yıllıklar neden objektif tarihçiliğin ilk örnekleri olarak kabul görmektedir? (5)
CEVAP:Tanrılardan korktukları için hep doğruları yazmışlardır
19. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı hangisidir? (5)
CEVAP:Epigrafya
20. İlkçağda Anadolu uygarlıklarından hangisi maden işleme sanatında çok gelişmiştir? (5)
CEVAP:Urartular
AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ

21.Eski bir yerleşim merkezinde sadece Yontma taş ve Cilalı Taş çağlarının yaşandığını ileri süren bir araştırmacı,aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? (5)
A)Tunçtan yapılmış heykelcikleri
B)Topraktan yapılmış kap ve kacakları
C)Mağara resimlerini
D)Tarım araç ve gereçlerini
E)Tahıl öğütme taşlarını
22.Aşağıda belirtilen devletlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır? (5)
A)Frigyalılar B)Elamlılar C)Urartular D)İyonyalılar E)Lidyalılar
23.Tarihte tek tanrı inancının ilk defa görüldüğü uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (5)
A)Mısırlılar B)Sümerler C)İbraniler
D)Asurlular E)Romalılar
24.Aşağıdakilerden hangisinin konuya göre yapılan tarih tasnifine örnek oluşturduğu söylenebilir? (5)
A)Asya tarihi B)Türkiye tarihi C)İlk Çağ tarihi D)Sanat tarihi E)İstanbul tarihi
25.MÖ.1280 yılı için aşağıdaki ifadelrden hangisi doğrudur? (5)
A)MÖ.12. yüzyılın son yarısıdır
B)MÖ.13.yüzyılın ilk çeyreğidir
C)MÖ.13.yüzyılın son çeyreğidir
D)MÖ.12.yüzyılın son çeyreğidir
E)MÖ.13.yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreğidir
26.Frigyalılar Anadolu uygarlığına aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır? (5)
A)Çivi yazısını
B)Altın ve gümüş parayı
C)Tapates adıyla bilinen halı ve kilimleri
D)Silindir şeklinde damga mühürleri
E)Hiyeroglif yazısını

Orhan Aydın
Tarih Öğretmeni

AYDIN İMAM-HATİP VE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
TARİH I DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI (B)
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1.İlk “Güneş takvimi”ni……………….. …….ilk”Ay takvimi”ni ise……………………… ……..oluşturmuştur. (2)
2.Diyarbakır yakınlarında bulunan………………….. …………..Türkiye’de ilk köy yerleşimidir. (2)
3.Tarihte ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı ………………………… ..tarafından hazırlanmıştır. (2)
4. Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup
olmadığı…………………. ..aşamasında kontrol edilir. (2)
5.Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulguya………………….. …………kaynaklar,olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlere…………………. ………….kaynaklar denir. (2)
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
6.Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. ( ) (2)
7.Mezopotamya’da kurulan ilk devlet Hititlerdir. ( ) (2)
8.Afenesyovo Kültürü Orta Asya’da en geniş yayılma alanına sahip kültürdür. ( ) (2)
9.Lidyalıların parayı icat etmesiyle nümizmatik biliminin inceleme alanı ortaya çıkmıştır. ( ) (2)
10.Yazının Sümerler tarafından icadıyla Tarih öncesi devirler sona erer. ( ) (2)
AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ

11. Aşağıdakilerden hangisinin konuya göre yapılan tarih tasnifine örnek oluşturduğu söylenebilir? (5)
A)Asya tarihi B)Türkiye tarihi C)İlk Çağ tarihi D)Sanat tarihi E)İstanbul tarihiEski
12.Aşağıda belirtilen devletlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır? (5)
A)Frigyalılar B)Elamlılar C)Urartular D)İyonyalılar E)Lidyalılar
13.Tarihte tek tanrı inancının ilk defa görüldüğü uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (5)
A)Mısırlılar B)Sümerler C)İbraniler
D)Asurlular E)Romalılar
14. Bir yerleşim merkezinde sadece Yontma taş ve Cilalı Taş çağlarının yaşandığını ileri süren bir araştırmacı,aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? (5)
A)Tunçtan yapılmış heykelcikleri
B)Topraktan yapılmış kap ve kacakları
C)Mağara resimlerini
D)Tarım araç ve gereçlerini
E)Tahıl öğütme taşlarını
15.Frigyalılar Anadolu uygarlığına aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır? (5)
A)Çivi yazısını
B)Altın ve gümüş parayı
C)Tapates adıyla bilinen halı ve kilimleri
D)Silindir şeklinde damga mühürleri
E)Hiyeroglif yazısını
16. MÖ.1280 yılı için aşağıdaki ifadelrden hangisi doğrudur? (5)
A)MÖ.12. yüzyılın son yarısıdır
B)MÖ.13.yüzyılın ilk çeyreğidir
C)MÖ.13.yüzyılın son çeyreğidir
D)MÖ.12.yüzyılın son çeyreğidir
E)MÖ.13.yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreğidir

