11.sınıf Dil ve anlatım 1.dönem yazılı soruları

1-Metinlerin sınıflandırılmasını şema ile gösteriniz.
2-Edebiyatta gerceklik-kurmaca kavramlarını açıklayınız.
3-Mektup türleri nelerdir açıklayınız.
4-Edebiyatta yalınlık,duruluk,akıcılık kavramları ne anlama gelir açıklayınız.
5-Anı ile günlüğün özelliklerini yazınız. Benzer ve farklı yönlerini yazınız.
6-Sohbetin özelliklerini yazarak bu türün temsilcilerini yazınız.
7-Biyografi-otobiyografi arasındaki farklar nelerdir?
8-Ahmet RASİM’in anı türündeki eseri Şehir mektuplarıdır. (boşluk doldurma)
-İyi bir gezi yazısı için gözlemin iyi olması gerekir.
-İlk mektup örneği Fuzuli-Şikayetnamedir.
9-bir parça vermişti onun hangi anlatım türüne örnek olduğunu sordu.
10-bu soruyu unuttum 

cevapları 1.soru dil anlatım sayfa 11
3.soru sayfa 28
diğer soruların cevapları defterde var zaten 

 

 
1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

▪Mektup; ……………………………, …………………………………ve ……………… mektubu olmak üzere üçe ayrılır.
▪Öğretici metinlerde dil daha çok ……………………………… işlevinde kullanılır.

▪Sanatsal metinler …………………………………………………… ve …………………………………………… olmak üzere ikiye ayrılır.

Sanatsal metinler: GÖSTERMEYE BAĞLI ve ANLATMAYA BAĞLI olmak üzere iki gruba ayrılır

▪……………………………… metinlerinde yan anlam değeri taşıyan ve okuyucunun anlayışına, sezgisine bırakılan ifadelere yer verilir.

4.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız. (10 puan)
a) Anıların bir işlevi de yaşadıkları döneme ayna tutmaktır. . . . .. . .. . . . .. . ..
b) Günlük, edebiyatımızda İslam öncesi var olan bir türdür. . . . .. . . . . .. . . . ..
c) Cümlelerin söyleniş ve okunuştaki, kolaylık ve rahatlığa “akıcılık” denir. . . .. . . . . . .. . . . .. .
d) Tiyatro, anlatmaya bağlı edebî sanat değildir. . .. .. . . . . .. . . . . ..
e) Kelimeler öğretici metinlerde, yan ve mecaz anlamları ile kullanılır. . . . . . . . . . . . . . . .

5.Sofraya hep birlikte otururduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına, ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çekerdik. Babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? (10 puan)
A)Betimleme-öyküleme
B)Öyküleme-örnek verme
C)Betimleme-açıklama
D)Açıklama-örnek verme
E)Açıklama-örnek verme

6.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin “günlük” türünde bir eseri vardır? (10 puan)
A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Orhan Veli Kanık C) Sait Faik Abasıyanık
D) Tarık Buğra E) Nurullah Ataç

7.Anı türünün özelliklerini yazınız.

2- A) Öğretici metnin özelliklerini yazınız B) Sanatsal metnin özelliklerini yazınız.
* *
* *
* *
* *
* *
4- Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır, cümlelerin karşısına yazınız.
* Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir. ( …………………………………)
*İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur. ( …………………………………)
* Dün verilen ödevlerinizi yaptınız mı ? ( ………………………………….)
* Bana bir bardak su veriniz. ( …………………………………)
Aşağıdaki sözcüklerde ne tür ses olayları olduğunu yazınız.Ses olayının olma nedenini açıklayınız.
*girişken ……………………………………………………………………………… …………….
*arıyorum ……………………………………………………………………………… ……………
*gencecik ……………………………………………………………………………… ……………
*ayrıntı ……………………………………………………………………………… ……………..
*çocuğum ……………………………………………………………………………… ………….
Aşağıdaki cümlelerde boş bölümleri uygun şekilde doldurunuz
*Sanatsal metinler ……………………… ve ……………………… metin olmak üzere ikiye ayrılır.
*Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak …………………. ve ………………….. anlatım kullanılır.
*Balzac’ın ……………………………. adlı romanı mektup türünde yazılmıştır.
*Kırk Yıl, Saray ve Ötesi ………………………………… ‘in anı türünde eserleridir.
*Metnin dil ve ifadesinin süsten gösterişten uzak olmasına …………………… denir.
* Dilekçeler üst makama ………………………….. ifadesiyle sona erer.
*Sanatçıların sanat ile ilgili yazışmalarına ……………………………… denir.
*”Gözünü toprak doyursun.” cümlesi anlamca …………….. bir cümle değildir.
****************************** ***********************
3- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız ( 15 p. )
( )Tiyatro ve bilgi şöleni sözlü anlatım türüdür.
( )Anlatmaya dayalı metinlerde anlatım kurmacadır
( )İş mektuplarında başlığa mektubun çıktığı kurumun adı yazılır
( )Mektuplarda isim ve imza sol alt köşeye yazılır.
( )Nurullah Ataç’ın “Hac Yolunda” adlı eseri mektup şeklinde yazılmıştır.

