11. sinif edebiyat yildirim yayinlari sroları 4. üniteye kadar

“Tanzimat Şiirinde Gerçekleşen Değişme” konusunda düzenlenecek panel için öğrenciler seçiniz. Görev alan öğrenciler konuyla ilgili hazırlık yaparlar (49. sayfadaki uygulama etkinliğine yön e likt ir.).
Bir şiirin temasıyla, yazıldığı dönem ya da önceki dönemlerle ilişki kurulup kurulamayacağını araştırınız (46. sayfadaki 11. etkinliğe yöneliktir.).
1. İn cel e diğ i niz met in ler in Tan zi mat edeb i yat ı nın hang i dö neml e rin e ait ol dukl a rın ı be lirl e yer ek bunları, yap ı ve ahenk özel likl e ri ile tem a lar ı  bakımından karşılaştırınız. Ortaya çıkan farkl ı lık lar ın ned en ler i ni tart ı şıp  el de ett i ğin iz so nuçl a rı tah tay a ya zı nız. 
2. Araşt ır ma son u cund an ha rek et le Tanz i mat’la birl ik te edeb i yat ı mı za gir en vatan, hürriyet, hak, adalet, insan gibi kavr am lar ın Ay dınl an ma Dönemine ait düş ün celerle ilişk i sin i açıklayınız.
 Namık Kemal, Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit’in şiirlerinde işledikleri temalara uygun birer şiir de siz yazınız. Yazd ı ğın ız şi ir i sı nıf ta ar kad aş lar ı nız a oku yun uz ve okunan şiirlerden beğendiğinizi sı nıf pan o sun a ası nız.
 Tan zim at şi i riyl e bir lik te şii  rim iz de or tay a çı kan değ i şim in te mel ned en ler i ile il gi li gö rüşl e rin i zi açıkl a yın ız.
Tanzimat Dönemine ait yaşama biçimi hakkında araştırma yapınız (53. sayfadaki 2. soruya yöneliktir.)
 Önceki derste öğrendiklerinizi de dikkate alarak romantizmin özelliklerini araştırıp, araştırma sonuçlarını defterinize yazınız (
Sınıfta Ahmet Mithat Efendi ve Sam ipa şaz a de Sez ai ile ilgili can land ır ma yapmak üzer e iki öğr en ci seç i niz. Her iki san at çı nın hay a tı ve edeb î ki şil i ği hakk ın da araşt ır ma yap ınız (55. sayfada 8. ve 62’de 19. etk in likl e re yön e likt ir.).
1. “Anl at ma ya bağl ı ede bî tür ler” ifad e sind en ne an lad ı ğın ı zı ve hang i ede bî türl e rin bu kap- sam a gir diğ i ni önceki sın ı flara ait bilg i ler i nizd en ha rek et le sözl ü ola rak ifad e edi niz.
 2. Hikâye ve rom an tü rü hakkındaki bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. Batılıların töre, âdet ve hayatlarına uygun hayat tarzı anlamına gelen “alafranga yaşam” (alaturkanın zıttı) ile ilgili neler düşündüğünüzü söyleyiniz.
4. Romantik (davranışlarda, duygu ve coşkunun ağırlıkta olması), romantizm (XVIII. yüzyıl sonunda başlayan, duygu coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı) kavramları ile ilgili düşünceleririnizi sözlü olarak ifade ediniz.
1. Kıssadan Hisse hikâyesi ile Sergüzeşt ro manınd a ki tem a lar ın ben zer leri gü nüm üz  rom an- ları nda ve hikâyelerinde de işlenmekte midir? Tartışınız ve temanın ele alınışı ile işlenişi bakımın- dan her iki dönem arasında ne gibi farklılıklardan söz edilebileceğini açıklayınız.
2. İn cel e diğ i niz Kıssadan Hisse hikâyesi ile Serg ü zeşt rom an ınd a ge çen olayl a rı, gü nüm ü zün şartl a rı çevresinde yor um lay ı nız. Bu yor um lar ı nız ı ar kad aş lar ı nızl a pay laş ıp def ter i niz e ya zı nız.
