11.sınıf Tarih dersi yazılı soruları

11. SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖRNEK YAZILI SORULARI BOŞLUK DOLDURMA, DOĞRU YANLIŞ, KLASİK SORULAR

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:

1. 1924 Anayasasına göre …………… Devletinin hükümet şekli …….. tir.

2. ……….. Efendinin devlet başkanı gibi davranmamaya başlaması …………….
kaldırılmasında etkili oldu.

3. Türkiyede halkın görüşlerinin devlet yönetimine yansımasının temel aracı ……….. dir.

4. Yeni Türk devletinde devletçi ekonomiye karşı olanlar, ……………. ekonomi anlayışını savunmuştur.

5. Şeyh Sait İsyanının ardından …………. mahkemesi, Menemen olayından sonra ise ……………. mahkeme kurulmuştur.

6. 1929 Dünya ekonomik krizi, Türkiyede ……………………. Fırkasının kurulmasında etkili oldu.

DOĞRU YANLIS SORULARI

1. ( ) 1921 Anayasasındaki Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir. ilkesi 1924 Anayasasındaki Egemenlik TBMM nindir biçimini aldı.

2. ( ) Cumhuriyetin ilanı, hükümet krizinin doğmasına neden oldu.

3. ( ) 4 Mart 1925 te çıkarılan Takrir-i Sukün Kanunu ile Halifelik Kaldırıldı.

4. ( ) Mustafa Kemal’e yönelik İzmir Suikastı’nın amacı siyasal devrimleri engellemektir.

5. ( ) Menemen Olayı, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına neden oldu.

6. ( ) Türkiye, II.Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte çok partili hayata geçmiştir.

DOĞRU YANLIS SORULARI

1. ( ) Lozan Antlaşmasının imzalanması ile Türkiyenin bağımsızlığı kabul edildi.

2. ( ) Cumhuriyetin ilanıyla Kabine Hükümeti sisteminden Meclis Hükümeti sistemine geçildi.

3. ( ) Cumhuriyetin ilanı, devlet başkanlığı ve rejim sorunlarını doğurdu.

4. ( ) 1924 Anayasası ”Devletin dini İslamdır.” maddesini kabul etmemiştir.

5. ( ) 1924 Anayasasına göre kadınlara da seçme hakkı verilmiştir.

6. ( ) 1924 Anayasasında iki dereceli seçim sistemine yer verilmesi, Türkiyede çoğulcu demokrasi anlayışının tam anlamıyla gelişmediğini gösterir.

7. ( ) Yeni Türk devletinin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkasını Ali Fethi Bey kurdu.

8. ( ) Menemen olayının ardından İstiklal mahkemesi kuruldu.

9. ( ) Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomik görüşler bakımından Cumhuriyet Halk Fırkasıyla aynı görüşleri benimsemiştir.

BOŞLUK DOLDURMA:

1. …………. rejimi ile ………… kurumunun bağdaşmaması, …………… kaldırılma nedenlerinden biridir.

2. …………. Vekaleti kaldırılarak, yerine ……………. Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.

3. …………. devlet düzenine geçişin en önemli aşamalarından biri, Halifeliğin kaldırılmasıdır.

4. Şeyh Sait Ayaklanması …………….. ‘da başlamış, kısa sürede kuzeyden ………….., güneyden …………… önlerine ulaşmıştır.

5. Takrir-i Sukün kanununun tavizsiz uygulaması, ……………… rejimini güçlendirmiştir.

6. …………. ……………… ‘e dönük İzmir Suikastı, eski ……………. tarafından düzenlenmiş ve sorumluları ……………. yargılanmıştır.

7. II. TBMM’nin ilk icraatı 23 Agustos 1923′te …………. nı onaylamak oldu.

8. 6 Ekim 1923′te ………… resmen …………….. ‘ye bırakıldı ve bu ilin boşaltılması …………… sorununu ortaya çıkardı.

9. I.TBMM ………….. ve ……………. II.TBMM ise ………………… meclisidir.

KLASİK SORULAR:

1. 1921 Anayasasında yönetim biçiminin ”cumhuriyet” olarak belirtilmemesi
hangi gerekçelere dayandırılabilir?

2. 13 Ekim 1923 tarihinin Türkiye açısından önemi nedir?

3. Cumhuriyetin ilanı, hükümet sistemi üzerinde nasıl bir değişiklik yaratmıştır?

4. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi gelişmeyle sona ermiştir?

5. 3 Mart 1924′te TBMM’de alınan bir kararla ”Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmasının” nedeni nedir?

6. TBMM, ordunun siyasete karışmasını engellemek için hangi kararları almıştır?

7. 1924 yılında yaşanan hangi gelişme Kurtuluş Savaşının lider kadrosu arasında siyasal ayrışma olduğunu gösterir?