( Y )Tiyatro ve bilgi şöleni sözlü anlatım türüdür.
( D )Anlatmaya dayalı metinlerde anlatım kurmacadır
( Y )İş mektuplarında başlığa mektubun çıktığı kurumun adı yazılır
( Y )Mektuplarda isim ve imza sol alt köşeye yazılır.
( Y )Nurullah Ataç’ın “Hac Yolunda” adlı eseri mektup şeklinde yazılmıştır.

4- Cumhuriyet döneminde yayımlanan ilk günlük kitabının adını ve kitabın yazarını yazınız. ( 10 p. )

5- Aşağıdakilerden hangisinin günlük türünde eseri yoktur? (5 P.)
A) Nurullah Ataç B) Oktay Akbal C) Tomris Uyar D) Kemalettin Tuğcu E) R. Eşref Ünaydın

6- Aşağıdaki dörtlüklerdeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarının yazınız. ( 10 p. )
Kardeşim çocukça davrandı ……………………….
Artık sabrım kalmadı ……………………………..
Sokakta olanların hepsini gördüm………………….
Yeni aldığım kitabı okudum……………………….
Kimseye borcum kalmadı………………………….

Kardeşim çocukça davrandı. Ünsüz sertleşmesi.
Artık sabrım kalmadı. Ünlü düşmesi
Sokakta olanların hepsini gördüm. Ünsüz sertleşmesi.
Yeni aldığım kitabı okudum. Ünsüz yumuşaması
Kimseye borcum kalmadı. Ünsüz yumuşaması

7- Aşağıdaki mektubun yazılış amacını belirterek ne tür mektup olduğunu açıklayınız?
Siperden Mektup
Allaha dua et, düşman tırpan Köyden biri geldi taburumuza
Devlet ağacını yolmasın, anne Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza
Altında dökülsün oğlunun kanı Gece niyet tutup baktım yıldıza
Bayrağın gül rengi solmasın anne Artık söyle o iş olmasın anne

Mektubun Türü:

Mektubun Yazılış Amacı:
Mektubun Türü: Mektup özel mektuplardan şahsi bir mektuptur.

Mektubun Yazılış Amacı: Mektubu yazan asker şehit olmayı isteğini söylemek ve muhtarın kızının başkasıyla evlenmemesini söylemek içim yazmıştır.

SORU 5: l.Açıklayıcı anlatım II.Öyküleyici anlatım III.Epik anlatım IV.Tartışmacı anlatım
Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri ağırlıklı olarak kullanılır?(10 p.)

ANI , K l.Açıklayıcı anlatım vb IV.Tartışmacı anlatım

SORU 4: Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 p.)
Öğretici metinlerde dil daha çok “göndergesel” işlevde kullanılır. D
Sanatsal Metinler Göstermeye Bağlı ve Anlatmaya Bağlı metinler olarak ikiye ayrılır. D
Metinleri kullanılan dilin işlevlerine göre gruplandırmak mümkün değildir. Y
Kurmaca metinlerde sanat yapmak amaçlanır. D
Sanatsal metinlerde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır. D

SORU 8:Biyografi türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğini ve yazarını belirtiniz.

Ali Şir Nevai : Mecalis’ün Nefais

SORU 9:Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (10 p.)
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı sanatsal bir metin değildir?
A)hikaye B) fabl C) masal D) tiyatro e) şiir

sofraya hep birlikte oturduk.tahtadan ,yuvarlak bir yer sofrasına,ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık
Sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çekerdik .babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu.beni sağına ,kız kardeşimi
de soluna alırdı.karşısında annem otururdu.babam babam yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da yemeğe uzanacak olursa hiç acımadan kaşığının tersini ,uzanan elin sırtına indirirdi.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
A)Betimleme-Öyküleme B)Öyküleme-örnek verme C)Betimleme-açıklama D)Açıklama-öyküleme E)Açıklama-örnek verme

Aşağıdakilerden Hangisi sözlü anlatım türü değildir?
A)Mülakat B)Röportaj c)Sohbet D)Sempozyum E)Forum

Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türündedir?
A) Çankaya B)Fatih-Harbiye c)Devlet Ana D)Korkuyu Beklerken E)Anadolu Notları

SORU 10:Öğretici ve Sanatsal Metinlerin özelliklerini yazınız. (10 p.)

a)Öğretici metinlerde amaç okuyucuya bilgi vermektir.
Sanatsal metinlerde amaç yazarın okuyucuya kendi dünyasını yansıtmaktır.
b) Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön planda değildir.
Sanatsal metinlerde üslup ön plandadır.
c) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
Sanatsal metinlerde de dil göndergesel işlevde kullanılır.