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
17. Hititlerde kralların tanrıya hesap vermek amacıyla oluşturdukları anal adı verilen yıllıklar neden objektif tarihçiliğin ilk örnekleri olarak kabul görmektedir? (5)
CEVAP:
18. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı hangisidir? (5)
CEVAP:
19. İlkçağda Anadolu uygarlıklarından hangisi maden işleme sanatında çok gelişmiştir? (5)
CEVAP:
20. Satraplık adı verilen yönetim biçimi hangi uygarlığa aittir ? (5)
CEVAP:
21. Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkısı ne olmuştur? (5)
CEVAP:
22.Mısır uygarlığında ahiret inancının olması hangi bilimlerin gelişmesinde etkili olmuştur. (5)
CEVAP:
23. Lidyalıların komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için oluşturdukları ticaret yoluna ne isim verilmektedir? (5)
CEVAP:
24.Mezopotamya’da kullanılan Çivi yazısını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’da da tarih çağlarının başlamasını sağlayan
devlet hangisidir? (5)
CEVAP:
25. Anadolu’da kurulan ilk merkezi devlet hangisidir? (5)
CEVAP:
26. Anadolu da kurulan ilkçağ uygarlıklarından hangisi demokrasi fikrinin gelişmesinde öncülük etmiştir. (5)
CEVAP:
NOT: Soruların puan değeri üzerinde yazmaktadır. Cevapları okunaklı ve dilimizin imla kurallarına uygun biçimde yazınız. Aksi halde puan kaybedersiniz. Süre 45 dakikadır. Başarılar.
Beklentiniz ………. puan Orhan Aydın
Tarih Öğretmeni
CEVAPLAR (B)
AYDIN İMAM-HATİP VE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
TARİH I DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI (B)
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ
1.İlk “Güneş takvimi”ni.Mısırlılar ilk”Ay takvimi”ni ise Sümerler oluşturmuştur. (2)
2.Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü Türkiye’de ilk köy yerleşimidir. (2)
3.Tarihte ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urukagina tarafından hazırlanmıştır. (2)
4. Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup
olmadığı Tahlil aşamasında kontrol edilir. (2)
5.Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulguya birinci elden kaynaklar,olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlere İkinci elden kaynaklar denir. (2)
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
6.Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. ( D ) (2)
7.Mezopotamya’da kurulan ilk devlet Hititlerdir. ( Y ) (2)
8.Afenesyovo Kültürü Orta Asya’da en geniş yayılma alanına sahip kültürdür. ( Y ) (2)
9.Lidyalıların parayı icat etmesiyle nümizmatik biliminin inceleme alanı ortaya çıkmıştır. ( D ) (2)
10.Yazının Sümerler tarafından icadıyla Tarih öncesi devirler sona erer. ( D ) (2)
AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ

11. Aşağıdakilerden hangisinin konuya göre yapılan tarih tasnifine örnek oluşturduğu söylenebilir? (5)
A)Asya tarihi B)Türkiye tarihi C)İlk Çağ tarihi D)Sanat tarihi E)İstanbul tarihiEski
12.Aşağıda belirtilen devletlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır? (5)
A)Frigyalılar B)Elamlılar C)Urartular D)İyonyalılar E)Lidyalılar
13.Tarihte tek tanrı inancının ilk defa görüldüğü uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? (5)
A)Mısırlılar B)Sümerler C)İbraniler
D)Asurlular E)Romalılar
14. Bir yerleşim merkezinde sadece Yontma taş ve Cilalı Taş çağlarının yaşandığını ileri süren bir araştırmacı,aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? (5)
A)Tunçtan yapılmış heykelcikleri
B)Topraktan yapılmış kap ve kacakları
C)Mağara resimlerini
D)Tarım araç ve gereçlerini
E)Tahıl öğütme taşlarını
15.Frigyalılar Anadolu uygarlığına aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır? (5)
A)Çivi yazısını
B)Altın ve gümüş parayı
C)Tapates adıyla bilinen halı ve kilimleri
D)Silindir şeklinde damga mühürleri
E)Hiyeroglif yazısını
16. MÖ.1280 yılı için aşağıdaki ifadelrden hangisi doğrudur? (5)
A)MÖ.12. yüzyılın son yarısıdır
B)MÖ.13.yüzyılın ilk çeyreğidir
C)MÖ.13.yüzyılın son çeyreğidir
D)MÖ.12.yüzyılın son çeyreğidir
E)MÖ.13.yüzyılın ikinci yarısının ilk çeyreğidir

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
17. Hititlerde kralların tanrıya hesap vermek amacıyla oluşturdukları anal adı verilen yıllıklar neden objektif tarihçiliğin ilk örnekleri olarak kabul görmektedir? (5)
CEVAP: Tanrılardan korktukları için hep doğruları yazmışlardır
18. Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı hangisidir? (5)
CEVAP: Epigrafya
19. İlkçağda Anadolu uygarlıklarından hangisi maden işleme sanatında çok gelişmiştir? (5)
CEVAP: Urartular
20. Satraplık adı verilen yönetim biçimi hangi uygarlığa aittir ? (5)
CEVAP: Persler
21. Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkısı ne olmuştur? (5)
CEVAP: Fenike alfabesi
22.Mısır uygarlığında ahiret inancının olması hangi bilimlerin gelişmesinde etkili olmuştur. (5)
CEVAP: Tıp ve Eczacılık
23. Lidyalıların komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için oluşturdukları ticaret yoluna ne isim verilmektedir? (5)
CEVAP: Kral Yolu
24.Mezopotamya’da kullanılan Çivi yazısını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’da da tarih çağlarının başlamasını sağlayan
devlet hangisidir? (5)
CEVAP: Asurlular
25. Anadolu’da kurulan ilk merkezi devlet hangisidir? (5)
CEVAP: Hititler
26. Anadolu da kurulan ilkçağ uygarlıklarından hangisi demokrasi fikrinin gelişmesinde öncülük etmiştir. (5)
CEVAP: İyonyalılar