5. Tan zi mat Dön e mi hikâyeleri ve rom an la rı ile des tan ve halk hi kâ yes i ge le neğ i ne ait tür ler aras ın da, dil ve an lat ım özel lik ler i ba kım ın dan ne gi bi ben zerl ik ve fark lı lık lar vard ır? Söz lü ola- rak ifad e edi niz.
Ge len ek sel Türk tiy at ros un dan mod ern Türk ti yatr o sun a ge çiş in na sıl old u ğun u, modern tiyatrolara ait özellikleri araştırıp defterinize yazınız (71. sayfada 4 ve 76’daki 12. etkinliklere yöneliktir.).
1. Nam ık Ke mal’in “Tiy at ro bir eğl en ced ir, an cak eğl en cel e rin en fayd a lı sı dır.” söz ün den ne anl ı- yors u nuz? Sözl ü ola rak ifad e edi niz. 
2. Ge len ek sel ve mod ern Türk ti yatr o su ifad e ler in den ne anl a dığ ı nız ı be lirt e rek mod ern ti yatr o- nun geleneksel tiyatrodan farkl ı yön ler ini tahtaya yazınız. 
3. Komedi (Hayatın gülünç yönlerini eğlendirerek ders vermeyi amaçlayan tiyatro türü.), trajedi (Hayatın acıklı yönlerini, ahlak ve erdemlilik göstermek amacıyla ortaya koyan tiyatro türü.), drama (Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu.), türlerinin özellikleri hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
1. Tanzimat Dönemi edebiyatına ait özellikleri günümüz edebiyatının genel özellikleriyle karşı- laştırarak maddeler hâlinde defterinize yazınız.
2. Tanzimat Dönemi edebiyatının günümüz edebiyatını hangi bakımlardan nasıl etkilediğini tartışınız ve ulaştığınız sonuçlardan hareketle bu döneme ait düşüncelerinizi defterinize yazınız.

4. Tanzimat Döneminde hangi yeni türlerin edebiyatımıza girdiğini sözlü olarak ifade ediniz.
 Tanzimat edebiyatının, günümüz edebiyatının oluşmasına ne gibi katkıları olmuştur? Sözlü olarak ifade ediniz.
“Serv e ti fün un”un ve “Edebiyatıcedîde”nin an lam ı nı, Servet-i Fünûn derg i sinin ne zam an ve kim tar a fın dan çık a rıld ı ğın ı araş tı rı nız (84. sayfadaki 1. etk in liğ e yö nel ik tir.).
Serv e ti fün un ede biy a tı nda “yen i”yi ve “es ki”yi sav u nanl ar la “ılıml ı lar”ın düny a gö rüşl e ri hakkında araşt ır ma yap ı nız (84. safyadaki 1. sor u ya ve 2. etk in liğ e yö nel ik tir.).
Tanz i mat Dön e mind e baş lay an ede biy at ta fay da-zevk tart ış mal a rı hakkında yaz ı lar bul up oku yun uz ve bunları sınıfa getiriniz (84. sayfadaki 3. etkinliğe yö nel ik tir.).
Tanz i mat’la başl a yan Bat ı’ya yö nel iş te siy a si, sos yal ve kült ü rel gel iş mel er den yol a çı kar ak Servetifünun Dön e mind e bu ge lişm e ler in na sıl bir sey ir iz led i ğin i, edebî ortamın bundan nasıl etkilendiğini araşt ı rı nız (85. sayfadaki uygulama etkinliğine yöneliktir) .
1. Türk edeb i yat ın da gaz e tec i liğ in ar dınd an ge liş en der gic i lik hakk ın da nel er bi liy or sun uz? Söz lü olar ak ifa de edin iz. 
2. Edebiyatımızda eski-yeni çatışması hakkında neler biliyorsunuz? Sözlü olarak belirtiniz. 
3. “Yeni edebiyat” ifadesi sizlerde neleri çağrıştırıyor? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tah- taya yazınız.