SORU 3 Herhangi bir işinizle ilgili dilekçe yazınız.(10 p.)

BANAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
BANAZ
Müdürlüğünüzün belirtmiş olduğu boş kadrolardaki branşlardan edebiyat öğretmenliği branşında ücretli olarak
Görevlendirilmek istiyorum.Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

Büyükoturak Kasabası
Merkez Mahallesi İmza
BANAZ

****************************** *********
“Bugün bir şiir bile uğramadı yanıma
Sana uğradı mı bilmiyorum
Pencere kenarında yağmuru seyrettik yalnızlığımla,
Balkona astığımız düşlerimizi içeri aldıktan sonra”

Yukarıdaki metindeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını bulunuz
“Sevgili Anneciğim,
Bir aydır doğu manevralarında olduğumuzdan, bu kez mektubumu geciktirdim. Bu gecikme bir yurtsal görev gereği olduğu için kusurumu hoş görürsünüz zannederim.
Gazetelerden okuduklarımıza, radyolardan işittiklerimize göre, bu yıl Konya bölgesinde ürün çok iyiymiş. Sanırım bu arada bizimki de iyi olmuştur. Bu durum beni çok sevindirdiği gibi sizin de yüzünüzü güldürmüştür.
İzinli geldiğimde, babam, hasattan sonra traktör alacağından söz etmişti. Acaba bu düşüncesini gerçekleştirdi mi? Eğer gerçekleştirdiyse çok iyi etmiştir. Banka kredilerini de kapatabildiyse babamın birçok sıkıntıları ortadan kalkmış demektir.
Anneciğim, harçlığım hemen tükendi. Babacığım ne uygun görürse göndersin. Her zaman kendisine duacı olan oğlundan para esirgemeyeceğinden umutluyum. Geçen mektupta sorduğunuz Ayşe Bacı’nın oğlu Murat’ı görmeye onların taburuna gittim. Duyduğuma göre Şükürler olsun ki sıhhatim yerindedir. Vatani görevimi bitirip sizlere kavuşmaktan başka bir tasam yoktur. Seninle babamın ellerinden, Emine’yle İsmet’in gözlerinden öper, sağlık dileklerimi sunarım, biricik anneciğim.”
a)Yukarıdaki mektubun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini mektup üzerinde göstererek bundan hareketle mektubun bölümleri hakkında kısaca bilgi veriniz. (12p)
Giriş :…………………………………………………………………………… ……………………………………….
Gelişme:………………………………………………………… ……………………………………………………….
Sonuç :…………………………………………………………………………… …………………………………….
b)Yukarıdaki metinden aşağıdaki ses olaylarına birer örnek veriniz. (12p)
Ünsüz yumuşaması:………………………………………………… …………………………………..
Ünsüz Benzeşmesi : ……………………………………………………………………………… ……..
Ünlü Türemesi :…………………………………………………………………………… …………
Ünsüz Türemesi :…………………………………………………………………………… …………..
Ünlü Düşmesi:……..……………………………………………… ……………………………………..
Ünlü Daralması :…………………………………………………………………………… ………….

S.2. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluğunu tespit ederek cümlenin doğrusunu yazınız.(12p)

a) Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin?……………….…………… …………………………….
……………………………………………………………………………… …………………………………………….
b)Öğrenci sayısının kalabalık olması bu sonucu doğuruyor……………………………………………………… ….
……………………………………………………………………………… ……………………………………………
c)Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar durgun……………………………………………………………… ……..
……………………………………………………………………………… ……………………………………………
d)Yazar, öykünün sınırlarını zorlamamış,işlediği konuları geleneksel öykünün kalıpları içinde klasik kurgulama yolunu seçmiştir……………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………………………………… ……………………………………………..

S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına, yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p)
a)( )Özel mektuplar, mektubu yazanla mektubun yazıldığı kişi arasındaki özel bir iletişim türüdür.
b)( )İş mektuplarına kâğıdın dörtte biri boş bırakılarak başlanır.
c)( )Ortaoyunu anlatmaya dayalı bir edebi metindir.
d)( )Özel mektuplarda konu sınırlaması yoktur.
e)( ) Anı türündeki eserler aynı zamanda tarihe de kaynaklık edebilir.

S.4. Özel mektuplarla iş mektuplarının benzer ve farklı yanlarını beş madde ile açıklayınız? (10 p.)