 

 

 

 

 


AŞAĞIDA VERİLEN SORULARI UYGUN ŞEKİLDE CEVAPLAYINIZ.

1.Tarih sözünden ne anladığınızı yazınız( 2×5=10).

2.Tarih Biliminin özellikleri nelerdir? ( 2×5=10).

3. Tarih biliminin yönteminde takip edilen aşamaları sırasıyla yazınız( 2×5=10).

4.Türklerin kullandığı takvimlerin adlarını yazınız( 2×5=10).

5.Ege ve Yunan Medeniyeti’nin özelliklerini yazınız( 2×5=10).


6.Kadeş Antlaşması’nın önemini yazınız(5 puan).

7.Atatürk’ün Türk Tarihi’ne verdiği önemi en iyi hangi örnek açıklar?(5 puan).

BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ(Her boşluk 2 puan).

8.Persler ülkelerini ………………………………adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir.
9.Güneş Yılı esasına dayalı takvimi ilk kez ……………………………………kullanmışla rdır.
10.Hititlerin başkenti olan Hattuşaş’ta kazı yapan araştırmacılar bakırdan paralar,insan kemikleri,anallar ve ev eşyaları bulmuşlardır.Araştırmacıların bu çalışma sırasında tarihe yardımcı bilimlerden hangilerinden yararlanmaları gerekir?
a)……………………………… b)………………………………… c)…………………………………… d)…………………………………

A
11.Hintlilerin toplumsal kaynaşmayı sağlayarak bir millet olmalarını engelleyen,toplumları sınıflara ayıran temel faktör nedir?…………………… ……………..
12……………………………Devri’nde insanlar yerleşik hayata geçmişler,tarımla uğraşmaya başlamışlar,ateşi kontrol altına almışlardır.
13………………………………………adlı kral tarihte bilinen ilk en gelişmiş kanunları yapmış ve ilk ………………………………devlet örneğini vermiştir.
14.İlk tek tanrılı inanış hangi medeniyette görülmüştür?……………… …………………………
15.Konya’da bulunan ……………………………………………insanlık tarihinin ilk kent yerleşmesi kabul edilir.

16. Büyük İskender ünlü doğu seferine çıktığında, yanında Yunanlı sanatçıları da götürmüştü.Bu sanatçılar doğu sanatını inceleyip etkilendiler ve doğu-batı sentezi bir sanat ortaya çıktı.Tarihte bu etkileşime………………………………………………de nir.

17.Topluma yararlı olmayı amaçlayan ve ilk öncüsünün Tukidides olduğu tarih yazıcılığının adı nedir?…………………… ………………………..
18.915 yılı kaçıncı yüzyıldır?……………….. ……………….

AŞAĞIDAKİ BULMACAYI UYGUN SÖZCÜKLERLE TAMAMLAYINIZ( 2×5=10).

1.Yazıyı icat eden Mezopotamya uygarlığının adı
2.Mezopotamya’da hem tapınak hem de rasathane olarak kullanılan yapı
3.Lidyalıların başkenti Sardes’ten Asurluların başkenti Ninova’ya kadar giden ticaret yolu
4.İskender İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Batı Anadolu’da kurulan, kültür ve medeniyete verdiği önemle tanınan krallık
5.Tarihte kullanılan ilk maden


SORULAR

1-) Tarih kavramından ne anladığınızı yazınız.
2-) Türklerin kullandığı takvimlerin isimlerini yazınız.
3-) M.Ö.2.binden M.Ö.6.yüzyıla kadar Türkiye’de kurulan devletlerin isimlerini
yazınız.
4-) Ege ve Yunan Medeniyeti’nin, Dünya Medeniyeti’ne ne gibi katkıları
olmuştur? Maddeler halinde yazınız.
5-) Türklerin ilk Anayurdu neresidir? Sınırlarını belirtiniz.
6-) Kadeş Antlaşması hangi tarihte ve kimler arasında imzalanmıştır? Bu
antlaşmanın önemini yazınız.
7-) Tarih biliminin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
8-) Mete Han’ın yaptıklarını maddeler halinde yazınız.
9-) Toplumların örf, adet, gelenek ve göreneklerini inceleyen ve bu konuda tarihe
yardımcı olan bilim dalının adı nedir?
10-) Aşağıdaki kelimeler hakkında bildiklerinizi yazınız:
Hellenizm , Kral Yolu , Hammurabi , Tomris , Cilalı Taş Devri.