8. 1925 – 1926 yıllarında yaşanan hangi olaylar, siyasal inkılapların yapılmasını bir süre geciktirmiştir?

9. 1925 yılında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seferberlik ilan edilmesinin nedeni nedir?

10. İngiltere, Musul sorunu konusunda avantaj sağlamak için, Türkiyenin iç politikasına nasıl bir müdahalede bulunmuştur?

11. 1924 Anayasasında yapılan bir değişikliğe seçmen yaşının 18′den 22′ye çıkarılması durumunu çoğunluk ilkesi bakımından değerlendiriniz.

12. 1923 – 1930 yılları arasında Türkiyede hangi siyasi partiler kurulmuştur?

KLASİK SORULAR :

1. II.TBMM’nin kurulmasının gerekçeleri nelerdir?

2. 1921 Anayasasında ”Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesinin yer alması neyi gösterir?

3. Cumhuriyetin ilanı öncesinde, hükümet bunalımının doğmasında etkili şey nedir?

4. Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılmasının amacı nedir?

5. 1924 Anayasası’nın temel aldığı dört ilke hangileridir?

6. 1924 Anayasasına göre hangi madde ile Türkiye Cumhuriyetinin laikleşme süresi hızlandırılmıştır?

7. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurucuları kimlerdir?

8. Şeyh Sait İsyanının amacı nedir? Nerede Başlamıştır?

9. Şeyh Sait İsyanı’nı bastırma düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde nasıl bir değişikliğe zorunlu kılmıştır?

10. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi amaçla ve kim tarafından kurulmuştur?

11. Menemen Olayının ardından kurulan mahkeme niçin askeri niteliklidir?

12. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk on yılında hangi ulaşım politikasına ağırlık verildi? Niçin?

HEM BOŞLUK HEM KLASİK SORULAR :

1. 29 Ekim 1923′te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle seçilen;

a) İlk cumhurbaşkanı : …………….
b) İlk başbakan: ………………….
c) İlk meclis başkanı …………………….. kimlerdir?

2. Cumhuriyet ilanının sonuçlarından dördünü yazınız?
1) ………………………..
2) ………………………..
3) ………………………..
4) …………………………

3. 3 Mart 1924′te TBMM’de yapılan yenilikleri yazınız.
………………………… ………………………… ..
………………………… ………………………… .
………………………… ………………………..
………………………… …………………………

4. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
a) İkinci TBMM ……..-…….. yılları arasında görev yapmıştır.
b) II.TBMM’ye ……………….. meclisi adı verilir.

5. Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden üçünü yazınız.
1) …………………………
2) …………………………
3) …………………………

6. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında rejime karşı çıkan ayaklanmaları tarihleriyle birlikte yazınız.
………………………… ………………………… ………………………… …..
………………………… ………………………… ………………………… …..
………………………… ………………………… ………………………… …..

7. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a) 17 Kasım 1924 yılında Kazım Karabekir Paşa Önderliğinde …………………….
Fırkası Kurulmuştur.

b) 12 Agustos 1930 tarihinde Fethi Okyar başkanlığında …………………. Fırkası Kurulmuştur.

8. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a)Şeyh Sait İsyanı nın bastırılmasıyla ilgili çıkarılan kanunu yazınız.
………………………… ………………………… …………………….
b) Günümüze kadar kullanılan anayasaları yazınız.
……………..,………… ……,………….,……… …..

ALINTI

 

 

 

 

 

 

I. Dönem I. Yazılı Soruları…

 
Arkadaşlar öncelikle belirtmek isterim ki benim hocam sayısal olduğumuz için bazı sınav sorularını iletti işte onlar işinize yarar umarım.. İleriki yazılılarda da paylaşmaya çalışıcam.

S1) Mustafa Kemalin okuduğu okulları sırasıyla yazınız…

-Mahalle Mektebi
-Şemsi Efendi Okulu
-Selanik Askeri Rüştiyesi
-Manastır Askeri İdadisi
-Harp Okulu
-Harp Akademisi

S2) Mustafa Kemalin ilk görev yerini yazınız…
Şam 5. Ordu.

S3) Mustafa Kemalin çarpıştığı cepheleri yazınız

-Çanakkale Cephesi
-Kafkas Cephesi
-Suriye Cephesi

S4) Mustafa Kemalin Kafkas Cephesindeki en önemli başarısı nedir?

Muş ve Bitlisi geri almıştır.

S5) İtilaf ve İttifak Devletlerini I. Dünya Savaşından önce ve sonra olmak üzere ayırınız..