S.5. Türk Edebiyatında mektup biçiminde yazılmış romanlardan ikisinin adını ve yazarını yazınız? (5 p)

S.7. Anı ile günlük türlerinin ikisi de insanların başından geçenleri anlatmasına rağmen bu türlerin ayrı ayrı metin türleri olarak incelenmesinin nedeni nedir? Yazınız (10p)

S.8. “Bağırmamam için özel bir neden yoktu. Hiçbir gerek, hiçbir gerekçe. Ben yalnızca gördüm: Üç kişi bir adamı sürüklüyordu. Adam onlarla gitmek istemiyordu. Bir ara ellerinden kurtulup kendini yolun kıyısındaki hendeğe atmayı başardı. Tam o sırada da bir ses duyuldu. Biri bağırdı. Daha doğrusu bir çığlık attı. Bir erkek sesi de olabilirdi bu, bir kadın sesi de. Çığlığı duydum. Ama ne dediğini duymadım. Gel mi diyordu? Kaç mı diyordu? Buradayım mı diyordu? Ardında mıyım diyordu? Anlamadım.”
Yukarıdaki paragrafta anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? (10 puan)

S.9. Soyut kavramları anlatmak çok güçtür. Soyut kavramları elle tutulur kılabilmek, yani kolayca kavranabilecek duruma getirmek için somut bir kavram gibi göstermek gerekebilir. Buna “somutlama” denir. (10 puan)
“Sevgi, bahçede açan bir güldür. Her zaman insanların yüzüne güler, onları mutlu kılar. Güle bakacaksın, onu sulayacaksın, yoksa kurur gider. Sevgi de sevmekle olur; unutulursa, sevgi de gül gibi kurur gider.”
Yukarıdaki paragrafta, hangi soyut kavram, hangi somut varlığa ve ne yapılarak somutlaştırılmıştır?

S.10. Aşağıdaki boşluklara uygun olan kavramları yazınız. (10 puan)
a) “Öğretici metinlerde . . . . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı olarak kullanılır.”
b) ““Gerçeklik-öğretici” kavramları . . . . . . . . . . .. . . . türünde görülür.” (Masal, hikâye, roman vb. türler)
c) “Kurmaca metinlerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amaçlanır.”
d) “Kurmaca metinlerde . . . . . . . . ve . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı kullanılır.”
e) “. . . .. . . .. .. . . . mektubunun anlatımı kısa ve özlü olmalıdır.”

• Anı türünün tarihteki ilk örneği, eski ………………. sanatçısı ……………………………………….’ın ……………………………………..

adlı eseridir. (6)

• ……………….. yüzyılda yazılan ……………………………………………… bizdeki ilk anı örnekleri kabul edilir. (4)

1. Anı il günlük arasındaki en önemli farkı yazınız.

2. Aşağıdaki parça, hangi tür bir metinden alınmış olabilir?

“…Birden İstiklâl Marşı’nın ilk notaları duyuluyor. Türk dilinin yeni çığırı açılıyor. Bütün bu kalabalık ayağa kalkıyor. El şakırtıları mızıka sesini yer yer bastırıyor; kubbeden taşacak bir hız alıyor. Kapıdan yana bakıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başı, bu alkış çağlayanının üstünde bir güneş gibi…”

3. Aşağıdaki metin türlerinin hangi sınıfa bağlı olduğunu belirtiniz.
Roman, biyografi, hikâye, tiyatro, mektup

4. Biyografi nedir? Biyografinin özelliklerinden iki tanesini yazınız.

1 – Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz
a – Sanatsal metinlerde dil,……………………. amacıyla; öğretici metinler ise ……………
amacıyla kullanılır.( 5 p. )
b – Metinlerde dil göndersel işlevde kullanıldığı zaman varlık ve eşyalar, ……………….
olarak ifade edilir.( 2 p. )
c – Sanatsal metinler: …………………….. ve ……………………………..olmak üzere iki
gruba ayrılır.( 4 p. )
d – Resmi mektuplarda başlığa ………………………………………………………..ad ı yazılır( 2 p. )
e – Anlatımda yabancı söz ve süslemelere yer vermeden kısa ve kesin ifadeler kullanmaya …………..
.denir. ( 2 p.)
2 . Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p )
a- ( ) Hikâye ve romanda anlatım gerçektir ; masal ve destanda kurmacadır.
b – ( ) Tartışmalarda dil alıcıyı harekete geçirme amaçlıdır.
c – ( ) Münazara ve söyleşi sözlü anlatım türüdür.
d – ( ) Dilekçe ve edebi mektuplar resmi mektup türüne girer.
e – ( ) Göstermeye dayalı anlatımlar sanatsal metinlerdir.
Özel mektupların plân ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz ? ( 10 p. )
8 – Türk Edebiyatında mektup biçiminde yazılmış romanlardan birinin adını ve yazarını yazınız ? ( 5 p

SORU 7: Aşağıdaki boşlukları doğru biçimde doldurunuz. (10 p.)

a) Özel mektupların giriş bölümünde yazılış nedeni ,gelişme bölümünde ise asıl konu dan bahsedilir.
b) Dilekçeler üst makama yazıldığında arz alt makama yazıldığında ise rica şeklinde sona erer
c) Günlüklerde betimlemenin önemli bir yeri vardır.
d) yazarların yaşadıkları önemli olayları,duygu ve düşünceleri bir deftere günü gününe yazarak oluşturdukları eserlere günlük denir.
e) Bir kişinin dileğini iletmek yahut bir şey istemek amacıyla yazıp gönderdiği yazılara dilekçe denir.