1- “Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle ilişkilerini, yer-zaman göstererek,neden-sonuç içinde inceleyen bilime Tarih denir.”
Bu tanımda Tarih Biliminin hangi özelliği yer almamıştır?
a) Eski devirleri ele alması
b) Belgelerden yararlanması
c) Olayların yer ve zamanı belirtmesi
d) Kronolojiye yer vermesi
e) Olayların tahlilini yapması
———————————————————————-
2- Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takvimin başlangıcını belirlemek
b) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
c) Toplumları birbirinden ayırt etmek
d) Tarihî olayların incelenmesini kolaylaştırmak
e) Tarihî olayları önemine göre sıralamak
———————————————————————
3- Bir bölgede yapılan araştırmalar sonucunda o bölgede yaşayan topluluklarla ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır:
-Aynı dönemde yaşamış topluluklara ait eşyalar bulunmuştur.
-Bazı topluluklar maden ve topraktan yapılmış araç-gereç kullanmış.
-Bazı topluluklar yalnızca topraktan yapılmış araç-gereç kullanmış.
-Toplulukların devlet anlayışına sahip olmadıkları görülmüştür.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Devlet anlayışının olmayışının toplulukları geri bıraktığı
b) Aynı dönemde yaşayan toplulukların farklı araç gereçler yaptığı
c) Geçmişteki insanların üretici olduğu
d) Topraktan yapılan araç-gereçlerin, madenî araç-gereçlerle birlikte kullanılabildiği
e) Bazı toplumların yalnızca toprak araç-gereç kullandığı
———————————————————————-
4- Anadolu uygarlıklarında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mezopotamya uygarlığının etkisini göstermektedir?
a) Asur çivi yazısı
b) Lidyalıların Kral Yolu’nu yapması
c) M.Ö. 7. Yüzyıldan itibaren paranın kullanılması
d) Hititlerde Tavananna denilen kraliçenin devlet yönetimine katılması
e) Friglerin Bereket Tanrıçası Kibele’ye tapmaları
————————————————————————

5-Asya Hun Devleti;
I-Çin seddinin yapılmasına neden olmuştur.
II-Çok geniş bir alanda hâkimiyet kurmuştur.
III-Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
a) Ticari faaliyetlere önem vermişlerdir.
b) Orta Asya’da güçlü bir devlet kurmuşlardır.
c) Devlet olarak güçlü bir merkezi otoriteye sahiptirler.
d) Çin ve Bizans’ı kendilerine bağlamışlardır.
e) e)Ülke içindeki değişik topluluklara hoşgörülü davranmışlardır.
——————————————————————-
6- Uygurlar, yerleşik hayata geçtiği bilinen ilk Türk Devletidir. Bu durum Uygurların kültür tarihinde diğer Türk devletlerinden farklı özellikler göstermesini sağlamıştır.
Uygurlarda yerleşik hayata geçilmesine rağmen değişikliğe uğramayan özellikler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Bilim-ekonomi b) Savaşçılık-yönetim
c) Sanat-dil d) Yönetim-dil e) Ekonomi-sanat
———————————————————————
7—Emevilere karşı Orta Asya’yı korudular.
- Kendi adlarına ilk kez para bastılar.
Yukarıda özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırgızlar b) Bulgarlar c) Avarlar
d) Türgişler e) Hazarlar
————————————————————————
8- Hicret ile “Medine İslam Devletinin temelleri atılmış ve Hz. Muhammed’in devlet kurucusu özelliği de belirginleşmiştir. Buna göre;
I-Hz. Muhammed peygamberliğin yanı sıra devlet başkanıdır.
II-Hicret ile müslümanlar siyasi bir güç haline gelmiştir.
III-Hicret İslam Tarihinde dönüm noktasıdır.
IV-Hicret Müslümanlarla, Müşrikler(Putperest) arasında mücadelelerin sona ermesine neden olmuştur.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III
d) III ve IV e) I,II ve III
————————————————————————
9- Dört Halife Döneminde görülen, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin İslam Devletinin sınırlarının gelişmesiyle ilgisi yoktur?
a) Ülkeni eyaletlere ayrılması
b) Müslümanların yeni uygarlıklarla karşılaşması
c)Ordugâh şehirlerin kurulması
d) Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi
e) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
————————————————————-
10- Aşağıdakilerden hangisi İslam Hazinesinin gelirlerinden biri değildir?
a) Avarız b) Cizye c) Öşür
d) Ganimetin1/5i e) Haraç