İtilaf Devletleri İttifak Devletleri

Savaşdan
Önce
İngiltere
Fransa
Rusya Almanya
Avusturya Macar
İtalya

Savaşdan Sonra İngiltere
Fransa
Rusya
Sırbistan
İtalya
Yunanistan
Romanya
Japonya
Brezilya
ABD

Almanya
Avusturya Macar
Osmanlı Devleti
Bulgaristan
S6) I. Dünya Savaşının uzamasına ve kısalmasına
birer örnek veriniz…

Çanakkale Savaşının kazanılması (Uzaması).
ABD nin savaşa girmesi (Kısalması).

S7) Mondros Ateşkes Antlaşmasında İtilaf Devletlerinin amaçlarını yazınız…

- Osmanlı Devletini baskı altında tutabilmek.
- Osmanlı Devletini savunmasız bırakmak ve olası bir direnişi önlemek.
- Olası halk isyanını önlemek.
- Planlanan yeni Ermeni devletinin kurulmasını kolaylaştırmak.
- İletişimi engellemek.
- Ülke içi ulaşım yollarını kontrol altına alma.

S8) İtilaf Devletleri niçin Osmanlı Devletiyle en son barış antlaşması imzalamıştır?

Osmanlı Devletinin paylaşımında uzlaşma sağlanamadığı için barış antlaşması ertelenmiştir.

S9) I. Dünya Savaşından sonra bağımsız olan devletler hangileridir?

-Çekoslovakya -Polonya
-Yugoslavya -Litvanya
-Avusturya -Letonya
-Macaristan -Estonya
-Finlandiya -SSCB

S10) İngilizler gizli antlaşmalarla İtalyanlara verdikleri Ege Bölgesini Paris Barış Konferansında niçin Yunanlılara vermişdir?

Akdeniz, İngiltere nin Hindistan a giden sömürge yolu olduğu için bölgede güçlü bir İtalya yerine Yunanistan ı tercih etmiştir.

S11) Kuvayimilliye nedir ve özellikleri nelerdir?

İstanbul Hükümetinin işgaller karşısında yeterli tepkiyi gösterememesi üzerine Türk Milletinin haklarını savunmak için kurduğu silahlı direniş örgütlerine verilen isimdir.
-Milli Mücadele bilincinin güçlenmesinde,
-İşgallerin daha fazla yayılmasını önleme,
-Düzenli ordu kurulana kadar düşmanı meşgul etmede,
-İç ayaklanmaların bastırılmasında önemli hizmetleri görülmüştür.
Bu kuvvetler eli silah tutan vatanseverlerden oluşurdu ve ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.

S12) Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerin ortak
amacı nedir?

Kendi devletlerini kurmak istemişlerdir.

S13) Milli Cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklı
bir yöntem izlemiştir?

Milli Kongre Cemiyeti (Basın-Yayın Yoluyla)

S14) Mustafa Kemalin Samsuna çıkarken gerçek amacı
nedir?

Yeni bir Türk Devleti kurmak.

S15) Cemiyetler niçin birleşmiştir?

Milli Mücadeleyi tek elden yönetmek için.

S16) Manda ve himaye ilk olarak ve kesin olarak nerede
reddedilmiştir?

İlk olarak Erzurum Kongresinde.
Kesin olarak Sivas Kongresinde.

S17) Temsil Heyeti ilk olarak nerde atama yetkisini kullanmıştır?

Sivas Kongresinde; Ali Fuat Paşa, Batı Anadolu
Kuvayımilliye Komutanlığına atanmıştır.

S18) Temsil Heyetinin, Osmanlı Hükümetine karşı ilk
siyasi başarısı nedir?

Damat Ferit Paşa, Milli Mücadele karşıtı olduğu için
Mustafa Kemali durdurmaya çalışmıştır. Bunun üzerine
Mustafa Kemal bütün illere İstanbul ile haberleşmeyi
kesmesini söyledi. Sonunda Damat Ferit Paşa istifa
etmek zorunda kaldı. Ali Rıza Paşa yeni hükümeti
kurmakla görevlendirildi.

S19) Amasya Görüşmelerine kimler katıldı?

Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal
Ali Rıza Paşa Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Bey

S20) Temsil Heyetinin Ankara ya gelme nedenleri?

-Milli Mücadeleyi destekleyen bir kolordu olması,
-Ankara ya yurdun her yerinden demiryolu olması,
-Batı Anadolu da Yunanlılara karşı yapılacak bir savaşta bölgeye yakın olması,
-İstanbul ve diğer şehirlerle haberleşme imkanının daha fazla olması, etkili olmuştur.