 

 

 

SORULAR
1) Eğlenceli ve hafif konular üzerine yazılıp bestelenmiş tiyatro eserine ne denir?

A) Operet

B) Kanto

C) Mizansen

D) Revü

E) Tuluat

2) “N. Kemal’in ilk tiyatro yapıtıdır. Bu, dram türünde yazılmış ilk oyundur.

Belirtilen tiyatro eserini yazınız?

A) Zavallı Çocuk B) Akif Bey C) Gülnihal

D) Vatan Yahut Silistre E) Karabela

3) Aşağıda belirtilen tiyatro yazarlarından hangisi Cumhuriyet dön. eser vermemiştir.?

A) Orhan Asena B) Turgut Özakman

C) Başar Sabuncu D) Musahipzade Celal

E) Necip Fazıl

4) Sahnede oyuncuların birbirine karşı söyledikleri uzun sözlere ne ad verilir.?

A) Temsil B) Tuluat C) Tirat D) Replik E) Diyalog

5) “Bu türde, insan karakterlerinin gülünç ve aksak yönleri incelenerek ortaya atılan bir büyük kusur veya yanlış bütün boyutlarıyla ve evrensel bir bakış açısıyla işlenir” Bahsedilen komedi türü hangisidir?

A) Töre komedisi B) Karakter komedisi

C) Yergi komedisi D) Entrika komedisi

E) Fars komedisi

6) Aşağıdaki eserlerden N. Kemal’in tiyatro eseri değildir?

A) Kara Bela B) Akif Bey C) Gülnihal

D) Zavallı Çocuk E) Vur Emri

7) “….Servet-i Fünûn döneminde eser vermiştir. Başlıca tiyatro eseri “Kabus” adlı oyundur. Bahsedilen yazar kimdir.?

A) Şinasi B) N. Kemal C) Direktör Ali Bey

D) H.Ziya Uşaklıgil E)Cenap Şehabettin

8) “ Konusu efsanelerden, tarih mitolojiden, seçkin kimselerin hayatından alan; ilk örnekleri Yunanlılar tarafından, verilen, belli kurallara bağlı bir tiyatro türü. Üç birlik kuralına uyulur” Tiyatro türü hangisidir?

A) Dram B)Komedi C) Trajedi D) Traji komik

E) Töre komedisi

9) “Şair Evlenmesi” nin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşktan duyulan ızdırap

B) Gurbet C) Eski usul, birbirini görmeden evlenme ile alay

D) Doğu-Batı çatışması E) Kuşak çatışması

10) Modern Türk tiyatrosunun tutunup gelişmesinde büyük emeği geçen, Moliere’den yaptığı çevirilerle tanınan Tanzimat dön. yazarı kimdir?

A) A.Vefik Paşa B) N.Kemal C) Şinasi

D) Direktör Ali Bey E) Şemsettin Sami

11) “İlkel, yalın güldürme öğelerinden yararlanan, kimi kez inanırlığın sınırlarını aşan, güldürmeyi amaç edinen oyuna ne ad verilir?

A) Muhavere B) Fars C) Fasıl D) Feeri E) Tirat

12) “Seyircilere sahnede gördüklerinin bir oyun olduğunu, buna inanmamak gerektiğini hatırlatan tiyatro türüne ne ad verilir?

A) Benzetmeci Tiy. B) Göstermeci Tiy. C) Epik T.

D) Kabere T. E) Müzikli T.

13) Antik Yunan’da tragedya yazarıdır. Elektra adlı oyunun yazarıdır. Elde bulunan oyunlarının sayısı 7’dir. Bahsedilen yazar kimdir?

A) Aiskhylos B) Sophokles C) Euripides D)Terentius E) Racine

14) Komedilerinde dönemin tanınmış kişilerini ve bazı toplum olaylarını yermiştir. İlk büyük komedi yazarıdır. “Eşek Arıları” adlı oyunu simgesel bir oyundur. Bahsedilen yazar kimdir?

A) Plautus B) W.Shakespeare C) Aristophanes D)Korneille E)Schiller

15) Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro çeşidi değildir.

A) Opera B) Skeç C) Revü

D) Operet E) Tirat

16) Dört yanı seyircilerle çevrilmiş bir meydanda, bir yazılı bir metne bağlı kalınmadan oynanan oyun ( doğmaca-tuluatlı) aşağıdakilerden hangisidir.

A) Meddah B) Karagöz C) Orta oyunu

D) Sinsin E) Körebe

17) Bir gölge oyunudur özellikle 17. yüzyıldan sonra oldukça yaygınlaşmıştır. 19 yüzyılda kısaca “Hayal oyunu” diye anılmış olsada “Hayali” denmiştir. Sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir.?