11- Abbasîler bütün müslümanlara değer vererek onlara eşit davrandılar. Böylece “mevali” kavramı ortadan kalktı. Önce İranlılar, sonra Türkler İslam Devletinde önemli görevlere geldiler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Mevali sosyal statüyü belirleyen bir kavramdır.
b) Abbasiler, İslam Ordularını Türklerden oluşturdular.
c) Abbasiler,önemli görevlere İranlıları getirdiler.
d) Türkler ve İranlılar,Abbasilere hizmet ettiler.
e) Araplar, Abbasi Devletinde görev yapmamışlardır.
———————————————————————–
12-Türklerin İslamiyeti benimsemelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden sözedilemez?
a) Yönetimde din kurallarının varlığı
b) Türklerde tek tanrı inancının var olması
c) İslamiyet’te “cihad” anlayışının varlığı
d) Eski Türklerde cennet-cehennem inancının varlığı
e) İslamiyet’te hırsızlık, dedikodu yalancılık gibi davranışların yasaklanmış olması
—————————————————————————
13-Türkler yurt edinmek amacıyla Anadolu’ya ilk kez aşağıdakilerden hangisi döneminde akın yapmışlardır?
a) Uygurlar b)Karahanlılar c) Gazneliler
d) Tolunoğulları e) Selçuklular
————————————————————————-
14- Aşağıdakilerden hangisi 1040 Dandanakan Savaşı ile ilgili değildir?
a) Gazneliler yıkılma sürecine girdi.
b) Tuğrul Bey hükümdar oldu.
c) Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
d) Oğuzlar devlet kurdu.
e) Şehzadelere komutanlık ve valilik görevleri verildi.
————————————————————————
15- Resmî yazışma dili Türkçedir.
-Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.
Yukarıdaki özelliklere uyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karahanlılar b)Ihşitler c) Gazneliler
d) Tolunoğulları e) Büyük Selçuklular
———————————————————————-
16-Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk Dünyası açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk-Çin İlişkileri sona erdi.
b) Orta Asya, Çin hâkimiyetine girdi.
c) Türkler İslam Dinine girmeye başladı.
d) Anadolu Türk yurdu olarak seçildi.
e) Türkler, İslam Dünyasının liderliğini üstlendi.
———————————————————————–
17-Türklerin,İslam medeniyetine büyük katkıları vardır. Batılıların “II. Hoca” dediği Felsefe alanında büyük eserleri olan bilim adamımız aşağıdakilerden hangisidir?
a)Harezmî b) Birunî c) İbn-i Sina
d) İbn-i Türk e) Farabî

18- Türklerin İslamı kabulü ile, aşağıdakilerden hangi alanda değişiklik olmamıştır?
a)Askerlik b)Bilim c) Hukuk
d) Mimarlık e) Edebiyat
—————————————————————————
19- Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Haçlılarla mücadele etmemiştir?
a) Karahanlılar b) Türkiye Selçukluları c) Musul Atabeyliği d) Danışmendliler e) Artuklular
————————————————————————–
20- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin nedenlerinden biri değildir?
a) Avrupalıların ticaret yollarını almak istemesi
b) Avrupalıların kutsal yerleri almak istemesi
c) Avrupalılardan Bizans’ın yardım istemesi
d) Avrupalıların doğunun zenginliklerini almak istemesi
e)Avrupa’da din adamlarının güven kazanmak istemesi
————————————————————————
21- Türkiye Selçukluları, en parlak dönemini aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde yaşamıştır?
a) Süleyman Şah b)II. Kılıçarslan
c) Gıyasettin Keyhüsrev d) İzzettin Keykavus
e) Alaaddin Keykubat
———————————————————————–
22- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan “İlk Türk Beyliklerinden biri değildir?
a) Danışmendoğlu b) Karesioğlu c) Mengücekoğlu
d) Artukoğlu e) Saltukoğlu
———————————————————————
23- Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da Türklerle Bizanslıların yaptığı ilk savaştır?
a) Pasinler Savaşı b) Malazgirt Savaşı
c) Miryakefalon Savaşı d) Yassıçemen Savaşı
e) Kösedağ Savaşı
—————————————————————
24- Aşağıdakilerden hangisi Miryakefalon Savaşı ile ilgilidir?
a) Bizans ile Türklerin yaptığı ilk savaştır.
b) Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
c) Haçlı Savaşlarına neden olmuştur.
d) Bizans Anadolu’nun Türklere ait olduğunu kabul etmiştir.
e) Türkiye Selçukluları parçalanma dönemine girmiştir.
———————————————————————–
25-Moğolların, Türkiye Selçuklularını yenmesinin olumlu sonuçları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türklerin sanat ve ticareti öğrenmesi
b) Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırması
c) Türklerin savaş sanatını geliştirmesi
d) Türkiye ile Orta Asya Türklüğü arasında ilişki kurması
e) Türklerin Avrupa’ya geçmesi
Not: Süre 40 dakikadır.Başarılar dileriz!


1- Tarih öncesi dönemde yaşamış olan toplumlar için aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olmak diğerlerine göre daha zordur? A) Siyasi yapılarına
B) Sanat faaliyetlerine
C) Ekonomik uğraşlarına
D) Hayat tarzları
E) Dinî inanışları
————————————————————–
2- Tarih araştırmalarında,
I. Tasnif (sınıflandırma)
II.Tahlil (çözümleme)
III. Terkip (sentez)
IV. Tenkit (eleştiri)
Aşamalarından sırasıyla kullanılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I,II,III ve IV B)I,II,IV ve III
C) I,III,II ve IV D)II,IV,III ve I
E) IV,II,I VE III
————————————————————–
3- İyon Uygarlığının bazı özellikleri şunlardır:
I. Kent devletleri halinde yaşamışlardır.
II. Fenike Alfabesini kullanmışlardır.
III. Hür düşünce ort***** sahiptirler.
IV. Zeus, Artemis gibi Yunan tanrılarına inanmışlardır.
Bunlardan hangilerinin, İyonyalıların değişik uygarlıklarla etkileşim içinde olduklarının kanıtı olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) II, III ve IV
————————————————————–
4- İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından,
* Hitit ve Friglerde tarımın
* Lidya ve İyonyalılarda ticaretin
* Urartularda madenciliğin
Gelişmesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Coğrafi özelliklerin
B) Din-inanışlarının
C) Geleneksel yaşantı
D) Sağlanan ekonomik fayda
E) Uygarlıklar arası etkileşim
————————————————————–
5- Göktürklerde görülen,
I. Kendi adlarıyla anılan alfabe kullanmaları
II. Ülkeyi hükümdar ailesinin ortak malı olarak görmeleri
III. Tarihte ilk kez “Türk” adını devlet olarak kullanmaları
gibi durumlardan hangileri milliyetçi bir anlayışa sahip olduklarının kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