1. Servetifünun Edeb i yat ı ve Servetifünun’un Son u ve Son ra sı adl ı me tinl e re ait özell ik ler i, Tan- zim at Dö nem i ede biy a tı na ait özell ik ler ile karş ı laşt ı rı nız. Bu karşılaştırmadan yol a çı kar ak Ser vet i- fün un ede biy a tı ile ilg i li ne gib i so nuçl a ra ulaş ı lab i lec e ğin i söz lü olar ak ifa de edin iz. 
2. İnc e led i ğin iz me tinl er den har e ket le Serv e tif ü nun Dön e minin san at an lay ı şı nı ve bu anl a yı şın ned en ler i ni bel ir ley ip def ter i niz e ya zı nız. 
3. Ser vet i fü nun Dön e mind e or tay a çı kan “yen i” an lay ı şı nın, Türk edeb i yat ı nın gel i şim i ne katk ı la- rıy la ilg i li düş ün cel e rin i zi deft e rin i ze yaz ı nız. Bu yazılarınızı arkadaşlarınıza da okuyunuz.
5. Servet-i Fünûn derg i si, Edebiyatıcedîde topl u lu ğu nun bir aray a gel mes in de nas ıl bir rol oyn a mışt ır? Açık lay ı nız.
Servetifünun sanatçılarının edebiyatımıza getirmek istedikleri yenilikleri konu alan yazılar bulup okuyunuz ve bunları sınıfa getiriniz (87. sayfada 1. etkinliğe yöneliktir.).
Servetifünun Dönemi öğretici metinlerinin amaçlarını ve dergilerin öğretici metinlerdeki rolünü, Servet-i Fünûn dergisi ile dönemin öğretici metinleri arasındaki ilişkiyi araştırınız, bu döneme ait bir makale örneği bulup okuyunuz (93. safyadaki 6. etkinliğe yöneliktir.).
Sı nıf ta canl an dırm a yap mak üzer e aranızdan üç öğ renc i seçiniz. Canlandırılması yapılacak san at çıl ar dan Hüs e yin Cah it YAL ÇIN’ın, Cen ap Şa hab et tin’in ve Mehm et Ra uf’un hay a tı, fik rî ve edeb î yö nüyl e il gil i araş tır ma yap ınız (88. sayfada 2, 91’de 3 ve 93’te 5. et kin- likl e re yön e likt ir.).
1. Metin
 1. “Öğ ret i ci met in” ifa des in den ne anl a dığ ı nız ı be lirt e rek hang i ede bî tür ler in öğretici metin- ler grubunda yer ald ı ğın ı söz lü olar ak be lirt i niz. 
2. “Bilg i; bü yük adam ı al çak gön ül lü yap ar, nor mal adam ı şa şır tır, kü çük adam ı ise ki birl en dir ir.” söz ün den ne anl a dığ ı nız ı def ter i niz e ya zı nız. 
3. Siz ce, bir eleşt i rid e ne ler e dik kat edilm e lid ir? 9. sı nıf ta öğr en dikl e rin iz den har e ketl e tar tı- şı nız ve eld e et ti ğin iz so nuçl a rı söz lü olar ak ifa de edin iz. 
4. 9. sı nıf tak i bil gil e rin iz den har e ketl e ge zi ve hat ı ra türl e ri ile ilg i li özell ik ler i ar kad aş lar ı nızl a payl a şı nız.
Hazırlık
2. Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)
İki grup oluşturunuz ve grup sözcülerini belirleyiniz. Birinci grup Servetifünun Dönemi, ikinci grup da Tanzimat Dönemine ait öğretici metinlerin yapı, tema, dil ve anlatım özellik- lerini, yazılış amaçlarını, günümüz için taşıdıkları önemi araştırsın ve bu konuda slaytlar hazırlayıp sınıfa getirsin (94. sayfadaki 7. etkinliğe yöneliktir.).
1. Servetifünun Dön e mind e, Tan zim at Dö nem in den farkl ı ola rak edeb i yat ı mı zda ne gib i ye nil ik- ler görülmektedir? Madd e ler hâl in de taht a ya yaz ı nız. 