A) Orta oyunu B) Karagöz C) Meddah

D) Köy sehirlik oyunu E) Pandomima

18) Göstermeci tiyatronun Bertholt Brecht tarafından geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir biçimidir.

Yukarda bahsedilen çağdaş tiyatro çeşidi hangisidir.

A) Epik tiyatro B) Traji- komik C) Absürt tiyatro

D) Trajedi E) Radyofonik oyun

19) Orta oyunda bütün roller erkek oyuncular tarafından canlandırılır kadın rolüne çıkan orta oyunculara ne ad verilir ?

A)Aktör B)Aktris C)Kavuklu D)Zenne

E)Pişekar

20) Servet-i Fünun döneminde yayınlanan “Yalan ve Körebe” adlı tiyatro eseri kime aittir?

A)Mehmet Rauf B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C)Cenap Şahabettin D)Yakup K: Karaosmanoğlu

E)Suat Yalçın

21) III. Selim’in öldürülmesi üzerine II. Mahmut’u tahta çıkaran Alemdar Paşa, gönülden bağlı olduğu III. Selim’in yeniliklerin devam etmesini ister.Bu oyunun konusu kısaca, yenilikçi bir sadrazamın intihara sürüklenmesidir.Bahsi geçen oyunun adı……………………… ve yazarı………………’dır

Boşlukları doldurunuz.

22) Bu oyun yazarın “İktidar Üçlemesi” nin son yapıtıdır. Üçlemenin birinci yapıtı “IV. Murat” ikinci yapıtı “ **** İbrahim”dir.İktidar hırsının ele alındığı bu trajedi oyununun adı…………… ve yazarı……………’dur.

Boşlukları doldurunuz.

23) Bu trajedide konu, kocası ikinci kez evlenen Zehra’nın acıklı durumudur.Yapıtta, çok kadınla evlenme geleneğine karşı çıkan, bu yüzden çevresiyle çatışan kadının trajedisi ele alınmıştır. Bahsi geçen oyunun adı………….. ve yazarı…………………’dir.

Boşlukları doldurunuz.

24) Oyunlarında Moliere, etkisindedir. Mili Edebiyat Dön. Sanatçılarındandır. Modern Türk Tiyatrosunun oluşumunda katkıları olmuştur. Macun Hokkası, Yedekçi, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü vb. oyunları vardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir.

A) N. Kemal B) Şinasi C) Musahipzade Celâl

D) R. Mahmut Ekrem E) Mehmet Rauf

25) Elektra ve Hamlet adlı oyunların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir.

A) İkisi de dramdır.

B) İkisi de trajedidir.

C) Her iki oyunu da W. Shakespeare yazmıştır

D) İkisi de aynı dön. Yazılmıştır.

E) İkisi de öç alma duygusunu ele almıştır.

 

 

 

 

1-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dilekçelere cevap verilme süresi 15 gündür.
B) Biyografi yazma, bir ön çalışmayı gerektirir.
C)Roman ve öykülerde kurmaca gerçek vardır?
D) Günlük, nesnel bir türdür.
E) Edebiyatımızdaki en önemli gezi yazısı örneği 16.yy.da yazılan Seyahatname’dir

“Sarı yağmur incecik, ışığın üstüne yağan başka bir ışık gibi iniyordu. Yerler, ince yağmuru buradan alıp hızla az öteye döküveriyordu. Kuşlar boyunlarını içlerine çekmişler, tüyleri domur domur, dallarda kıpırtısız duruyor. Yağmurun içinden mor bir kelebek seli geçti…
2.Yukarıdaki metinde aşağıdaki anlatım biçimlerden hangisinden yararlanılmıştır.
A)Betimleme
B)Açıklama
C)Tartışma
D)Öyküleme
E)Fantastik

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A) Karanlığın beyaz çağrısında açan gülsün.
B) Dilimizi bilmediği için derdini anlatamıyor.
C) Vatandan ayrılış ıstırabı çok zor.
D)Aklı yüreğine hakim bir yazardı.
E)O çıkarına düşkün zavallı bir insandı

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)Yaşamını mazlum ve fakir insanlara adadı.
B) Bin bir güçlük çekerek kasabaya ulaştı
C) Türk vatandaşının en büyük güvencesi basındır ve ondan çok şey beklemektedir.
D) Bu parçalar da eklenip iyice sıkıştırıldıktan sonra araba kullanılır hale gelecek.
E) Yaşlı adamın gözleri artık görmüyorlar.