6- *Kurucusu İlteriş Kağandır,
*Çin’e karşı bağımsızlık savaşıyla kuruldu,
*Karluk Basmil ve Uygurlar tarafından yıkılmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harezmşahlar B)Avarlar C)Büyük Hunlar
D) Karahanlılar E) Kutluklar
———————————————————————
7-Aşağıdaki Türk Boylarından hangisi Avrupa’ya göç etmemiştir?
A) Avarlar B) Macarlar C) Uygurlar
D) Kumanlar E) Hunlar
————————————————————–
8- Hz. Ömer Devrinde Müslümanların Suriye, Irak, İran ve Mısır’ı fethetmelerinin,
I. Ganimet
II. Haraç
III.Cizye
gelirlerinden hangilerinin artmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
——————————————————————-
9- Bedir Savaşı’nın bazı sonuçları şunlardır;
I. Müslümanların kendilerine güveni artmıştır.
II.Tutsak Mekkeliler 10 Müslümana okuma-yazma öğreterek serbest kaldı.
III.Alınan ganimetin 1/5 i fakir müslümanlara dağıtıldı.
Bu sonuçlardan hangileri müslümanların kültürel alanda gelişmelerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
——————————————————————-
10- İslam Devletinde gayr-ı müslimlerden askerlik yapmama karşılığı alınan vergi aşağıdakilerden hangileridir?
A) Haraç B) Cizye C) Ganimet
D) Öşür E) Gümrük
——————————————————————-
11- İslam Dünyasında posta teşkilatı ilk kez aşağıdaki dönemlerden hangisinde kurulmuştur?
A) Dört Halife B) Eyyubîler C)Emeviler D) Abbasiler E) Hz. Muhammed
——————————————————————-
12- Türklerin İslamiyeti benimsemelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden sözedilemez?
A) Türklerde tek tanrı inancının var olması
B) İslamiyet’te “cihad” anlayışının varlığı
C) Yönetimde din kurallarının varlığı
D) Eski Türklerde cennet-cehennem inancının varlığı
E) İslamiyet’te hırsızlık, dedikodu yalancılık gibi davranışların yasaklanmış olması
——————————————————————-
13- Aşağıdakilerden hangisi döneminde Türkler, yurt edinmek ve yerleşmek amacıyla Anadolu’ya akınlar yapmışlardır?
A) Peçenekler B) Göktürkler C) Hunlar
D) Büyük Selçuklular E) Tolunoğulları
——————————————————————-
14- Büyük Selçukluların kurulmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alparslan’ın Selçuklu tahtına geçmesi
B) Selçukluların Karahıtaylarla Katvan Savaşı’nı yapması
C) Selçukluların Bizans’ı Pasinler Savaşında yenmesi
D) Selçukluların Gaznelileri Dandanakan Savaşında yenmesi
E) Karahanlı Devletinin Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması
—————————————————————-
15- Türk-İslam devletlerinde hükümdarın ayrım yapmaksızın boş toprakları halka dağıtmalarının amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Vergi gelirlerini azaltmak
B) Askeri harcamaları azaltmak
C) Tarımsal ürün artışını artırmak
D) Halın devlete bağlılığını artırmak
E) Halkın ekonomik seviyesini yükseltmek
——————————————————————-
16- Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini aşağıdakilerden hangisinin döneminde yaşamıştır?
A) Sultan Sencer B) Melikşah
C) Tuğrul Bey D) Alp Arslan
E) Berkyaruk
——————————————————————-
17- İslam Medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam Medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmî B) Birunî C) Farabî
D) Gazalî E) İbn-i Sina
——————————————————————-
18- Selçuklularda; yollarda saldırıya uğrayan tüccarların gasp edilen mallarının karşılığını devlet hazinesinden temin edilmiştir.
Bu durum,
I. devlet sigortasının uygulandığı,
II. tüccarların korunduğu,
III. ticaretin teşvik edildiği
yargılarından hangilerini güçlendirir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
——————————————————————-
19- Ortaçağ Avrupa’sında en güçlü kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilise B) Parlamento C)Kölelik
D) Vakıflar E) Ordu
——————————————————————
20- Aşağıdaki Türk İslam Devletlerinden hangisi Haçlılarla mücadele etmemiştir?
A) Türkiye Selçukluları B) Memlûklar
C) Danışmendoğulları D)Ihşitler
E) Musul Atabeyliği
21- Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Anadolu’da Türkçe yaygınlaşmaya başladı.
Bunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Moğol İstilasından sonra Anadolu’da Türkmenlerin çoğalması
B) Türkmenlerin Türkçeden başka dil bilmemesi
C) Yunus Emre, Gülşehrî ve Aşık Paşa gibi şairlerin yetişmesi
D) Farsça ve Arapçaya duyulan tepki
E) Yerli halk ile kaynaşmaya önem verilmesi
——————————————————————-
22- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan “İlk Türk Beylikleri” nin özelliklerinden değildir?
A) Büyük Selçuklular yıkmıştır.
B)Malazgirt Savaşından sonra kurulmuşlardır.
C) Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.
D) Egemen oldukları bölgelerde İslamiyeti yaymışlardır.
E) Anadolu’yu Türkleştirmişlerdir.
——————————————————————
23- Aşağıdakilerden hangisi ile Anadolu’nun Türklere ait olduğu Bizans tarafından kabul edilmiştir?
A) Pasinler Savaşı B) Bağdat Seferi
C) Malazgirt Savaşı D) Miryalefalon Savaşı
E) Kösedağ Savaşı
—————————————————————–
24- Aşağıdaki yargılardan hangisi Malazgirt Savaşı ile ilgili değildir?
A) Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
B)İstanbul’da müslüman mahallesi kuruldu.
C) Haçlı Seferlerine neden oldu.
D) Anadolu Türk Tarihi başladı.
E) Anadolu İlk Türk Beylikleri kuruldu.
—————————————————————–
25- Türkiye Selçuklu Devleti hangi savaşla Moğollara karşı yenilerek hâkimiyetini kaybetmiştir?
A) Malazgirt Savaşı
B) Katvan Savaşı
C) Miryakefalon Savaşı
D) Kösedağ Savaşı
E) Yassıçemen Savaşı