 

 

 

 

 

1.dönem yazılı soruları 

 
1.Trablusgarp savaşının siyasi sonuçları nelerdir?
2.1.Dünya savaşının sebepleri nelerdir?
3.Çanakkale savaşının sonuçları nelerdir?
4.Vaab-ı Ali baskını nedir?
5.Mondros ateşkes ant’ın önemi nedir?
6.Kuvay-ı Milliyenin özelliklerini yazınız?
7.Sivas kongresinin önemi nedir?
8.Misak- Millide hangi konularda kararlar alınmıştır?
9.İstanbul resmen ne zaman ve neden işgal edilmiştir?
10.Milli Mücadelenin karşısında olan basın organları?
11.I.TBMM’nin yaptığı çalışmalar nelerdir?
12.Anadolu ajansının kurulma sebebi nedir?
13.M.Kemal Hangi savaş öncesinde “Hatt-ı müdafaa yoktur.Sattı müdafaa vardır.O satıh butun vatandır.” sözünü söylemiştir?
14.11 Eylül 1920′de çıkarılan Hıyanet-i Vataniye kanunu niçin çıkarılmıştır?
15.General Harward raporunu açıklayınız.
16.Gümrü ant’ın önemi nedir?
17.I.İnönü savaşının siyasi sonuçları nelerdir?
18.Hangi savaştan sonra İsmet paşa Tuğgeneral olmuştur?
19.Türk Ordusu hangi savaşta Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir?
20.Lozan konferansında boğazlarla ilgili alınan kararlar nelerdir?

 

 

 

 

 
1.Hareket Ordusu’nun kuruluş amacı nedir?Ordunun kumandanı ile kurmay başkanı kimlerdir ?
2.II.Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti hangi toprakları geri almıştır?
3.Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletleri’ni belirtip,bu blokların nasıl olduğunu açıklayınız?
4.Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde Türk ordusuna hangi emri vermiştir?
5.Çanakkale Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını açıklayınız?
6.Hareket Ordusu’nun komutanları kimlerdir ?

 

 

 

Tc.ink.Tar.1.dönem 1.yazılı


1- I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden 4 (dört) tanesini yazınız? (3+3+2+2)
a)Sanayileşmenin gerektirdiği hammadde ve pazar arayışında devletlerin çıkarlarının çatışması,
b)Sömürge arayışında çıkar çatışmasının devletleri hızlı bir silahlanma yarışına götürmesi,
c)Çıkar çatışması yaşayan devletlerin “Üçlü İttifak” ve “Üçlü İtilaf” olarak iki blok oluşturmaları ve gerginliği arttırmaları, d)Fransa-Almanya Savaşı sonrası Fransa’nın yenilerek kömür deposu olan Alsas-Loren Bölgesini geri almak istemesi e)Balkanlarda, Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun politikalarının çatışması
f)Almanya’nın İngiltere pazarlarını ele geçirme düşüncesi g)Almanya’nın çıkarı gereği, Rusya’nın Güneydoğu Avrupa ve Ön Asya’da Panslavizm politikasını engellemek istemesi
h)Avusturya-Macaristan İmp.’nun Sırbistan topraklarını yıkmak veya kendine bağlama isteği
2- Almanya, Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun nedenlerinden 4 (dört) tanesini yazınız? (3+3+2+2)
1-Yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın yükü hafifleyecekti, 2-Boğazlar kapatılmış olacağından, İngiltere ve Fransa, Rusya’ya Karadeniz’den yardım edemeyecek, bu durum Rusya’yı zor durumda bırakacaktı,
3-Osmanlıların insan gücü ve hammaddelerinden yararlanmayı istiyordu, 4-Almanya’nın jeopolitik öneminden dolayı Osmanlı elindeki İngiltere’nin sömürge yollarını ve Boğazları denetim altında tutma isteği, 5- Berlin-Bağdat demiryolu hattı kullanılıp Musul-Kerkük petrollerinden yararlanılacaktı 6-Osmanlı Padişahı’nın halifelik nüfuzundan yararlanarak İngiltere’nin Müslüman halklı sömürgelerinde ayaklanma çıkarılabilir ve İngiltere zor duruma sokulabilirdi.
3- Osmanlı Devleti’nin, Birinci Balkan Savaşı’nı kaybetmesinin nedenlerinden 3 (üç) tanesini yazınız? (4+3+3)
1-Büyük devletlerin Balkan devletlerini desteklemesi, 2-Orduya siyasetin girmesi ve bu nedenle disiplinin bozulması, 3-Balkanlarda savaştan önce 65.000 askerin terhis edilmesi, 4-Osmanlı ordusunun eğitimsiz olması ve gerekli planlamaların yapılamaması etkili olmuştur.
4- Üçlü İttifak devletlerini yazınız?
Almanya, Avusturya-Macaristan İmp. , İtalya
5- Kanal Cephesi’nin açılış amacını yazınız?
Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek, İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmekti.

6-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en önemli maddesi olan 7. maddeyi yazınız?
İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdi.