-Elazığ’a girdiniz mi devam edin yola ve tüketin kenti. Yol sizi döne döne Harput’a götürür. Harput, bir deniz feneri gibidir, bir ovanın ortasında…
- Sakarya savaşından sonraydı.Ilık bir güz sabahıydı.Akşehir’in Pazar yeri karınca yuvası gibi kaynıyordu.
-Sait Faik Abasıyanık,23 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğmuştur. Cumhuriyet devri öykücülerinde olan sanatçı, ilkokulu Adapazarı’nda okumuş, ortaöğrenimini Bursa’da tamamlamıştır.

5.Yukarıdaki metinler sırasıyla aşağıdaki türlerden hangisinden alınmıştır?
A)Günlük-Biyografi-Gezi yazısı
B)Anı-Günlük-Öykü
C)Gezi yazısı-Anı-Biyografi
D)Biyografi-Anı-Gezi yazısı
E)Gezi yazısı-Günlük-Biyografi

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır?
A) Namık Kemal “vatan şairi” olarak tanınır.
B) Orhan Veli İstanbul’u bir tepeden seyretmişti.
C) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ülkelerde elçilik
yapmıştır.
D) Hamit, “Makber” adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır.
E) Ziya Paşa’nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir.

Bugün de işime her zamanki gibi belediye otobüsüyle gidiyordum. Ben oturuyordum koltukta. Öndeki koltuk boşaldı. Gözüm o koltuktan tutunan genç bayana ilişti. O, gözü ile bir beye baktı, yaşlı bir beydi bu. Bey “Teşekkürler, ben hemen iniyorum.” dedi. Genç bayan bu sefer kalabalığı gözüyle taradı; bir yaşlı, derin bir nefes aldı. Israrla genç bayana baktım. Göz göze geldik, gülümsedim, ellerimi ses çıkarmadan birbirine çarptım. Avuçlarım öylece kaldı. O gülümsedi, başını eğip önemli değil, ya da çok doğal der gibi bir ifade verdi yüzüne… Otobüs durdu indi, başıyla beni selamlayarak.”
13.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A)Betimleme – açıklama
B)Tanımlama – betimleme
C)Öyküleme – betimleme
D)Tartışma – öyküleme
E)Karşılaştırma – açıklama

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?
A)Bu emri büyük bir sevinçle kabul ettim.
B)Temizliğimin müdür üzerindeki etkisi, gelecek günlerim için büyük bir önem taşıyordu.
C)Müdürün ilgisizliğinden ümitsizliğe düşmeden uzunca bir süre bekledim.
D)Müdür, yanında üç kişi ile birlikte beklediğim odaya girdi.
E)O andaki heyecanımı sözcüklerle anlatamam.

Ahlakın ilke ve kurallarının değeri, geçerliliği; bireyin, toplumun iyiliği, mutluluğu doğrultusunda oldukça söz konusudur.
15.Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toplumun iyiliği, mutluluğu bireyinkinden önce gelir.
B)İnsan bilgiyle, bilgi birikimiyle ahlaklı olabilir.
C)Bireyin, toplumun yararı ve mutluluğu için var olan ahlak, değerlidir.
D)Ahlakın kaynağı doğa yasalarıdır.
E)Kendi iyiliğini ve mutluluğunu amaçlayan insan, başkalarıyla çatışma içine düşer.

16.Aşağıdakilerden hangisinde “beslemek” sözcüğü, “eklenmek, katılmak, çoğaltmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Ona ekmekler kızartacak; üstlerine tereyağı, havyar sürecek, onu eliyle besleyecekti.
B)Porsuk Sakarya’yı besler, Sakarya’nın suları gürül gürül akar.
C)Evinde altı can besliyor, gece gündüz demeden çalışıyordu.
D)Artık bir bahçesi vardı; köpek ve kedi besleyebilirdi.
E)Doğrusunu isterseniz, bir umut beslemiyor da değilim.

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır?
A) Artık geminin dumanı da görünmüyordu.
B) Evin çatısı temmuz ayında aktarılıyor.
C) Seninki derin bir uykuya dalmış.
D) Kalabalıktan nefes alamıyoruz.
E) Seni köprünün ayağında bekliyorum.

18.Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır?
A) Gökyüzüne doğru yürüyen yeryüzü.
Barıştan sınır geceyle gündüzü.
B) Ağrı’ya eş yüce bir dağ yok içinde.
Ne kadar cüceyim dert ve sevincimde
C) Neden böyle düşman görünürsünüz.
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.
D) Ne sıcak yaz bulutlarında yıkanan
Ne soğuk güneşinde silkinen selvisin.
E) Şiirin gerçeğini köy türkülerinde bulmuşum
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim.