1-Karahanlıların Türk tarihi açısından en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
a)gazneliler ile mücadele etmeleri
b)saray teşkilatını oluşturmaları
c)hindistana sefer düzenlemeleri
d)ilk yerleşik Türk devleti olmaları
e)ilk Müslüman türk devleti olarak kabul edilmeleri

2-Mısırda kurulan Türk devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a)Karakoyunlular
b)Akşitler
c)Eyyubiler
d)Memlüklüler
e)Tolunoğulları

3-Aşağıdaklerden hangi olayla Büyük Selçuklu devleti bütün kurumlarıyla bağımsız bir devlet haline gelmiştir?
a)cent şehrinin alınması
b)dandanakan savaşı ile
c)Tuğrul beyin başa geçmesiyle
d)büveyhoğulları seferiyle
e)Abbasi halifeliğinin Selçuklu koruyuculuğuna girmesiyle

4-Karahanlılar devleti aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle Göktürk devletinden ayrılır?
a)Türkler tarafından kurulmuş olması
b)İslam dinini kabul etmesi
c)doğu ve batı diye 2’ye ayrılması
d)asyada kurulmuş olması
e)Türk kültürünü anlatan eserlere sahip olması

5-Büyük Selçuklu Devleti zamanında İslam dünyasını olumsuz etkileyen terör eylemlerinin oluşması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a)Batınilik teşkilatının çalışmaları
b)haçlı seferleri
c)şehzade kavurd’un Alparslan’a isyanı
d)Abbasilerin zayıflaması
e)Moğol istilasının başlaması

6–Türk İslam tarihinin başlangıcı olmuştur.
-Orta Asya’nın İslamlaşması başlamıştır.
Yukarıdaki yargıların oluşmasında aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonucu etkili olmuştur.?
a)Nihavend savaşı b) Miryakefalon savaşı
c)Pasinler savaşı d) Talas savaşı .. e) Dandanakan savaşı

7-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman dönemi için söylenemez?
a)Müslümanlar ilk kez istanbulu kuşattı.
b)Kuzey afrikanın fethine devam edildi
c)Emevi ailesinin devlet yönetiminde etkili olmaya başlaması
d)Deniz savaşları başladı ve Kıbrıs fethedildi
e)ilk İslam donanması kuruldu.

8-Emevi devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
a)Arap milliyetçiliği yapmaları
b)Şiilerin yıkıcı faaliyetleri
c)Ekonominin bozulması
d)Haçlı seferleri
e)Fetihlerin durması

9-Aşağıdakilerden hangisi H.z. Muhammed döneminde gerçekleşen olaylar arasında gösterilemez?
a)Mekkenin fethedilmesi
b)Ülkenin eyaletlere ayrılması
c)Müslümanların habeşistana göç etmeleri
d)Mute savaşının yapılması
e)Medinede İslam devletinin kurulması

10-I-Pasinler
II-Dandanakan
III-Katvan
IV-Malazgirt

Selçuklu tarihinde önemli bir yer tutan yukarıdaki savaşların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) II-I-III-IV b) II-III-I-IV c) I-II-III-IV
d) I-III-II-IV e)II-I-IV-III