7-Pontus Rum Cemiyeti’nin kuruluş amacını yazınız?
Samsun merkez olmak üzere İnebolu’dan, Batum’a kadar uzanan sahada bir Rum Pontus Devleti kurmağa çalışıyordu.
8- Aşağıda verilen bilgilerdeki boş yerleri doldurunuz?
a- Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan milleti Arnavutluk’tur.
b- Çukurova ve çevresini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak amacıyla Kilikyalılar cemiyeti kurulmuştur.
c- II.Balkan Savaşı sonucu Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 İstanbul
Antlaşması imzalanmıştır.
d- Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’ni (Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul Harp Okulu’na başlamıştır.
e- İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyet’in tekrar ilan edilmesi amacıyla kurulmuştur.

9- Aşağıda verilen cümlelerin başlarına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.
a- ( Y ) Osmanlı Devleti’nde üyelerini halkın seçtiği meclise Meclis-i Ayan denirdi.
b- ( D ) Mustafa Kemal, ilk görevine başladığı Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurmuştur.
c- ( D ) I. Balkan Savaşı’na Romanya katılmamıştır.
d- ( Y ) Trablusgarp savaşı sonrası Osmanlı ile İngiltere arasında Uşi Antlaşması imzalanmıştır.
e- ( D ) I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile Versay Antlaşması Antlaşması imzalanmıştır.

10- Aşağıda verilen test sorularını yapınız?

a- “Dünyanın her yerinde meydana gelen bilimsel gelişmelerden ve ilerlemelerden yararlanılmalıdır. Ancak temel kendi içimizden çıkmalıdır.” diyen Mustafa Kemal, Türkiye’de arzulanan uygarlaşmanın aşağıdaki hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A) Batı tarzında ve modern B) Çağdaş ve ulusal C) Gelenekçi ve ulusal
D) İslami geleneklere dayalı ve dinamik E) Batı tarzda ve gelenekçi
b- Mustafa Kemal Paşa’nın,
I- Çanakkale Savaşı’nda başarı kazanması,
II- Muş ve Bitlis’i Ruslardan kurtarması,
III- Yıldırım Orduları Komutanlığı’ndan ayrılması
faaliyetlerinden hangilerinin Türk ulusunun Mustafa Kemal Paşa’ya güveninin artmasında etkili olduğu savunulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

c Wilson İlkeleri’nin;

a. Devletler arasında eşitlik sağlanacaktır.
b. Ülkeler arasındaki silahlanma yarışı sona erecektir.
c. Devletler arasındaki sorunları çözmek amacıyla Milletler Cemiyeti kurulacaktır.
hükümlerinden hangileri kalıcı barışı sağlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

d- II.Abdülhamit’in 1909′da tahttan indirilmesinde;

I. Mebuslar Meclisi’ni kapatması
II. Basına sansür uygulaması
III. Otuz Bir Mart olayını desteklemesi
IV. İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle uzlaşamaması

gerekçelerinden hangisi ya da hangileri neden göste¬rilmiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III
D) II ve III E) Yalnız IV

e-
Osmanlı tarihinde görülen meşruti idarenin ilânında Avrupa’daki demokratik değişimlerden etkilenen aydınların önemli bir katkısı vardır.

Birincisi 1876′da ikincisi 1908′de ilân edilen bu yöne¬tim anlayışında aşağıdaki hangi akımın doğrudan kat¬kısının olduğu söylenebilir?

A) Osmanlıcılık B) Ümmetçilik C) Federalcilik
D) Turancılık E) Ulusçuluk

NOT: İlk Üç soru 10’ar puan, 4,5,6,7. sorular 5’er puan,
8. soru (5 X 4) 20 puan, 9. soru ( 5 X 2) 10 puan, BAŞARILAR DİLERİM
10 soru (5 X 4) 20 puan olup toplam 100 puandır.
Süre 1 ders saatidir.

alıntıdır.

 

 

 
İNKILÂP – 1
1) Türk tarihinin ilk anayasası nedir? Birinci ve ikinci meşrutiyetin tarihleri nelerdir?
2) 31 Mart olayının sonuçlarını yaz.
3) Trablusgarp savaşı sonrasında imzalanan antlaşmanın adı nedir, hangi devletler arsında imzalanmıştır ve önemi nedir?
4) Babıâli baskını hakkında bildiklerini yaz.
5) Balkan savaşlarının sonuçlarını yaz.
6) Birinci dünya savaşının nedenlerini yaz.
7) Üçlü itilaf ve üçlü ittifak devletlerini yaz.
8) Osmanlı imparatorluğunun birinci dünya savaşında mücadele ettiği cepheler nelerdir?