I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi ve bana bu tablo şimdi
sonbaharı anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin
göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla
çınlıyor kulaklarımda.
7. Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Havada uçan uçağı dakikalarca sıkılmadan izledi.
8.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Nesne eksikliği B) Özne eksikliği C) Yüklem eksikliği
D) Tamlayan eksikliği E) Gereksiz sözcük kullanımı

9.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Anı türündeki eserler günlük konuşma dili ile yazılmalıdır.
B)Bir gezi yazısı iyi bir gözlem gücüne dayanmalı ve okuyucuda anlatılan yeri gezip görme isteği uyandırmalıdır.
C)Yaşamıyla ilgili bilgilere ulaşılan herkes hakkında biyografi yazılabilir.
D)Otobiyografide nesnel anlatım vardır.
E)Biyografi türündeki eserler, tarihe, edebiyat tarihine, eleştiri türüne kaynaklık edebilir.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)Kadın küçük çocuğa yaklaşarak senin ağabeyin var mı diye sordu.
B)Yarınki toplantıda ülkenin ekonomik sorunları ve iktisadi problemleri tartışılacak.
C)Yaşlı adamın parası alındıktan sonra adam evine gönderildi.
D)Viraja hızlı giren aracın lastiği patladı ve kaza yaptı.
E)Bu kuralların gerekli olduğunu biliyorum; ama kuralları uygulayamıyorum.

Aileyi kuranlar, hep bir evde, bir sobanın sıcağında, bir sofranın başında birbirlerini severek, koruyarak, kavga ederek, barışarak yaşıyorlar. Bazılarının zeytini ve mavisi ayrı.
11.Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki ses olaylardan hangisi yoktur?
A)Ünsüz yumuşaması B)Ünlü düşmesi C)Ulama
D)Ünlü daralması E)Sertleşme

(I) Yer yüzünün fotoğrafı fezadanmı çekildi. (II) Bu fotoğrafda Dünya’yı olduğu gibi görebiliyoruz. (III) Böylece Dünya’mızla yeni tanışdık, diyebiliriz. (IV) Bu fotoğrafı görsek de görmesek de seviniyoruz. (V) Bu sevinç meraktanmı ileri geliyor?

12.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

19. Aşağıdaki altı çizili söz¬cüklerin hangisinde ünlü türemesi vardır?
A) Küçücük bir çocuktan bu kadar çok iş beklenmez.
B) Daracık yollardan geçerek geniş bir cad¬deye çıktık.
C) Alçacık damlı evler askerler gibi dizilmişti.
D) Kitapçıklarınızı sıraların üzerine bırakınız.
E) Bir lokmacık da şu yemekten alır mıydı¬nız?

20.Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşamaya) örnek yoktur?
A) Bu sokağın evleri Selçuklu mimarisi örneğidir.
B) Gittikçe çoğalıyor şehirlerimizdeki insan nüfusu.
C) Yağmurun azaldığını görünce dışarı çıktı.
D) Çalışma odasında kitaplarını düzenliyordu.
E) Kimseye görünmeden sabahleyin gidelim.

Ozan kendine özgü bir dil aramaz, kendine özgü bir dili olmalıdır. Ozanın dili, kişiliği demektir. Kişilik nasıl aranmakla bulunmazsa, şiir dili de özentiyle bulunamaz. Ozan, dilini aştıkça dilini bulur; kişiliğini aştıkça kişiliğini bulur.
21.Bu paragrafta asıl vurgulamak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kişiliğini zenginleştirmek isteyen ozan, daha çok yazmalıdır.
B)Ozanın kendi kişiliği gibi, özgün bir dili olmalıdır.
C)Bir ozan, kendine özgü bir dil yakalayabilmek için, daha büyük ozanlara benzemeye çalışmalıdır.
D)Bir ozanın ilk görevi, kendine özgü bir dil ve söyleyişi öncelikle gerçekleştirmektir.
E)Ozan olmak isteyen herkesin her şeyden önce güçlü bir dile ihtiyacı vardır.

Bir yazış, anlatım biçimi olarak görülür. Anlatılmak istenilenin, bir konu ya da düşüncelerin başkasıyla konuşurmuş gibi verildiği yazı türüdür.”
22.Sözü edilen bu yazı türü aşağıdakilerden han¬gisidir?
A)Deneme B) Eleştiri C)İnceleme D) Söyleşi E)Özdeyiş

23.”Sessizce aralanan sokak kapılarından çıkan insanlar, şimdi kağnılarla tarlalarına gidiyorlar.” cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A)Özne B) Zarf tümleci C)Dolaylı tümleç
D) Nesne E)Yüklem

24.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, sırasıyla, “nesne, özne ve yüklem”den oluşmuştur?
A)İyi söyle, iyi işit.
B)İşleyen demir ışıldar.
C)Sürüden ayrılanı kurt kapar.
D)Bal tutan parmağını yalar.
E)Mızrak çuvala sığmaz.

25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)O yırtık gömleği niye sırtından atmıyorsun?
B)El örgüsü çantanı kullanamıyorsun.
C)Donup buz tutan gölde kayıyorlardı.
D)Bana yaptıklarından ötürü ona kırgınım.
E)Kimileri sorumluluk almaktan kaçınır.

 

 

 

 

Leave a comment