2. Servetifünun Dön e mind eki sa nat ve edeb i yat anl a yı şını belirterek bu anlayışın ortaya çıkma ned en ler i ni tart ı şı nız. Elde ettiğiniz son uç lar ı sözlü olarak ifade ediniz.
öğretici nitelikteki yazıların dil ve anlatımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini tartışınız.
. Servetifünun Dön e min de “San at sa nat için dir.” an lay ı şı doğ rul tu sund a eser ler  ver il me- sin in se beb i ne dir? Söz lü ola rak ifad e edi niz.
1. Hangi tür met in ler i oku makt an hoş lan ır sı nız? Niç in? Söz lü olar ak ifa de edin iz. 
2. Coşk u ve he yec a nın dil e ge ti rild i ği türl er ve bun lar a ait özel likl er hak kınd a bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
3. “Türk şi ir i nin dün ü ve bu gün ü” ko nus un da bir yaz ı yaz man ız is tens e ne lerd en söz eder din iz? Açık lay ı nız. 
4. “Bir mısrada anlam tamamlanmadığında onu tamamlayacak kelimelerin ikinci mısraya bırakılması” anlamına gelen anjanbman (ulantı)’nın şiirdeki yeri ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
1. Servetifünun Dön e min in sos yal ve kült ü rel hay a tıy la El hân-ı Şit â şii  ri aras ın da nas ıl bir il gi kur u lab i lir? Tart ı şın ız ve metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirleyip defterinize yazınız.
2. Elh ân-ı Şi tâ ad lı şi ir in te mas ıy la devrin gerç ek liğ i ara sın dak i iliş kiy i be lirl e yip deft e rin i ze yaz ı-
nız. 
3. Elh ân-ı Şi tâ adlı şi irl e Tev fik Fik ret’in Yağm ur şi ir ine ait temalar, divan edebiyatı ve Tanzimat Dönemi şii r leriyle karş ı laşt ı rıld ı ğınd a, ne gi bi farkl ı lık lardan söz edilebilir? Bunların nedenlerini tart ı şın ız ve el de ett i ğin iz so nuçl a rı tah tay a ya zın ız.
Servetifünun şi i rinin kendinden önceki dönemlerden ne gibi farklılıklar içerdiğini söyleyiniz.
Mensur şiirin kaynağını ve edebiyatımızdaki temsilcilerini araştırınız (107. sayfadaki 2. soruya yöneliktir.).
1. “Şii r” ve “mensur şiir” terimlerinden ne anladığınızı def ter i niz e ya zı nız. 
2. Bir şiir yazmak isteseniz nelere dikkat ederdiniz? Açıklayınız.
Men sur şii rin şiir ve nesirden farklı yönlerini açıklayınız.
1. Hik â ye ve rom an ara sınd a ne gi bi farkl a rın old u ğun u, ön cek i bil gil e rin i ze day a nar ak mad del er hâl in de deft er ler i niz e ya zın ız.
2. Bir hik â yec i ve ro manc ı ese rin i or tay a ko yark en ne ler e dik kat etm e lid ir? Ne gi bi bir i kiml e re sah ip ol ma lı dır? Tart ı şı nız ve eld e et ti ğin iz so nuçl a rı sözl ü ola rak bel ir ti niz.
3. Türk edeb i yat ın da anl at may a bağ lı edeb î me tin türl e rin in ta rih î sey ri hakk ın da bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
4. Tanz i mat Dön e mind e baş lay an hi kây e cil i ğin gel i şi mi kon u sund a ne ler bild i ğin i zi sözlü olarak ifade ediniz.
 Hü sey in Cah it YALÇIN’ın fik rî ve edeb î yö nü 
 Okuduğunuz hikâye ile bu hikâyenin yazıldığı dönemin siyasi, sosyal, edebî ve fikrî yapısı arasındaki iliflkiyi belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle metnin oluflmas›na imkân sağlayan zihniyeti tespit ediniz ve defterinize yaz›n›z.