11- Aşağıdakilerden hangisi İslam devletinde hazinenin gelir kaynakları arasında yer almaz?
a)vakıf gelirleri b)öşür ve haraç c)zekat .. …. d)cizye e) ganimetler

12-İslam devletinde kesin olarak ayrılıkların oluşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

a)H.z.Osman’ın şehit edilmesi
b)Cemel vakası
c)Kerbela olayı
d)Hakem olayı
e)H.z Ali’nin şehit edilmesi

13-Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde dört halife dönemi özelliklerinden birisi değildir?
a)Devlet başkanının seçimle belirlenmesi
b)ilk İslam parasının basılması
c)Kuranın kitap haline getirilmesi
d)Hicri takvimin oluşturulması
e)Suriye,Filistin,ve Mısırda İslam hakimiyetinin başlaması

14-Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde etkili olduğu söylenemez?

a)Göktanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik
b)Emevilerin takip ettiği politika
c)İslamiyetin yaşayışlarına uygun olması
d)Talas savaşı’nın etkisi
e)İslamiyet’te dini taassubun olmaması

15-. Aşağıdakilerden hangisi Memlüklüler için doğru bir bilgi değildir?
a) Mısır’da ilk Türk Devleti’ni kurmuşlardır.
b) Hükümdarları bir tür seçimle belirlenmiştir.
c) Resmi dilleri Türkçedir.
d) Kutsal yerlere de egemen olmuşlardır.
e) Halifeliği koruma altına almışlardır

16-Mekke’de baskıların artması karşısında Medine’ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkanı elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonucunda meydana gelen gelişmelerden değildir?

A) Muhacir – Ensar kardeş ilan edildi
B) İslam devleti kuruldu
C) Vatandaşlık antlaşması yapıldı
D) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi
E) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkânı buldular

17-İslâmiyet’i kabul eden devletlerden bazılarında yönetici kadro ile halkın aynı etnik kökenden olmadığı görülmektedir.
Aşağıdaki devletlerden hangisinde halk ve yönetici kadro arasında böyle bir ayrılık yoktur?
A) Karahanlılar B) Samanoğulları
C) Tolunoğulları D) Akşitler
E) Gazneliler

18-İlk Türk-İslam devletlerinden olan Gaznelilerin, etnik yapı olarak bir çok milletten meydana gelmiş olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Ordularında çeşitli milletlerden askerler olması
B) Selçuklularla mücadele etmeleri
C) Kültür birliğinin olmaması
D) Devletin iç karışıklıklarla yıkılması
E) Farklı kültürlerin etkisinde kalmaları

19-İlk Müslüman Türk devletlerinde bilim ve yazışma dili olarak genellikle Arapça kullanılmışken, Karahanlılarda resmi dil ve yazı dili Türkçe idi. Karahanlı bilginlerinden Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin güzelliklerini göstermek amacıyla yazdığı Divan-ı Lügat’it-Türk’ü Abbasi halifesine hediye etmiştir.
Buna göre, Karahanlıların özellikle aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri savunulabilir?
A) Arapların dostluğuna
B) İslamiyet’in yayılmasına
C) Milli benliklerini korumaya
D) Ticaretin canlanmasına
E) Düşünce özgürlüğüne

20–. _İslam tarihinde;
I- Kur’an ayetlerinin toplanarak kitap haline
getirilmesi
II- Kur’an’ın çoğaltılarak büyük illere gönderilmesi
gelişmelerini gerçekleştiren halifeler, aşağı
dakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I II

A) Hz. Osman – Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ali Hz. – Osman
C) Hz. Ebu Bekir – Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ömer
E) Hz. Osman – Hz. Ömer

21- Halkının önemli kısmı Müslüman topluluklardan
oluşan Büyük Selçuklular, egemenlikleri altında
yaşayan Hıristiyan ve Yahudilere karşı hoşgörülü
davranmış, bazı hizmetlerde görev alabilmelerini
sağlamışlardır.
Buna göre Selçuklularla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Hıristiyan ve Museviler ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuşlardır
B) islam inancının yayılması sağlanmıştır
C) Anadolu’nun Türkleşmesi kolaylaştırılmıştır
D) Farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi sağlan¬mıştır
E) Türk geleneklerinin etkinliği azalmıştır

22-. Aşağıdakilerden hangisi Tarih Çağlarına diğerlerinden daha önce geçmiştir?
A) İyonlar B) Akadlar C) Mısır D) Frigler E) Sümerler

23-. I. Hindistan’ın Müslümanlaşmasını sağlamışlardır.
II. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır.
III. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Karahanlılara aittir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

24-Tolunoğulları ve Akşidler’in yönetim ve ordu kadroları Türklerden oluşurken, halkı Araptı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
B) Türkçe’nin gelişmesine
C) Ekonomik ve askeri yönden güçlenilmesine
D) Halk arasında sosyal sınıf farklılığının oluşmasına
E) Fetihlerin yavaşlamasına

25-. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Batınilerin yıkıcı faaliyetleri
B) Taht kavgaları
C) Abbasilerin aleyhte çalışmaları
D) Atabeylerin kontrolden çıkması
E) İlhanlılara yenilmeleri

Leave a comment