İNKILÂP – 1 CEVAPLARI

1) Türk tarihinin ilk anayasası Kanunuesasîdir. 1. Meşrutiyet 1876, 2. Meşrutiyet 1908.
2) İsyan kısa zamanda bastırıldı. Suçlular yargılanarak cezalandırıldı. Ayaklanmada rolü olduğu düşünülen 2. Abdülhamit tahttan indirilerek 5. Mehmet Reşat, padişah ilan edildi. Bu sırada 1878 Berlin Antlaşması ile Bosna – Hersek’in yönetimini geçici olarak almış olan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu burayı kendi toprakları arasına kattı, Bulgaristan ise bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrıldı.
3) Uşi antlaşması Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya arasında yapıldı. On iki ada kaybedildi ve Osmanlı Kuzey Afrika’daki son toprağını da yitirmiş oldu.
4) 1912 yılı sonunda, büyük devletlerin aracılığıyla Londra’da bir konferans düzenlendi. Bu konferansta Balkan devletleri, Edirne dâhil bütün Rumeli’yi Osmanlılardan istediler. Kamil Paşa Hükümetinin, Edirne’den vazgeçmeye karar verdiğini düşünen İttihat ve Terakki Partisi, düzenlediği Babıâli Baskını ile yönetimi ele geçirdi.(1913) Mahmut Şevket Paşa başkanlığında kurulan yeni hükümet, Balkan devletlerinin isteklerini kabul etmeyerek savaşa devam etti.
5) Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşlarının sonunda Makedonya, Arnavutluk ve Batı Trakya’yı kaybetti. Ege denizindeki kıyılarımıza yakın adaların geleceğiyle ilgili karar Avrupa devletlerine bırakıldı. Bunun sonucunda Bozcaada, Gökçeada ve Meis dışında kalan adalar Yunanistan’a verildi. Komutanlar arasında görüş ayrılıklarının olması yenilginin önde gelen nedenleri arasındadır. Doğu Trakya dışında Balkanlarda Osmanlı egemenliği sona erdi. İttihat ve Terakki Partisi Hükümeti, orduda yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli gördü. Ordunun eğitimi için Almanya’dan subaylar getirildi ve yeni silahlar alındı.
6) Sanayide büyük gelişmeler gösteren Almanya, ihtiyaç duyduğu ham maddeyi bulmak için sömürgeciliğe yöneldi ve burum sonucunda İngiltere ile karşı karşıya geldi. Almanya 1871’de aldığı Alsas – Loren bölgesi yüzünde Fransa ile anlaşmazlık halindeydi. Çünkü Fransa, demir madeni yönünden zengin olan bu bölgeyi geri alabilmek için çaba harcıyordu. Avrupa devletleri arasında ekonomik ve siyasi rekabet, Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan en önemli nedendir.
7) Üçlü İtilaf: İngiltere, Fransa, Rusya Üçlü İttifak: Almanya, İtalya, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu
8) Osmanlı’nın 1. dünya savaşında savaştığı cepheler: Çanakkale, Kafkasya, Filistin, Mısır, Hicaz, Irak, Yemen, Romanya, Galiçya, Makedonya.

İNKILÂP – 2
1) Çanakkale savaşının sonuçları nelerdir?
2) Birinci dünya savaşı sonunda yenilen devletlerle yapılan antlaşmaları yaz.
3) Mondros ateşkes antlaşmasının 3 maddesini yaz.
4) Birinci dünya savaşı devam ederken Osmanlı imparatorluğunun paylaşıldığı gizli antlaşmalar nelerdir?
5) Wilson prensiplerinin 3 maddesini yaz.
6) Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler nelerdir?
7) Milli varlığa düşman cemiyetler nelerdir?
8) Milli cemiyetler nelerdir?