2. Okud u ğun uz hi kây e dek i za man ve mek ân un surl a rı ile bunl a rın işl ev ler i ni bel ir ley ip tah tay a yaz ı nız. Bur a dan har e ketl e;
 a. Sümb ül Ko kus u adl ı hi kây e de yer alan mek â nın, gerç eklik duygusu uyandıran bir yer olup olmadığını tart ı şı nız. El de ett i ğin iz so nuçl a rı sözl ü ola rak belirtiniz.
 b. Hik â yed e ki zam an la hikâyenin yazıldığı dön em dek i za man ın il gis i ni bel ir ley ip def ter i niz e yaz ı nız.
 Servetifünun Dö ne mi hi kây e lerin de önceki dönemlere göre ne gibi değişikliklerin görül- düğünü açıklayınız.
. Hi kây e ve ro man aras ın da ne gib i fark lı lık lar vard ır? Ön cek i bil gil e rin iz den har e ketl e söz lü olar ak ifa de edin iz. 
2. Dah a çok ne tür ro manl a rı okum ak ho şun u za gid er? Ni çin? Sözl ü ola rak belirtiniz. 
3. Bir rom an kah ram a nın ın, ait ol duğ u dö nem in si yas i, sos yal ve kült ü rel hay a tı nı yans ıt tı ğı söy- len e bil ir mi? Tar tı şı nız ve eld e et ti ğin iz so nuçl a rı tahtaya yazınız. 
4. “Romanda yapı” ile ilgili neler biliyorsunuz? Defterinize yazınız.
Aşk-ı Mem nu ro man ın dan alın an met nin, yap ı ve an lam bak ı mın dan kendi içind e bir bü tünl ük oluşt u rup oluşt ur ma dığ ı nı tar tı şı nız
1. Servetifünun Döneminde realizm ve naturalizm gibi akımların ağırlık kazanması hangi neden- lerle açıklanabilir? Tartışınız ve ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
2. Okuduğunuz Aşk-ı Memnu romanının temasını, günümüzün şartları çevresinde değerlendiri- niz ve bu değerlendirmelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. Servetifünun Dönemine ait romanlar yapı, tema, dil ve anlatım bakımından günümüzün romanlarıyla karşılaştırıldığında neler söylenebilir? Açıklayınız.
 Servetifünun rom an lar ın da geç en kah ram an lar ın birçoğunda görülen hayalci, karam- sar, içe dönük yapıyı, hangi sebeplere bağlayabilirsiniz? Sözl ü ola rak ifad e edi niz.
Serv e ti fün un Dö nem i ni etk i ley en sos yal, siy a si ve kült ü rel yap ı ile sa nat, edeb i yat ve düş ün ce akıml a rı nı araşt ı rı nız ve ulaşt ı ğın ız so nuçl a rı deft e rin i ze yaz ı nız (131. sayfadaki 1 ve 3. etk in lik lere yö nel ik tir.).
Servetifünun Dönemi sanatçılarının yetişme tarzları, dünya görüşleri ve edebî kişilikleri bakımından hangi ortak özellikler taşıdıklarını araştırınız (132. sayfadaki 2. etkinliğe yöneliktir.).
6. Serv e ti fü nun san at çıl a rı ile Tan zim at sa nat çıl a rı nı, ha yat a ve in san a ba kışl a rı yön üy le karş ı laşt ı rın ız ve be lirl e di ği niz farkl ı lık lar ın ne denl e ri ni söy ley i niz.
Fecr ia ti (Geleceğin Şafağı) Bey an names i’ni ha zır lay an sa natç ı lar ın kim ler old u ğun u, bu bey an nam e nin haz ır lanm a sı nı sağl a yan sosy al, si yas i ve kül tür el se bepl e ri araştırınız (138. sayfadaki 1 ve 139’da 2. etkinliklere yöneliktir.).
Fecriati sanatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve vermek istediklerini araştırınız (139. sayfadaki 3. etkinliğe yöneliktir.).
Fecr ia ti san at çı lar ı nın edebiyatımızdaki yeri ve değerini, Millî Edebiyat Dönemi ve son- rasında diğ er grup lar içind e, fark lı etk in likl er de tan ı nıp tan ın mad ık lar ı nı araşt ı rı nız (139. say- fadaki 4. etk in liğ e yö nel ik tir.).
1. Edeb i yatt a grup ya da top lul uk ifa del e rind en ne an lad ı ğın ı zı söz lü olar ak ifa de edin iz.
2. Bir edeb i yat ya da sanat topl u luğ u nun, kend i ler in den önc e ki topl u lukl ar dan etk i len e rek ya da onl a ra tepk i oluş turm ak ama cıy la oluştuğu söylenebilir mi? Tart ı şı nız ve eld e et ti ğin iz so nuc u söz lü olar ak belirti niz.
3. Fecr (şafak), ati (gelecek), beyanname (bildiri) kalemelerinin bir araya gelmesiyle oluşan “geleceğin şafağı” ifadesinin hangi nedenlerle Fecriati Topluluğu tarafından kullanılmış olabileceğini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
1. Fecr ia ti grub u nun, san at an lay ı şı ve get ir mek ist e diğ i ye nil ik ler bak ı mın dan Serv e ti fün un Dön e mi nin etk i si alt ın da olup olm a dığın ı tar tı şı nız. Eld e et ti ğin iz so nuçl a rı söz lü olar ak be lirt i niz.
2. Ahm et Ha şim ile Fecr ia ti Topl u luğ u Be yann a mes i adl ı me tinl er de ort a ya kon an dü şünc e ve prens ip lerd en han gil e ri Ser vet i fün un Dö nem in de ben im sen en ye ni anl a yış çerç e ves in de değ er len- dir i leb i lir? Tart ı şı nız ve ulaflt›ğınız son uç lar ı def ter i niz e ya zı nız.
3. Fec riat i Top lul u ğu’nun siy a si ve sos yal anlayışla birlikte belli bir kült ür ve zevk anlayışını da paylaştıkları söylenebilir mi? Tart ı şı nız ve eld e et ti ğin iz so nuçl a rı söz lü olar ak be lirt i niz.
4. Fec riati Topl u luğ u’nun kı sa sür e de dağ ıl mas ın da, “San at şah si ve muht e remd ir.” gö rüş ü nü ben im sem iş ol mal a rı nın etk i si var mı dır? Tart ı şın ız ve el de ett i ğin iz so nuçl a rı tah tay a ya zın ız.
5. Fecriati Topluluğu Beyannamesi’ni, günümüz sanatçılarının bakış açıları ile edebiyat anlayış- ları çevresinde değerlendiriniz ve bu değerlendirmelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Fecriati Topluluğu’nun ortaya çıkış sebeplerini söyleyiniz.
 Tahs in Nâ hid’in fik rî ve edeb î yö nü hakk ın da araşt ır ma
• Semb o lizm akım ı nın özell ik ler i ni ve öneml i tem silc i ler i ni araşt ı rın›z. Bu konuda slaytlar hazırlayınız. 
• Ahm et Ha şim’e ait Merd i ven adl ı şi ir i oku yun uz ve şi ird e ki semb o lizm  özelliklerini belir- leyip deft e rin i ze yaz ı nız (142. sayfadaki 1 ve 143’te 2. etkinliklere yöneliktir.).
1. “Şii  rin doğd u ğu yer bil in çalt ı dır.” sö zünd en ne an lad ı ğın ı zı söz lü olar ak ifa de edin iz.
2. Şii  rin anl am ba kı mınd an açık ol mas ı mı, ka pal ı ifa del er içer mes i mi ho şun u za gid er? Tar tı şı- nız ve eld e et ti ğin iz so nuçl a rı tahtaya yazınız.
3. Şii r de, “ifad e nin çağr ı şı ma açık olm a sı”n dan ne anl a dığ ı nız ı söz lü olar ak ifa de edin iz.
Fecriati ve Edebiyatıcedîde dönemlerine ait sanatçıların şii r an lay ı şınd a ki benz er ve fark lı yönl e ri söyl e yin iz.
“Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri” ile bunların önceki dönemlerden farklılıklarını inceleyiniz.

Leave a comment