İNKILÂP – 2 CEVAPLARI

1) Çanakkale Zaferi, Gelibolu Yarımadası ve İstanbul’un İtilaf Devletlerinin eline geçmesini önlediği gibi müttefiklerinden yardım alamayan Rusya’da da ihtilale neden oldu. Çarlık Rusya’sı yıkıldı ve Rusya savaştan çekildi. İngiliz ve Fransızların uğradıkları bu yenilgi, Müslüman halkların bulunduğu sömürgelerde ve özellikle de Hindistan’da ayaklanmalara yol açtı. Birinci dünya savaşı uzadı. Bulgaristan, İttifak Devletlerinin yanında savaşa girdi. Çanakkale’de kazanılan zafer, Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasına ve Milli Mücadele’nin önderi olmasına ortam hazırladı.
2) Almanya >>> Versay Avusturya >>> Sen Jermen Macaristan >>> Triyanon Bulgaristan >>> Nöyyi Osmanlı >>> Sevr
3) **İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacak. **Altı doğu ilinde (Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis) karışıklık çıkarsa bu illerin bir kısmını İtilaf Devletleri işgal etme hakkını saklı tutacak. **Donanma, İtilaf Devletleri tarafından uygun görülecek limanlarda demirli tutulacak.
4) İstanbul, Londra, Sayks Piko, Mak Mahon, Sen Jan Dö Moriyen
5) **Devletler arası gizli anlaşmalara son verilecek ve açık diplomasi kuralları uygulanacak. **Savaşın sonunda galip devletler, savaşı kaybeden devletlerden toprak almayacaklar ve yenilen devletler tazminat ödemeyecek. **Devletler arası sürekli bir barış sağlamak, anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla Milliyetler Cemiyeti kurulacak.
6) -Mavri Mira Cemiyeti -Musevi (Alyans) Cemiyeti -Etniki Eterya Cemiyeti -Pontus Cemiyeti -Ermeni Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
7) –Kürt Teali Cemiyeti -İslam Teali Cemiyeti -İngiliz Muhipleri (Sevenler) Cemiyeti -Wilson Prensipleri Cemiyeti -Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
8) -Trakya-Paşaeli Milli Haklarını Savunma Cemiyeti -Doğu Anadolu Milli Haklarını Savunma Cemiyeti -İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Cemiyeti -Redd-i İlhak Cemiyeti (İlhakı Reddetme Cemiyeti) -Trabzon Milli Haklarını Koruma Cemiyeti -Kilikyalılar Cemiyeti -Milli Kongre Cemiyeti

 

 

 

11.sınıf t.c inkılap tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları

 
1-Laiklik ilkesi Anayasaya hangi tarihte girmiştir?
A) 1 Kasım 1922 B) 23 Şubat 1945
C) 3 Mart 1924 D) 5 Şubat 1937
E) 10 Nisan 1928

2-Hiç bir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığının olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir?
A)Milliyetçilik B)Devletcilik
C)Milli Bağımsızlık D)Halkçılık
E)Laiklik

3- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
E)Tekalif-i milliye.

4-I.Beş yıllık plan başarıyla uygulandığı halde, II. Beş yıllık planın uygulanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Atatürk’ün ölümü
B)İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı olması
C)Demokrat partinin iktidara gelmesi
D)Nato ittifakına girilmesi
E)II. Dünya savaşının çıkması

5-Ulusal kurtuluş savaşımızın çıkış noktası Atatürk ilkelerinin hangisi ile çok yakından ilgilidir?
A)Halkçılık B)Milliyetçilik
C)Cumhuriyetçilik D)Laiklik
E)İnkılapçılık

6-Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?
A)Milliyetçilik B)İnkılapçılık
C)Halkçılık D)Laiklik
E)Cumhuriyetçilik

7.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varlığını kabul ederek antlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa B) İngiltere
C) Ermenistan D) İtalya
E) Yunanistan

8.”Milli birlik ve beraberlik” Atatürk ilkelerinden hangisi’nin sonucudur?
A)cumhuriyetciliğin B) İnkılapcılığın C)Devletciliğin D) Halkçılığın
E) Milliyetçiliğin

9. Atatürk “dünyanın her türlü ilminden buluşlarından yararlanılacaktır” ancak temel kendi içimiz den çıkarılmalıdır” demiştir.
Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir ?
A)zorunlu B) mesleğe hazırlayıcı
C) demokratik D) eşitlik sağlayıcı
E) çağdaş ve milli

10- Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkili en az olan aşağıdakilerden hangisidir
A) öğretimin birleştirilmesi
B) yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
C) medreselerin kapatılması
D) Türk tarih kurumunun kurulması
E) soyadı kanunun kabul edilmesi

11- “Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki patrikaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme gibi bazı günlük işlerde de yetki sahibiydiler”
patrik hanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerin hangisiyle son vermiştir?
A)laikliğin kabul edilmesi B) öğretimin birleştirilmesi
C)medeni kanunun kabul edilmesi
D) yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
E) Türk kadınlara siyasi hakkın verilmesi

12- I.aşar vergisinin kaldırılmasına ilişkin kanun
II miladi takvimin kabul edilmesine ilişkin kanun
III Türk harfleri hakkında kanun
IV sosyal kanun
yukarıdaki kanunlardan hangisi toplumsal yaşamda karışıklığın giderilmesi amacına yöneliktir
A)IveII B)IveIII C)Ive IV
D)IIveIV E) IIve VI

13 -Aşağıdakilerden hangisi türk toplumunda öğretim alanındaki ikiliği ortadan kaldırma amacına güden gelişmelerden biridir?
A)yeni ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin kabul edilmesi
B)devletçilik ilkesinin kabul edilmesi
C) soyadı kanunun kabul edilmesi
D) miladi takvimin kabul edilmesi
E) medreselerin kapatılması

14- kabotaj kanununda Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız türk vatandaşlarına ait olduğu hükmünün yer alması
Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasını bir uzantısıdır?
A)aşar vergisinin B) saltanatın
C) kapitülasyonların D) hilafetin
E) mecellenin

15- Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
A ) Milli iktisat ilkesinin kabul edilmesi
B) Medreselerin kapatılması
C) soyadı kanunun kabul edilmesi
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E)şapka kanunun kabul edilmesi

16- I. saltanatın kaldırılması
II. TBMM’nin kurulması
III . çok partili sisteme geçilmesi
IV . kadınlara siyasal haklar tanınması gibi demokratikleşme gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir
A) I , II , IV, III B) II, I, IV, III
C) II, III, I, IV D) I , IV, III, II
E) IV, II, I, III

17- 1924 anayasasına göre Türkiye’de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Millet B) Devlet
C)Ordu D) Cumhur başkanı
E) Bakanlar kurulu

18- Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) yeni bir hükümet kurulması
B)düzenli ordunun kurulması
C)çok partili düzene geçilmesi
D)vatanın düşmandan kurtarılması
E)yeni bir anayasa yapılması

19-Cumhuriyet döneminde pek çok alanda inkılaplar yapılmıştır.Hangisi Laiklik ilkesi ile en az ilgilidir?
A)Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
B)Kıyafette değişiklik yapılması
C)Halifeliğin kaldırılması
D)Medeni kanunun kabulu
E)Takvim ve ölçülerin değiştirilmesi

20-Erzurum Kongresinde ortaya çıkan temel
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)İstanbul Hükümetine yardımcı olma
B)Azınlıkların çıkarlarına son verme
C)Mebusan Meclisi’nin toplanmasını sağlama
D)Doğu Anadolu’yu düşman saldırılarına karşı
koruma
E)Ulusal egemenliği koşulsuz olarak
Gerçekleştirme

21-kurtuluş Savaşı sonrasında alınan aşağıdaki kararlardan hangisi geniş köylü yığınları açısından eskiye oranla rahatlatıcı, nefes aldırıcı bir önlem olmuştur?
A)Toprak reformu yapılması
B)Yeni tarım araç gereçlerinin sağlanması
C)Aşarın kaldırılması
D)Çiftçiye bol ve ucuz kredi olanaklarının sağlanması
E)Tohumun ıslah çalışmalarına hız verilmesi

22- Tevhid-i Tedrisat kanunu ile elde edilen sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Eğitimdeki ikiliğin kalkması
B)Ulusal birliğn oluşumunun hızlanması
C)Eğitim ve öğretimde modernleşme sürecinin başlaması
D)Azınlık okulların kapatılması
E)Daha geniş bir kesimin öğretim faaliyetlerinden yararlanması

23-Kurtuluş Savaşı’mızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
A)Misak-ı Milli belgesiyle
B)Amasya Genelgesiyle
C)Sivas Kongresi kararlarıyla
D)ilk TBMM kararlarıyla
E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

24-Amasya Genelgesi, Türk ulusuna, ulusal egemenliğe kavuşması yönünde bir çağrı idi.
Bu çağrının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vatanın bütünlüğü ve ulusun egemenliğinin tehlikede olması
B)İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmaktan çekinmesi
C)Ulusun bağımsızlığını yine ulusun istem ve kararının kurtaracağı
D)Ulusal bir kongrenin kısa sürede Sivas’ta toplanmasına karar verilmesi
E)Her olasılığa karşı durumun ulusal bir sır olarak
Saklanması

25-Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye’nin
Oluşturulmasının nedenlerinden biri değildir?
A)Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşından
yenik çıkması
B)Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk
ordusunun terhis edilmesi
C)Osmanlı Hükümeti’nin Türk Halkı’nın can ve
mal güvenliğini koruyamaz hale gelmesi
D)itilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes
Antlaşması’nı tek taraflı olarak uygulaması
E)Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması’nı

 

 

 

 

Post İNKILAP TARİHİ 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.) 2.Meşrutiyet dönemindeki gelişmeleri maddeleyerek yazınız
2.) Fikir akımlarını yazarak Osmanlıcık’ı Açıklayınız
3.) 1.Dünya Savaşının Sebepleri
4.) Osmanlı Devletinin 1.Dünya savaşına girme sebepleri
5.) Osmanlı Devletinin savaştığı cepheleri yazarak Çanakkale Cephesini açıklayınız(neden,Sonuç)
6.) Trablusgarp Savaşını yazınız
7.) 31 Mart Olayını yazınız
8.) Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddelerini yazınız
9.) Wilson ilkeleri hakkına bilgi veriniz
10.) Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetleri yazınız

Leave a comment